တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္းကို လမး္ပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေရဒီယိုလိုင္းမ်ားမွာ နံနက္(၆) နာရီတြင္ထုတ္လႊင့္ေၾကညာမည္

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္းကို လမး္ပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေရဒီယိုလိုင္းမ်ားမွာ နံနက္(၆) နာရီတြင္ထုတ္လႊင့္ေၾကညာမည္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ က်င္းပစစ္ေဆးခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကို နက္ျဖန္ ဇြန္ () ရက္ (စေနေန႔) နံနက္ () နာရီတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္တစ္ၿပိဳင္တည္း တစ္ရက္တည္း အၿပီးထုတ္ျပန္ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ရာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားရွိ စာစစ္ဌာနမ်ားမွေအာင္ျမင္ၾကသူမ်ားအတြက္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကအတိုင္း ေအာင္စာရင္းထြက္သည့္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့အသံ(ေရဒီယို) တိုင္းရင္းသားအစီအစဥ္မ်ားမွ နံနက္ () နာရီတြင္စတင္ထုတ္လႊင့္ေၾကညာေပးမည္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

 

**ထုတ္လႊင့္ေပးမည့္စာစစ္ဌာနမ်ားမွာ**

 

**ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ဆင္ဘို၊ တႏိုင္း၊ ရွင္ေဗြယန္၊ ခ်ီေဖြ၊ ခတ္ခ်ိဳ၊ ဆဒံုး၊ မိုင္းနား၊ ဖားကန္႔၊ ကာမိုင္း၊ ဆိပ္မူ၊ တာမခန္၊ လံုးခင္း၊ ေဒါ့ဖုန္းယန္၊ လြယ္ဂ်ယ္၊ ပူတာအို၊ဒုတၲန္၊ ေလယာဥ္ကြင္း၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္၊ မခ်မ္းေဘာႏွင့္ ေနာင္မြန္ စာစစ္ဌာန

 

**ကယားျပည္နယ္မွ ရွားေတာ၊ ဒီးေမာ့ဆို၊ ေဒါငံခါး၊ နန္းမယ္ခံု၊ ဖ႐ူဆို၊ ေဘာလခဲ၊ ဖားေဆာင္းႏွင့္ မယ္စဲ့ စာစစ္ဌာ

 

**ကရင္ျပည္နယ္မွ လိပ္သို၊ ဖာပြန္၊ ကမေမာင္း၊ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး၊ က်ိဳက္ဒံု၊ ဘုရားသံုးဆူ၊ တံခြန္တိုင္၊ ခလယ္ႏွင့္ သဃၤန္းညီေနာင္စာစစ္ဌာန

 

**ခ်င္းျပည္နယ္မွ ရိေခါဒါးရ္၊ က်ီခါး၊ ခိုင္ကမ္း၊ ထုတ္လိုင္၊ မင္းတပ္၊ကန္ပက္လက္၊ က်င္ေဒြး၊ မတူပီ၊ လိုင္လင္းပီ၊ ေရဇြာ၊ လံုငိုး၊ ပလက္ဝႏွင့္ ဆမီးစာစစ္ဌာန

 

**ရခိုင္ျပည္နယ္မွ သဝင္ေခ်ာင္း၊ လက္ပံျပား၊ ေစတီျပင္၊ ေလာင္းေခ်ာင္း၊ ကူေတာင္၊ ဇီးကိုင္း၊ စစ္ေတာ၊ ကပိုင္ေခ်ာင္း၊ ကြမ္းေခ်ာင္း၊ ဇင္ေခ်ာင္း၊ ဂံုးခြ်ိန္၊ မင္းျပင္၊ မာန္ေအာင္၊ ဇရပ္ကုန္းခင္၊ ကမား၊ ဂြ၊ က်ိၱလီ၊ ဆပ္သြား၊ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေစတီေတာင္ႏွင့္ လက္ဝဲဒက္ ပုဇြန္ေခ်ာင္း စာစစ္ဌာန

