အိႏိၵယႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္မည့္ နည္းပညာသင္တန္း (၄) မ်ိဳး

အိႏိၵယႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္မည့္ နည္းပညာသင္တန္း (၄) မ်ိဳး

အိႏိၵယႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္မည့္ နည္းပညာသင္တန္း () မ်ိဳးကို ေက်ာင္းသား/သူ (၂၀၀) ဦးအား လက္ခံသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

 

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန သုေတသနႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ဦးစီးဌာန၊ သတင္းအခ်က္အလက္နွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာသုေတသနဌာနမွ အိႏိၵယႏိုင္ငံ C-DAC တို႔ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ IMCEITS Advanced ICT Engineering သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည့္ Professional Diploma in Java Programming Course(DIP), Professional Diploma in MS.Net Programming Course (D.Net), Professional Certificate in Andrioid Programming Course, Professional Certificate in Linux Programming Course တို႔ကို ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

 

Media & Communications (59) မီဒီယာႏွင့္ သတင္းေပးပုိ႔ျခင္းသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး (59) ခုရွာရန္ႏွိပ္ပါ။

 

သင္တန္းေလ်ွာက္ထားသူမ်ားသည္ နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္တကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ဘြဲ႔တစ္ခုခုရရွိထားသူမ်ား ေလ်ွာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။

 

ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ဘြဲ႔ရရွိထားသူမ်ားလည္း ေလ်ွာက္ထားႏိုင္မည္။

ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို ယခုလ (၂၅) ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလ်ွာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး (၂၈) ရက္တြင္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆိုမည္ျဖစ္ပါတယ္။

 

Mobile Training (Apps & Repairs) (101) Mobile Training (Apps and Repair) သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး (101) ခုရွာရန္ႏွိပ္ပါ။

 

ဖြင့္လွစ္မည့္ သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည့္ Professional Diploma in Java Programming Course (DIP) အတြက္ သင္တန္းသား (၈၀) ဦး၊ Professional Diploma in MS.Net Programming Course (D.Net) အတြက္သင္တန္းသား (၄၀) ဦး၊ Professional Certificate in Linux Programming Course အတြက္ သင္တန္းသား (၄၀) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၂၀၀) ဦးလက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

 

Read More:>>>> YGN Net ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံ (ပညာဒါန) သင္တန္း

 

သင္တန္းမွာ အခ်ိန္ျပည့္သင္တန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုးပါက အိႏိၵယႏိုင္ငံ C-DAC အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ သုေတသနဌာနတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး သင္တန္းဆင္း ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ခ်ီးျမွင့္မည္ဟု သိရပါတယ္။

 

Source: Democracy

 

News Read 2182 times