သူနာျပဳ-သားဖြားဒီပလိုမာ (၃) ႏွစ္သင္တန္းႏွင့္ ဘက္စံုသားဖြားဒီပလိုမာ (၂) ႏွစ္သင္တန္း

သူနာျပဳ-သားဖြားဒီပလိုမာ (၃) ႏွစ္သင္တန္းႏွင့္ ဘက္စံုသားဖြားဒီပလိုမာ (၂) ႏွစ္သင္တန္း

၁။ က်န္းမာေရးလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ သူနာျပဳသားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ (၁၅-၁၁-၂၀၁၉) ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ သူနာျပဳသားဖြား ဒီပလိုမာ () ႏွစ္သင္တန္းႏွင့္ ဘက္စံုသားဖြား ဒီပလိုမာာ () ႏွစ္သ္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသူမ်ား ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

(ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ () ဘာသာ ရမွတ္ေပါင္းကို မူတည္၍ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

၂။ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေလ်ွာက္ထားသူမ်ားသည္

(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရပါမည္။

() အေျခခံပညာအထက္တန္း/တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူ ျဖစ္ရပါမည္။

(၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတိုင္မီေအာင္ျမင္သူမ်ားသာ ေလ်ွာက္ထားရမည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊မတ္လတြင္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူမာ်း ေလ်ွာက္ထားျခင္းမျပဳရ)

() ေလ်ွာက္လႊာပိတ္သည့္ (၁၇--၂၀၁၉) တြင္ အသက္ (၂၅) ႏွစ္ထက္မႀကီးရပါ။

(အေျခခံပညာအထက္တန္း/တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္လက္မွတ္ပါ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္ အတိုင္းသာ အတည္ျပဳမည္)

() ျပစ္မႈကင္းရွင္းသူ၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရပါမည္။

() အိမ္ေထာင္မရွိသူ (အပ်ိဳ/လူပ်ိဳ) ျဖစ္ရပါမည္။

() အနည္းဆံုးအရပ္ () ေပရွိရပါမည္။

() က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူ ျဖစ္ရပါမည္။

()သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး ဆံုးသည္အထိ တက္ေရာက္ႏုိင္သူ ျဖစ္ရပါမည္။

() သင္တန္းတက္ေရာက္စဥ္ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကး () လလ်ွင္ က်ပ္(၃ ေသာင္း)တိတိခ်ီးျမွင့္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလအတြင္းပ်က္ကြက္လ်ွင္ျဖစ္ေစ၊ သင္တန္းကို ၿပီးဆံုးေအာင္ မတက္ေရာက္လ်ွင္ျဖစ္ေစ၊ သင္တန္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္လ်ွင္ျဖစ္ေစ၊ သူနာျပဳသားဖြား ဒီပလိုမာ () ႏွစ္သင္တန္းအတြက္ က်ပ္ (၈ သိန္း) ၊ ဘက္စံုသားဖြား ဒီပလိုမာ () ႏွစ္သင္တန္းအတြက္ (၃ သိန္း) တိတိေပးေလ်ာ္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။

() သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး (အမွတ္ျဖင့္/အထူးကိစၥရပ္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္) သူမ်ားကို ႏိုင္ငံ႔ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္ပါက မည္သည့္ေဒသတြင္မဆို/ လိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ တိုင္းဒသႀကီး/ျပည္နယ္တြင္ အနည္းဆံုး () ႏွစ္ မပ်က္မကြက္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံကတိ ေရးထုိးရမည္ျဖစ္သည္။

 

၃။ ေလ်ွာက္လႊာေပးပို႔ရန္

(က) ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို (မည္သည့္တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနတြင္မဆို) ရယူၿပီး ျပည့္စံု၊တိက်၊ ပီသစြာ ျဖည့္စြက္၍ လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြဲၿပီး အေျခခံပညာ အထက္တန္း/တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ စာစစ္ဌာနတည္ရွိသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနသို႔သာ လိပ္မူ၍ ေလ်ွာက္လႊာပိတ္ရက္ (၁၇--၂၀၁၉) ရက္ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ ေလ်ွာက္ထားရမည္။ (ေနျပည္ေတာ္၊ က်န္းမာေရးလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာနသို႔ လိပ္မူ၍ တိုက္ရိုက္ ေလ်ွာက္ထားျခင္းမျပဳရ)

() ေလ်ွာက္လႊာႏွင့္အတူ ေအာက္ပါ အေထာက္အထားမာ်းကို ပူးတြဲေပးပို႔ရမည္။

၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္အဖြဲ႔မွ ထုတ္ေပးသည့္ အေျခခံပညာအထက္တန္း/တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္ (မိတၱဴ) () ေစာင္

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္အဖြဲ႔မွ ထုတ္ေပးသည့္ အေျခခံပညာအထက္တန္း/ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ရမွတ္စာရင္း (မိတၱဴ) () ေစာင္

