"ဂ်ပန္စာသင္တန္းမ်ား ေလ်ွာက္လႊာလက္ခံမည့္ရက္သတ္မွတ္ျခင္း"

"ဂ်ပန္စာသင္တန္းမ်ား ေလ်ွာက္လႊာလက္ခံမည့္ရက္သတ္မွတ္ျခင္း"

ေက်ာင္းေလ်ွာက္လႊာလက္ခံမည့္ရက္ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည့္ေန႔ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း

 

Japan 11

Read More: အိႏၵိယနိုင္ငံ Jag School of Transformative Skills မွဖြင့္လွစ္မည့္ ပညာသင္ဆု

 

(Japan Ready Functions Training School)

 

 

News Read 750 times