တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)(1)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)(1)

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ

၁။ (ဆမဥ) ေျမာက္ဥကၠလာပ ၂။ (ဆမမ) အထက(၄)ေျမာက္ဥကၠလာပ ၃။ (ဆမရ) အထက(၆)ေျမာက္ဥကၠလာပ ၄။ (ဆမဝ) အထက(၇)ေျမာက္ဥကၠလာပ ၅။ (ဆရက) ရန္ကင္း ၆။ (ဆတဥ) ​ေတာင္ဥကၠလာပ ၇။ (ဆသက) သကၤန္းကၽြန္း ၈။ (ဆသဝ) သုဝဏၰ ၉။ (ဆဗထ) ဗိုလ္တေထာင္ ၁၀။ (ဆပဇ) ပုဇြန္ေတာင္

စာစစ္ဌာနမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းကုိ အပုိင္းမ်ား ခြဲ၍ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

 Copyright © Ministry of Education 2019

၁ (ဆမဥ) ေျမာက္ဥကၠလာပ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/yangon/YG-001.pdf{/aridoc}


၂ (ဆမမ) အထက(၄)ေျမာက္ဥကၠလာပ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/yangon/YG-002.pdf{/aridoc}

၃ (ဆမရ) အထက(၆)ေျမာက္ဥကၠလာပ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/yangon/YG-003.pdf{/aridoc}


၄ (ဆမဝ) အထက(၇)ေျမာက္ဥကၠလာပ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/yangon/YG-004.pdf{/aridoc}


၅ (ဆရက) ရန္ကင္း

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/yangon/YG-005.pdf{/aridoc}


၆ (ဆတဥ) ​ေတာင္ဥကၠလာပ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/yangon/YG-006.pdf{/aridoc}


၇ (ဆသက) သကၤန္းကြၽန္း

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/yangon/YG-007.pdf{/aridoc}


၈ (ဆသဝ) သုဝဏၰ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/yangon/YG-008.pdf{/aridoc}


၉ (ဆဗထ) ဗိုလ္တေထာင္

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/yangon/YG-009.pdf{/aridoc}


၁၀ (ဆပဇ) ပုဇြန္ေတာင္

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/yangon/YG-010.pdf{/aridoc}

 

အပုိင္းခြဲမ်ား

တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး (1)

တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး (2)

တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး (3)

တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး (4)

တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး (5)

တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး (6)

တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး (7)

တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး (8)

တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး (9)

 

ပင္မစာမ်က္ႏွာသုိ႔ ျပန္သြားရန္

 

 

