တကၠသုိလ္ဝင္တန္းျမန္မာစာ ေမးခြန္းေဟာင္း (ျပည္တြင္း) ေမးခြန္းနံပါတ္စဥ္အလိုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္

တကၠသုိလ္ဝင္တန္းျမန္မာစာ ေမးခြန္းေဟာင္း (ျပည္တြင္း) ေမးခြန္းနံပါတ္စဥ္အလိုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္

၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ (ငါးႏွစ္စာ) တကၠသုိလ္ဝင္တန္းျမန္မာစာ ေမးခြန္းေဟာင္း (ျပည္တြင္း) ေမးခြန္းနံပါတ္စဥ္အလိုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

 

A 1

 

A 2

 

A 3

 

A 4

 

High School အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား (93) High School ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သင္တန္း (93)ခု ရွာရန္ႏွိပ္ပါ။

 

A 5

Read More:>>> **ဆယ္တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ား စာက်က္ကိုခ်ိန္သီးသန္႔ထုတ္ထားသင့္**

 

A 6

 

A 7

 

Source: Exam Guide

 

 
 
News Read 1601 times