တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္မူရင္းကို တစ္ႀကိမ္သာထုတ္ေပးမည္

တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္မူရင္းကို တစ္ႀကိမ္သာထုတ္ေပးမည္

၂၀၁၉ တကၠသုိလ္ဝင္ စာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္မ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနရံုးမ်ားတြင္ စတင္ထုတ္ေပးေနၿပီး ေအာင္လက္မွတ္မူရင္းကို တစ္ႀကိမ္သာ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါတယ္။

 

ယခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ား၏ ေအာင္လက္မွတ္မူရင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန (လႈိင္တကၠသုိလ္နယ္ေျမ) ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန (ေနျပည္ေတာ္၊ ရံုးအမွတ္-၅၂) တြင္ ဇြန္လ (၂၈) ရက္က စတင္ကာေန႔ခ်င္းၿပီး ထုတ္ေပးေနပါတယ္။

 

ေအာင္လက္မွတ္မူရင္းကို တစ္ႀကိမ္သာ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ပ်က္စီး၊ ေပ်ာက္ဆံုးပါက တစ္ႏွစ္ၾကာမွသာ မိတၱဴထပ္မံထုတ္ယူ ႏိုင္မည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနက အသိေပးထားပါတယ္။

 

အမွတ္စာရင္းကေတာ့ မူရင္းကိုပဲ ႀကိဳက္သေလာက္ကလာထုတ္လို႔ရပါတယ္။ ေအာင္လက္မွတ္ကေတာ့ မူရင္းတစ္ႀကိမ္ပဲ ထုတ္ေပးတယ္" ဟုျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္တာသိန္းဇံက ေျပာပါတယ္။

 

ေအာင္လက္မွတ္ယူရာတြင္ ေက်ာင္းသား/သူ ကိုယ္တိုင္ထုတ္ယူပါက ေျခာက္လအတြင္း ရိုက္ကူးထားေသာ ပတ္စ္ပို႔ ဓာတ္ပံု() ပံု ၊ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ေရးကတ္ျပားမူရင္း၊ အမည္၊ ခံုအမွတ္၊ စာစစ္ဌာန၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ အဘအမည္၊ အမိအမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာတို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

 

Read More: ဒဂံုတကၠသိုလ္စာစဥ္ တင္ရက္ကို ဇူလႈိင္လသို႔ ထပ္မံေရြ႕ဆိုင္းျခင္း

 

ကိုယ္စားထုတ္ယူမည္ဆိုပါက ေျခာက္လအတြင္း ရိုက္ကူးထားေသာ ပတ္စ္ပို႔ ဓာတ္ပံု()ပံု၊ကိုယ္စားထုတ္ယူခြင့္ ေလ်ွာက္ထားသူ၏ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္ျပားမူရင္းႏွင့္ မိတၱဴတစ္စံု၊ ေက်ာင္းသား/သူ၏ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္ျပားမိတၱဴတစ္စံု၊ အမည္၊ ခံုအမွတ္၊ စာစစ္ဌာန၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ အဘအမည္၊ အမိအမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ တို႔လိုအပ္ပါတယ္။

 

တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ယခင္ႏွစ္မ်ားက ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန (လသာၿမိဳ႕နယ္) တြင္ တံဆိပ္ေခါင္းဖုိးက်ပ္ (၆၀၀) ေပးသြင္းကာ ေအာင္လက္မွတ္ ထုတ္ယူႏုိင္ပါတယ္။ ၂၀၁၉ တကၠသုိလ္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းကို ဇြန္လ () ရက္ကေၾကညာခဲ့ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေအာင္ခ်က္ (၃၁ ဒသမ ၄၄) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါတယ္။

 

Source: 7 Day News

 

News Read 1812 times