ထူးခၽြန္ဆရာဆု ေရြးခ်ယ္ေရးအစီအစဥ္ကို ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္မည္

ထူးခၽြန္ဆရာဆု ေရြးခ်ယ္ေရးအစီအစဥ္ကို ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္မည္

အေျခခံပညာက႑ပညာရည္ျမင့္မားေစေရးအတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမ်ား၏ အရည္အေသြးကို ျမွင့္တင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အရည္အေသြးကို အကဲျဖတ္၍ ထူးခၽြန္သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ခ်ီးျမွင့္ရန္ ဇြန္လမွစတင္ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၏ နယ္ပယ္အလိုက္ ထူးခၽြန္ဆရာေရြးခ်ယ္ေရး စီမံခ်က္ကို စမ္းသပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပဲြ ေအာင္စာရင္းမ်ားကို အြန္လိုင္းမွ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာ Link မ်ား

ဆုရသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ပညာေရးစုံညီပြဲေတာ္တြင္ ဆုမ်ား ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ဆုအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ၄ မ်ိဳး သတ္မွတ္ထားၿပီး (၁) သင္ၾကားေရးထူးခၽြန္ဆု (ထက္၊ လယ္၊ မူ) ၊ (၂) စိတ္ဓာတ္စည္းကမ္း၊ ေက်ာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးထူးခၽြန္ဆရာ (ထက္၊ လယ္၊ မူ) ၊ (၃) ကိုယ္ကာယႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ အားကစား ထူးခၽြန္ဆရာ (ထက္၊ လယ္) ၊ (၄) မာလ္တီမီဒီယာအသုံးခ်မႈ ထူးခၽြန္ဆရာ (ထက္) တို႔ျဖစ္သည္။

သတ္မွတ္ထားေသာ ထူးခၽြန္ဆုမ်ားသည္ မူလတန္းအဆင့္သင္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီအတြက္ ဆုအမ်ိဳးအစား ၂မ်ိဳး၊ အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီအတြက္ ဆုအမ်ိဳးအစား ၆ မ်ိဳး၊ အထက္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီအတြက္ ဆုအမ်ိဳးအစား ၈ မ်ိဳး ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ႏုိ္င္မည္ ျဖစ္သည္။

ဆုေပးအပ္မည့္ ဆရာတစ္ဦး၏ ရမွတ္သည္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အထက္ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပဲြ ေအာင္စာရင္းမ်ားကို အြန္လိုင္းမွ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာ Link မ်ား

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးရန္အတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမအခ်င္းခ်င္း အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးရမည္ ျဖစ္သလုိ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားက ေန႕စဥ္ထပ္ဆင့္ အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

လစဥ္အမွတ္အမ်ားဆုံးရရွိေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေၾကညာေပးသြားရမည္ျဖစ္ၿပီး လစဥ္ရရွိေသာ အမွတ္မ်ားကို ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္အၿပီး ေရြးခ်ယ္ကာ ရမွတ္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္ ရရွိေသာသူမ်ားကို ေက်ာင္းစုံညီပြဲေတာ္တြင္ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ႏွင့္ ခ်ီးျမွင့္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆုရသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ စာရင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးရုံးသို႔ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းေပါင္းစုံ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အမွတ္အမ်ားဆုံးရရွိသူမ်ား ျပစ္မႈမွတ္တမ္းမ်ားရွိ၊ မရွိစိစစ္ၿပီး ျပစ္မႈကင္းရွင္းသူမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ထူးခၽြန္ဆရာအျဖစ္ ဆက္လက္ေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ယခင္ႏွစ္ကအထိ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထူးခၽြန္ဆရာေရြးခ်ယ္ေရးအစီအစဥ္ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ေတာ္၀င္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ပညာတန္ေဆာင္ ထူးခၽြန္ဆရာေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕တုိ႔မွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဆုခ်ီးျမွင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပဲြ ေအာင္စာရင္းမ်ားကို အြန္လိုင္းမွ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာ Link မ်ား

Source: democracy today

News Read 1754 times