၃။ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား (မိတၱဴ) () ေစာင္

၄။ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာမူရင္း () ေစာင္

၅။ အိမ္ေထာင္မရွိသူ အပ်ိိဳ/လူပ်ိိဳ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ (သို႔) ေက်းရြာအေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံု (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး/အတြင္းေရးမွဴး) ၏ ေထာက္ခံစာမူရင္း () ေစာင္

၆။ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန/ကုသေရးဦးစီးဌာန၏ ေဆးေထာက္ခံစာမူရင္း () ေစာင္

၇။ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းျဖစ္လ်ွင္ (သင္တန္းတက္ခြင့္ရရွိပါက) ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာအႀကီးအကဲ၏ ေထာက္ခံစာ မူရင္း () ေစာင္

၈။ ေလ်ွာက္လႊာပုံစံတြင္ လိုင္စင္ဓာတ္ပုံ () ပံုကပ္ၿပီးေပးပို႔ရမည္။(၆ လအတြင္း ရိုက္ကူးထားေသာ ပီျပင္ထင္ရွားသည့္ ပတ္စ္ပို႔ အရြယ္ဓာတ္ပံုျဖစ္ရမည္။ ဓာတ္ပံုေနာက္ေက်ာတြင္ ေလ်ွာက္ထားသူအမည္ ၊ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္၊ မိဘအမည္၊ေနရပ္မ်ား ေရးရမည္။)

(မွတ္ခ်က္။ ။ ေထာက္ခံစာမ်ားအားလံုးတြင္ ေထာက္ခံေပးသူ၏အမည္၊ လက္မွတ္၊ ရာထူးတံဆိပ္တံုး၊ ရံုးတံဆိပ္ဝိုင္း ပါရွိရမည္။)

 

၄။ သင္တန္းတက္ခြင့္ရရွိပါက တကၠသိုလ္/ေကာလိပ္/အေဝးသင္ တက္ေနသူျဖစ္လ်ွင္ သင္တန္းကာလအတြငး္ (တကၠသုိလ္/ေကာလိပ္/အေဝးသင္) ပညာသင္ ရပ္နားခြင့္ျပဳေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းအုပ္/ အႀကီးအကဲ၏ ေထာက္ခံစာမူရင္းကို တက္ခြင့္ရမည့္ သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေပးအပ္ႏိုင္ရမည္။( သင္တန္းတက္စဥ္ကာလအတြင္း အျခားမည္သည့္လက္မွတ္ရ သင္တန္းမဆို လံုးဝတက္ခြင့္ မျပဳပါ။)

 

Read More: ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံနမူနာ

 

၅။ ေအာက္ပါအခ်က္မာ်းႏွင့္ ၿငိစြန္းသည့္ ေလ်ွာက္လႊာကို ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လံုးဝ(လံုးဝ) ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

(က) ရွင္းလင္းပီသစြာႏွင့္ ျပည္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ထားျခင္းမရွိသည့္ ေလ်ွာက္လႊာမာ်း၊

() သတ္မွတ္ခ်က္စာရြက္စာတမ္း မျပည့္စံုသည့္ေလ်ွာက္လႊာမာ်း၊

() သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနသို႔ လိပ္မူ၍ ေလ်ွာက္ထားျခင္းမရွိသည့္ ေလ်ွာက္လႊာမ်ား (ေလ်ွာက္လႊာစိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္၍)

() ေလ်ွာက္လႊာပိတ္ရက္ထက္ ေနာက္က်ေပးပို႔သည့္ ေလ်ွာက္လႊာမာ်း၊

 

၆။ သင္တန္းတက္ခြင့္ရ အမည္စာရင္းမာ်းေၾကညာျခင္း၊

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ေအာက္တုိဘာလ (ဒုတိယအပတ္) အတြင္း ေအာက္ပါဌာနမ်ားသို႔ ေၾကညာထားပါမည္။

(က) က််န္းမာေရးလူ႔စြမး္အားအရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္။

() သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန။

() တက္ခြင့္ရသည့္ သက္ဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား။

(မွတ္ခ်က္။ ။ သင္တန္းစတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး () ပတ္အတြင္း သတင္းပို႔တက္ေရာက္ျခင္းမရွိပါက သင္တန္းတက္ခြင့္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္ပါသည္။)

 

၇။ သင္တန္းတက္ခြင့္ရရွိပါက တက္ခြင့္ရသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ေရာက္လ်ွင္ သင္တန္းေက်ာင္း၏ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီမွ ထပ္မံက်န္းမာေရးစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆးစစ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္မႈသာ သင္တန္းတက္ခြင့္ အတည္ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

၈။ အေသးစိတ္သိလုိပါက ေအာက္ပါဌာနမ်ားတြင္ ရံုးခိ်န္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

(က) သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊

() ေနျပည္ေတာ္ က်န္းမာေရးလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာန၊ (သူနာျပဳဌာန) (ဖုန္း ၀၆၇-၄၁၁၁၄၈၊ ၀၆၇-၄၁၁၁၄၉၊ လိုင္းခြဲ ၈၀၈၊ ၈၃၀)

 

Source: (က်န္းမာေရးလူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာန) (က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန)

 

 

News Read 4216 times