 

**ရွမ္း ျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)မွ မိုင္းခတ္၊ မိုင္းယန္း၊ မိုင္းျဖတ္၊ မိုင္းေယာင္း၊ မိုင္းဆတ္၊ မိုင္းတံုႏွင့္ မိုင္းပ်င္းစာစစ္ဌာန

 

**ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္)မွ ကြမ္းလံု၊ ဟိုပန္၊ ေလာက္ကိုင္၊ နမ့္ဆန္()၊ မန္တံု၊ မိုးမိတ္၊ မက်ည္းပင္၊ မဘိမ္းႏွင့္ ငါးအိုးစာစစ္ဌာန

 

**ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္)မွပင္ခြန္၊ တင္းတက္၊ ေဆာင္းေျပာင္း၊ ကြန္ဟိန္း၊ မိုင္းကိုင္၊ ေက်းသီး မံစံ၊ မိုင္းေနာင္၊ မိုင္း႐ွဴး၊ ဝမ္ကန္၊ မိုင္းပန္၊ တုန္ဟုန္းႏွင့္ ေမာက္မယ္စာစစ္ဌာန

 

**တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ေမတၲာ၊ ကတၲလူ၊ စခန္းသစ္၊ ကံေမာ္၊ သဇင္၊ ပုေလာ၊ ရွပ္ပံု၊ပေလာက္၊ ပလ၊ ဘုတ္ျပင္းႏွင့္ ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္စာစစ္ဌာန

 

Read More: " ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ဝင္ရာက္ၾကည့္ရွႈနိုင္ပါသည္ 

 

**မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွေပါက္၊ စသိန္း၊ ဇီးျပား၊ ကိုင္းလယ္၊ ေရျပာ၊ သရကၠန္၊ ကမ္းပ်ိဳ၊ နံ႔သာ၊ ေစတုတၲရာ၊ ဘူး၊ တန္႔လည္က်င္း၊ ငဖဲ၊ ပဒါန္း၊ ထီးလင္း၊ ေညာင္ကန္၊ ေဆးမင္းေတာ၊ က်င္းရြာ၊ ေရမ်က္နီ၊ ေဆာ၊ ေက်ာက္ထု၊ တျပင္း၊ ကံႀကီးႏွင့္ ေလာင္းရွည္စာစစ္ဌာန

 

**စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမွ ေမာ္လိုက္၊ ကင္းတပ္၊ ပန္းသာ၊ ေဖာင္းျပင္၊ မင္းယား၊ သေရာင္း၊ ေရေအာက္ေတာင္း၊ ေလရွီး၊ ဆြမၼရာ၊ လဟယ္၊ နန္းယြန္းႏွင့္ ပန္ေဆာင္စာစစ္ဌာန

 

**ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ကိုကိုးကြ်န္းစာစစ္ဌာန

 

**၄င္းတကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္ပိုင္းေဒသရွိ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာ စာစစ္ဌာနမ်ားအတြက္ လိႈင္းတို ၅၀ ဒသမ ၇၁ မီတာ (၅၉၁၅ ကီလိုဟက္ဇ္)ႏွင့္ လိႈင္းတို ၃၀ ဒသမ ၈၅မီတာ (၉၇၃၀ ကီလိုဟက္ဇ္) တို႔မွ လည္းေကာင္း၊

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္းေဒသရွိ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာ စာစစ္ဌာနမ်ားအတြက္ လိႈင္းလတ္ ၄၁၁ ဒသမ ၅၂ မီတာ (၇၂၉ ကီလိုဟက္ဇ္)မွ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားေဒသအသီးသီးရွိ ျမန္မာ့အသံ Radio FM တိုင္းရင္းသားဘာသာအစီအစဥ္မ်ား တြင္လည္းေကာင္း၊ ဖမ္းယူနားဆင္ႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

Source: Popular News

 

 

 

News Read 1188 times