ယခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ ဆြံ႕အနားမၾကားေျဖဆိုသူမ်ားအတြက္ ေမးခြန္းပုံစံ သေဘာေပါက္ေစရန္ Sign Language ျဖင့္ ရွင္းလင္းေပးမည္

ယခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ ဆြံ႕အနားမၾကားေျဖဆိုသူမ်ားအတြက္ ေမးခြန္းပုံစံ သေဘာေပါက္ေစရန္ Sign Language ျဖင့္ ရွင္းလင္းေပးမည္

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဆြံ႕အနားမၾကား ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပး ေနသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ထိုအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစရန္ ယခုအစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အျခားကေလးေတြလို ေမးခြန္းကို သူတို႔ ဘာသာစကားနဲ႔ နားလည္ၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖဆိုႏိုင္ဖို႔ ျပဳလုပ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

သာမန္လူေတြသိတဲ့ ေ၀ါဟာရေတြကို သူတို႔မသိတာေတြ ေမးခြန္းမွာ ပါလာရင္ သူတုိ႔ကို သင္ေပးတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက ေတာင္းဆုိထားတဲ့ အခ်ိန္ ၁၀ မိနစ္အတြင္းမွာ နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပေပးမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူ ျပဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တကၠသိုလ္စာေမးပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုၾကသည့္ ဆြံ႕အနားမၾကား ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို သတ္မွတ္ ေျဖဆုိခ်ိန္ထက္ မိနစ္ ၃၀ အခ်ိန္ပို ေပးထားၿပီး ၁၀ မိနစ္ကို ေမးခြန္းပုံစံ သေဘာက္ေပါက္ နားလည္ေအာင္ Sign Language ျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

အရင္စာေမးပြဲေတြမွာ ေမးခြန္းရဲ႕ သေဘာကို နားမလည္တာေတြရွိလို႔ စိတ္ပူပန္ရတယ္။ အခုလို ကၽြန္မတုိ႔က သူတို႔နားလည္ႏိုင္မယ့္ သေကၤတစကားနဲ႔ ၀င္ၿပီး ရွင္းလင္းေပးရင္ သူတို႔ရဲ႕ ပူပန္မႈက ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ေလ်ာ့က်သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုၾကမည့္ ဆြံ႕အ နားမၾကား ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၉ ဦး ရွိၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးအေနျဖင့္ ၂၅ ဦး ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုၾကမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Source: kyae mone

News Read 2505 times