၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ားကို ေနရာသုံးခုခြဲ၍ ျပဳလုပ္မည္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ားကို ေနရာသုံးခုခြဲ၍ ျပဳလုပ္မည္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ တကၠသုိလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲကို တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အလုိက္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း က်င္းပျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိစာေမးပြဲအတြက္ ဖြင့္လွစ္မည့္ စာစစ္ဌာနမ်ားတြင္ တာ၀န္ယူႀကီးၾကပ္ရမည့္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္းကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမတို႔တြင္ ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ရက္မွ စတင္ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

"မသန္စြမ္းေက်ာင္းသား/သူ တစ္ေယာက္ဆုိရင္ ဘယ္အခ်ိန္အထိ ေျဖဆိုခြင့္ျပဳရမယ္၊ ေက်ာင္းသား/သူေတြရဲ႕ ခုံအမွတ္ေတြ တပ္တာ ဘယ္လုိ အေျခအေနဆုိရင္ လြဲမွားမႈ ရွိမလဲဆုိတာမ်ိဳးကို ေဆြးေႏြးေပးမွာပါ၊ အျပန္အလွန္နဲ႔ ဆရာ၊ ဆရာမေတြဘက္က လည္း ႀကံဳေတြ႕လာႏုိင္တဲ့ အေျခအေနေတြမွာ ဘယ္လို လုပ္သင့္တယ္ဆုိတာမ်ိဳးကို ေမးျမန္းနုိင္မယ္၊ အႀကံျပဳႏုိင္မွာေတြ လုပ္လို႔ရမယ္" ဟုေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅ ရက္မွ စတင္ၿပီး ၂၇ ရက္အထိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရန္ကုန္ပညာေရးေကာလိပ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေအာက္ျမန္မာျပည္ရွိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ သြားလာေရး အဆင္ေျပသည့္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ၿပီးဆုံးမွသာ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၱေလးတုိ႔တြင္လည္း ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာေရးသတင္းမ်ားအခမဲ့ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါတယ္ေနာ္...။

source: democracy

News Read 836 times