တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ကို အမွတ္ျဖင့္ မဆံုးျဖတ္သည့္စနစ္သို႔ ေျပာင္းရန္အခ်ိန္ယူရဦးမည္

တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ကို အမွတ္ျဖင့္ မဆံုးျဖတ္သည့္စနစ္သို႔ ေျပာင္းရန္အခ်ိန္ယူရဦးမည္

တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ကို အထက္တန္းစာေမးပြဲရမွတ္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္သည့္စနစ္ကို ေျပာင္းရန္အခ်ိန္ယူရဦးမည္ဟု ေဒါက္တာမိ်ဳးသိမ္း ႀကီးကေျပာပါသည္။

 

ၾသဂုတ္လ () ရက္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္တုတ္က တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ အေျခခံပညာအထက္တန္းစာေမးပြဲရမွတ္ျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမိ်ဳးမဟုတ္ဘဲ တက္ေရာက္လိုသည့္ တကၠသိုလ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ စနစ္မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္မည္ကိုသိလိုျခင္းေမးခြန္းအေပၚ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျဖၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္း ေျပာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ အမ်ိဳးပညာေရးဥပေေဒႏွင့္အညီ သီးျခားဝင္ခြင့္ေခၚယူမည့္ တကၠသုိလ္ေတြ သတ္မွတ္ၿပီးသက္ဆိုင္ရာ တကၠသုိလ္ေတြရဲ႕ သတ္မွတ္ထားခ်က္မာ်းအလိုက္ ဝင္ခြင့္ေရြးခ်ယ္ျခင္းအား တိုက္ရိုက္ေလ်ွာက္ထားသည့္စနစ္ကိုလည္း အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒမွာေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း တကၠသုိလ္ေတြကလည္း တကၠသုိလ္ ပဋိညာဥ္ စာတမ္းေတြအခုမွ ျပဳစုေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ဆိုတာ အခ်ိန္ယူရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု၄င္းကေျပာပါသည္။

 

၂၀၁၉ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲတြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရ (ရွစ္သိန္းသံုးေသာင္းေက်ာ္) ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခံေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တကၠသုိလ္မ်ား၏ လက္ခံႏိုင္စြမ္းမွာ ေန႔သင္တန္းတစ္ႏွစ္လွ်င္ ေက်ာင္းသားဦးေရ တစ္သိန္းခြဲႏွင့္ အေဝးသင္တကၠသုိလ္သင္တန္းတစ္ႏွစ္လွ်င္ ငါးသိန္းသာရွိေၾကာင္း ယင္းသို႔တကၠသုိလ္မ်ားလက္ခံႏုိင္သည့္ ေက်ာင္းသားဦးေရထက္ပိုေနျခင္းမွာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးေၾကာင္း ၄င္းကေျပာပါသည္။

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ သီးျခားဝင္ခြင့္ေခၚယူသည့္ တကၠသုိလ္ (၁၁) ခုသတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ သီးျခားဝင္ခြင့္ေခၚယူေသာ တကၠသိုလ္ (၁၄) ခုသို႔ တိုးျမွင့္သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာပါသည္။

Read More>>> Food Technology & Microbiology Online သင္တန္း (အပတ္စဥ္-၂) ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူျခင္း

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒပုဒ္မ ၂၈()တြင္တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္အတြက္ သင္ယူလိုသည့္ ဘာသာရပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ကိုသင္ယူသူကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ေလ်ွာက္ထားခြင့္ရွိၿပီး တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ကို အေျခခံပညာ အထက္တန္းစာေမးပြဲရမွတ္ျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲတက္ေရာက္လိုသည့္ တကၠသုိလ္၏ ပဋိညာဥ္စာတမ္းႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားေသာ တကၠသုိလ္စနစ္ကို က်င့္သုံးရမည္ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။

 

Source: Democracy

News Read 1807 times