" ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ဝင္ရာက္ၾကည့္ရွႈနိုင္ပါသည္ "

" ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ဝင္ရာက္ၾကည့္ရွႈနိုင္ပါသည္ "

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ (၁၀ တန္း) ေအာင္စာရင္းမ်ားကို Mobile Screen တြင္လည္းအလြယ္တကူၾကည့္ရႈနိုင္ပါတယ္။

 

ၾကည့္ရႈရန္ ေအာက္ပါ Link ကိုႏွိပ္ပါ။

 

(၁၀ တန္း ေအာင္စာရင္း)

 

၁။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ သက္ဆိုင္ရာ စာစစ္ဌာနေက်ာင္းမ်ားတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း ကပ္ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ထို႔အျပင္

- အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ () အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊

- ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ () အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊

- ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ () အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊

- လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ () အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊

- ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ () အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္

- သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္() အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း တို႔တြင္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ ေအာင္စာရင္း မ်ားကို ကပ္ထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ ေအာင္စာရင္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ ပညာေရးမႉး႐ုံးမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ခရိုင္အလိုက္ သိရွိလိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္ပညာေရးမႉး႐ုံး မ်ားတြင္ လည္းလည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ သိရွိလိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံး မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔ ေျဖဆိုခဲ့သည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း သြားေရာက္ၾကည့္ရွႈနိုင္ပါသည္။

 

၄။ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္သည့္ေန႔တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန Website ျဖစ္ေသာ www.moe.gov.mm မွတစ္ဆင့္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန Website ျဖစ္ေသာ www.myanmarexam.org တြင္လည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရွႈနိုင္ရန္ စီစဥ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္

 

၅။ အဆုိပါ Website တြင္ ၾကည့္ရႈရန္ အခက္အခဲ ရွိပါက က်မတုိ႔၏ MMRD Call Center ျဖစ္ေသာ ဖုန္းနံပါတ္ 1876 သို့ ဖုန္းဆက္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ ။ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေသာ အခ်ိန္မွာ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၈ နာရီမွ ည ၈ နာရီအထိ ျဖစ္ပါသည္။

 

 

၆။ ထို႔အျပင္ Google Play တြင္လည္း App ကို Install လုပ္၍ ဝင္ၾကည့္နိုင္ပါသည္။၄င္း၏ Link မွာ

 

https://bit.ly/2I14y6u

 

ျဖစ္ပါသည္။

 

Screenshot from 2019 05 20 18 06 05

 

 

 

News Read 35204 times