Info Myanmar College

Info Myanmar College

IMC သည္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ Edexcel တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး higher national diploma (HND) in Computing (QCF Level 5) သင္တန္းကုိ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။
Edexcel သည္ အဂၤလန္ပညာေရးေလာကတြင္ ႀကီးမားေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး BTEC Introductory (Level 1) မွ (Level 7) အထိ Computer ၊ Engineering ၊  Business စသည့္ဘာသာရပ္မ်ားစြာကို သင္ၾကား ပို႕ခ်ေပးပါသည္။
IMC တြင္ small class size ၊ student focus (ေက်ာင္းသားဗဟုိျပဳစနစ္) ၊ ဘာသာရပ္မ်ား၏ project ၊ assignment ၊ presentation မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားျခင္း၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို student officer မ်ားမွ စီစဥ္ထားရွိျခင္း၊ IT skill၊ management skill ၊ social skill မ်ားကို team work ျဖင့္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ computer lab room ၊ language test room ၊ free internet access ၊  Cisco lab ၊ IBM server ၊ Network lab ၊ e-library ႏွင့္ library စီစဥ္ထားျခင္း စသည္တို႕ျဖစ္ပါသည္။

သင္ၾကားပို႕ခ်မည့္ဘာသာရပ္မ်ားမွာ

IMC တြင္ သင္ၾကားမည့္ဘာသာရပ္မွာ pre HND ၊ HND diploma in computing (UK) ႏွင့္ B.Sc(Hons) computing (UK) စသည္တို႕ျဖစ္သည္။

Pre HND သင္တန္းကို သင္တန္းကာလ ၄ လ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

HND diploma in computing သင္တန္းသည္ သင္တန္းကာလ ၂ ႏွစ္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး unit ၁၆ ခုကို ႏုိင္ငံတကာ သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း သင္ၾကားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

Pearson Edexcel (UK) မွ ခ်ီးျမွင့္သည့္ HND diploma in computing ရရွိၿပီးပါက ႏိုင္ငံေပါင္း (၈၀) ေက်ာ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္ သို႕ degree ၁ နွစ္တက္ေရာက္ၿပီး B.Sc (Hons) computing ကို ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Couses.

No.

Name

Duration

Student

Fee

1.

Pre HND

၄ လ

၁,၂၀၀,၀၀၀

2.

HND in computing (1 year)

၁၂ လ

၃,၀၀၀,၀၀၀

3.

HND in computing (2 year)

၁၂ လ

၃,၀၀၀,၀၀၀

4.

B.Sc (Hons) computing

သင္တန္းေၾကးမ်ား

IMC သင္တန္းမ်ား၏ သင္တန္းေၾကးမ်ားမွာ Pre HND က်ပ္ ၁,၂၀၀,၀၀၀ ၊ HND (1 year) က်ပ္ ၃,၀၀၀,၀၀၀ ႏွင့္ HND (2 year) က်ပ္ ၃,၀၀၀,၀၀၀ စသည္တို႕ျဖစ္ပါသည္။

International/Private Read 1445 times