စာစစ္ဌာနမ်ားစာရင္း

(ဆမဥ) ေျမာက္ဥကၠလာပ ၂ (ဆမမ) အထက(၄)ေျမာက္ဥကၠလာပ ၃ (ဆမရ) အထက(၆)ေျမာက္ဥကၠလာပ ၄ (ဆမဝ) အထက(၇)ေျမာက္ဥကၠလာပ ၅ (ဆရက) ရန္ကင္း ၆ (ဆတဥ) ​ေတာင္ဥကၠလာပ ၇ (ဆသက) သကၤန္းကြၽန္း ၈ (ဆသဝ) သုဝဏၰ ၉ (ဆဗထ) ဗိုလ္တေထာင္ ၁၀ (ဆပဇ) ပုဇြန္ေတာင္ ၁၁ (ဆတမ) တာေမြ ၁၂ (ဆတည) မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ၁၃ (ဆသတ) သာေကတ ၁၄ (ဆဒပ) ေဒါပုံ ၁၅ (ဆဒဆ) ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း) ၁၆ (ဆဒတ) ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း) ၁၇ (ဆဒထ) အထက၊စိုက္ေမြး ၁၈ (ဆဒမ) ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း) ၁၉ (ဆဒရ) ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း) ၂၀ (ဆကရ) ကမာ႐ြတ္ ၂၁ (ဆလမ) လႈိင္ ၂၂ (ဆမက) မရမ္းကုန္း ၂၃ (ဆမတ) ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၂၄ (ဆအလ) အလုံ ၂၅ (ဆစခ) စမ္းေခ်ာင္း ၂၆ (ဆလတ) လမ္းမေတာ္ ၂၇ (ဆလသ) လသာ ၂၈ (ဆပတ) ပန္းဘဲတန္း ၂၉ (ဆကတ) ​ေက်ာက္တံတား ၃၀ (ဆဒဂ) ဒဂုံ ၃၁ (ဆဗဟ) ဗဟန္း ၃၂ (ဆဝသ) သန္လ်င္ ၃၃ (ဆဝဖ) ဖားကူး ၃၄ (ဆစ်လ) ဒလ ၃၅ (ဆစ်ပ) ​ေပ်ာ္ဘြယ္ႀကီး(ဒလ) ၃၆ (ဆဂ) ​ေက်ာက္တန္း ၃၇ (ဆဂစ်) တံတားၿမိဳ႕(ေက်ာက္တန္း) ၃၈ (ဆဂယ) ကမာကလုပ္(ေက်ာက္တန္း) ၃၉ (ဆခ) သုံးခြ ၄၀ (ဆခက) သိုက္တူးကန္(သုံးခြ) ၄၁ (ဆခဇ) ဇြဲေထာ္(သုံးခြ) ၄၂ (ဆရ) ခရမ္း ၄၃ (ဆရဒ) ကြမ္းမိုးဒိန္း(ခရမ္း) ၄၄ (ဆရပ) ပိန္းကန္(ခရမ္း) ၄၅ (ဆရမ) ကမာမတ္(ခရမ္း) ၄၆ (ဆရရ) ဘုရားပ်ိဳ(ခရမ္း) ၄၇ (ဆဏခ) ကရင္ေခ်ာင္း(တြံေတး) ၄၈ (ဆဏင) မေငးထိန္ကုန္း(တြံေတး) ၄၉ (ဆဏတ) တြံေတး ၅၀ (ဆဏထ) ခတၱိယ(တြံေတး) ၅၁ (ဆဏဘ) ကံဘဲ့(တြံေတး) ၅၂ (ဆဏရ) ဘုရားႀကီး(တြံေတး) ၅၃ (ဆဆတ) ခေနာင္တို(တြံေတး) ၅၄ (ဆည) ကိုကိုးကြၽန္း ၅၅ (ဆန) လက္ခုပ္ကုန္း(ကြမ္းၿခံကုန္း) ၅၆ (ဆနက) ကြမ္းၿခံကုန္း ၅၇ (ဆနခ) ေတာ္ကူး(ကြမ္းၿခံကုန္း) ၅၈ (ဆနတ) ​ေတာေက်ာင္း(ကြမ္းၿခံကုန္း) ၅၉ (ဆင) ​ေကာ့မႉး ၆၀ (ဆငစ) နတ္စင္ကုန္း(ေကာ့မႉး) ၆၁ (ဆငဏ) က်ိဳက္ေထာ္)(ေကာ့မႉး) ၆၂ (ဆငမ) မဆယ္ဆိပ္(ေကာ့မႉး) ၆၃ (ဆငဝ) ဝါးဘေလာက္ေသာက္(ေကာ့မႉး) ၆၄ (ဆအစ) အင္းစိန္ ၆၅ (ဆအဆ) အထက(၃)အင္းစိန္ ၆၆ (ဆအဓ) အထက(၇)အင္းစိန္ ၆၇ (ဆအန) အထက(၅)အင္းစိန္ ၆၈ (ဆအပ) အထက(၄)အင္းစိန္ ၆၉ (ဆအမ) အထက(၆)အင္းစိန္ ၇၀ (ဆအအ) အထက(၈)အင္းစိန္ ၇၁ (ဆဥဒ) မဂၤလာဒုံ ၇၂ (ဆဥဓ) အထက(၂)မဂၤလာဒုံ ၇၃ (ဆဥက) ​ေထာက္ၾကန္႔ ( မဂၤလာဒုံ ) ၇၄ (ဆဥလ) ပုလဲၿမိဳ႕သစ္(မဂၤလာဒုံ ) ၇၅ (ဆဥသ) ထ(ခြဲ)လ(၂)(မဂၤလာဒုံ)(ပုလဲၿမိဳ႕သစ္) ၇၆ (ဆသယ) လႈိင္သာယာ ၇၇ (ဆသအ) အထက(၈)လႈိင္သာယာ ၇၈ (ဆသဥ) အထက(၄)လႈိင္သာယာ ၇၉ (ဆသဧ) ထ(ခြဲ)လ(၇)လႈိင္သာယာ ၈၀ (ဆဇသ) ​ေ႐ႊျပည္သာ ၈၁ (ဆဇဟ) အထက(၄)ေ႐ႊျပည္သာ ၈၂ (ဆဇအ) အထက(၂)ေ႐ႊျပည္သာ ၈၃ (ဆဃ) ေျမာင္းတကာ(ေမွာ္ဘီ) ၈၄ (ဆဃန) တပ္ႀကီးကုန္း(ေမွာ္ဘီ) ၈၅ (ဆဃဘ) အထက(၂)ေမွာ္ဘီ ၈၆ (ဆဃမ) အထက(၁)ေမွာ္ဘီ ၈၇ (ဆဃရ) ​ေ႐ႊျမယာ(ေမွာ္ဘီ) ၈၈ (ဆဘ) တိုက္ႀကီး ၈၉ (ဆဘဇ) ေတာ္လတီ(တိုက္ႀကီး) ၉၀ (ဆဘဓ) အေဖ်ာက္(တိုက္ႀကီး) ၉၁ (ဆဘဗ) ဖလုံ(တိုက္ႀကီး) ၉၁ (ဆဘဥ) ဥကၠံ(တိုက္ႀကီး) ၉၃ (ဆထ) ထန္းတပင္ ၉၄ (ဆထဆ) လွည္းဆိပ္(ထန္းတပင္) ၉၅ (ဆထတ) က်ဴေတာ(ထန္းတပင္) ၉၆ (ဆထန) ႏွဲသမိန္(ထန္းတပင္) ၉၇ (ဆထရ) ေရစိုမေငးစု(ထန္းတပင္) ၉၈ (ဆထလ) အလိန္လည္(ထန္းတပင္) ၉၉ (ဆဖ) ေဖာင္ႀကီး(လွည္းကူး) ၁၀၀ (ဆဖစ) မင္းကုန္း(လွည္းကူး) ၁၀၁ (ဆဖဆ) ငါးဆူေတာင္(လွည္းကူး) ၁၀၂ (ဆဖဒ) ဒါးပိန္(လွည္းကူး) ၁၀၃ (ဆဖလ) လွည္းကူး ၁၀၄ (ဆဖအ) အင္းတိုင္(လွည္းကူး) ၁၀၅ (ဆဖဧ) ရဲမြန္(လွည္းကူး)

News Read 957 times