တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အဖြေလွှာစစ်ဆေးရာတွင် တာဝန်ချထားသူများ (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်)


၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္ စာေမးပြေျဖလႊာမ်ား စစ္ေဆးမည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအတြက္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားတြင္ ႀကီးၾကပ္တာဝန္ခ်ထားသူမ်ားအမည္စာရင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

 

(www.edge.com.mm)

Engineering (151) အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး (၁၅၁) ခုရွာရန္ႏွိပ္ပါ။

News Tips Latest Post Read 4646 times