ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဖြင့္လွစ္မည့္ အခမဲ့ဂေဟဆက္သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူ

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဖြင့္လွစ္မည့္ အခမဲ့ဂေဟဆက္သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူ

သင္တန္းကုိ သီတင္းပတ္ ၁၀ ပတ္ၾကာ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ထူးခြၽန္သူမ်ားအား သင္တန္းၿပီးဆုံးပါက လက္ေတြ႕လုပ္ ငန္းခြင္သင္တန္းေလးလမွေျခာက္ လအထိ ဆက္လက္တက္ေရာက္ ႏုိင္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေပးမည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနက ေၾက ညာထားသည္။

‘‘သင္တန္းသား ၁၅ ဦးလက္ ခံမယ္။ သင္တန္းၿပီးသြားလုိ႔ ထူး ခြၽန္တယ္ဆုိရင္ လက္ေတြ႕သ ေဘာမ်ိဳးကုမၸဏီေတြမွာ လုပ္ခြင့္ရ မယ္။ ကုမၸဏီဘက္က သေဘာက် တယ္ဆုိရင္ အလုပ္ပါတစ္ခါ တည္းရၿပီးသားျဖစ္မွာေပါ့’’ ဟု နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

READ - ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၊ အေျခခံပညာအတန္းမ်ားအတြက္ စာေမးပြဲကာလသတ္မွတ္ျခင္း၊ ေအာင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံပညာန၀မတန္းေက်ာင္းတြင္းစစ္ (ျပင္ပေျဖ) စာေမးပြဲမ်ား က်င္းပ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္

အသက္(၁၈)ႏွစ္မွ (၃၅)ႏွစ္ အတြင္း န၀မတန္းေအာင္ျမင္ၿပီး အေျခခံအဂၤလိပ္စာနားလည္ကာ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ က်န္းမာေရး ေကာင္းသူမ်ား အဆုိ ပါသင္တန္းသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ ေၾကာင္း နည္းပညာ၊ သက္ေမြး ပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ရ သူမ်ားသည္ သင္တန္းေၾကးအခမဲ့ ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အႏၲရာယ္ကာ ကြယ္ေရး၀တ္စုံအတြက္ ကုန္က် စရိတ္ကုိသာ သင္တန္းသားက က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းခြင္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားေမြးထုတ္ေပး ေရး စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕သင္ၾကား ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းၿပီး ဆုံးပါက အသိအမွတ္ျပဳေအာင္လက္ မွတ္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ား ကုိ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာက္ မဂၤလာဒုံလမ္းမႀကီးရွိ ရတနာ ဂေဟဆက္ နည္းပညာ သင္တန္း ေက်ာင္းတြင္ ထုတ္ယူႏုိင္ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္ေနာက္ဆုံးထား ေလွ်ာက္ထားရ မည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါသင္တန္းကုိ ပညာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္တိုတယ္ ျမန္မာေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ ငန္း (ရတနာစီမံကိန္း) တုိ႔ ပူးေပါင္း ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Source: 7day daily

News Read 4717 times