တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး)

 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ

၁ (တထ) ထားဝယ္ ၂ (တထမ) ​ေမတၱာ(ထားဝယ္) ၃ (တရ) ​ေရျဖဴ ၄ (တရထ) ညင္းေထြး(ေရျဖဴ) ၅ (တရအ) ကလိန္ေအာင္(ေရျဖဴ) ၆ (တရဥ) ကံေပါက္(ေရျဖဴ) ၇ (တလ) ​ေလာင္းလုံး ၈ (တလအ) ေအာက္ေရျဖဴ(ေလာင္းလုံး) ၉ (တလက) ကေျမာကင္း(ေလာင္းလုံး) ၁၀ (တလမ) ​ေမာင္းမကန္(ေလာင္းလုံး) ၁၁ (တလတ) သက်က္ေတာ(ေလာင္းလုံး) ၁၂ (တသ) သရက္ေခ်ာင္း ၁၃ (တသည) ေညာင္ဇင္(သရက္ေခ်ာင္း) ၁၄ (တသဟ) ကၿမိဳင္(သရက္ေခ်ာင္း) ၁၅ (တသက) ကနက္သီရိ(သရက္ေခ်ာင္း) ၁၆ (တမ) ၿမိတ္ ၁၇ (တမက) ကြၽဲကူး(ၿမိတ္) ၁၈ (တမမ) အဂၤေမာ္(ၿမိတ္) ၁၉ (တန) တနသၤာရီ ၂၀ (တနမ) ​ေမာ္တုန္း (တနသၤာရီ) ၂၁ (တနည) ေညာင္ပင္ကြင္း(တနသၤာရီ) ၂၂ (တနတ) တကူ (တနသၤာရီ) ၂၃ (တစ) ကြၽန္းစု ၂၄ (တစလ) ကတၱလူ(ကြၽန္းစု) ၂၅ (တစဆ) စခန္းသစ္(ကြၽန္းစု) ၂၆ (တစမ) ကံေမာ္(ကြၽန္းစု) ၂၇ (တစသ) သဇင္(ကြၽန္းစု) ၂၈ (တပ) ပုေလာ ၂၉ (တပရ) ရွပ္ပုံ(ပုေလာ) ၃၀ (တပခ) ပေလာက္(ပုေလာ) ၃၁ (တပဗ) ပလ(ပုေလာ) ၃၂ (တပတ) တို(ပုေလာ) ၃၃ (တက) ​ေကာ့ေသာင္း ၃၄ (တကခ) ခေမာက္ႀကီး(ေကာ့ေသာင္း) ၃၅ (တဘ) ဘုတ္ျပင္း ၃၆ (တဘပ) ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္(ဘုတ္ျပင္း)

စာစစစ္ဌာနမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းကုိ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္

 

၁ (တထ) ထားဝယ္

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-001.pdf{/aridoc}


၂ (တထမ) ​ေမတၱာ(ထားဝယ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-002.pdf{/aridoc}


၃ (တရ) ​ေရျဖဴ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-003.pdf{/aridoc}


၄ (တရထ) ညင္းေထြး(ေရျဖဴ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-004.pdf{/aridoc}


၅ (တရအ) ကလိန္ေအာင္(ေရျဖဴ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-005.pdf{/aridoc}


၆ (တရဥ) ကံေပါက္(ေရျဖဴ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-006.pdf{/aridoc}


၇ (တလ) ​ေလာင္းလုံး

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-007.pdf{/aridoc}


၈ (တလအ) ေအာက္ေရျဖဴ(ေလာင္းလုံး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-008.pdf{/aridoc}


၉ (တလက) ကေျမာကင္း(ေလာင္းလုံး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-009.pdf{/aridoc}


၁၀ (တလမ) ​ေမာင္းမကန္(ေလာင္းလုံး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-010.pdf{/aridoc}


၁၁ (တလတ) သက်က္ေတာ(ေလာင္းလုံး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-011.pdf{/aridoc}


၁၂ (တသ) သရက္ေခ်ာင္း

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-012.pdf{/aridoc}


၁၃ (တသည) ေညာင္ဇင္(သရက္ေခ်ာင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-013.pdf{/aridoc}


၁၄ (တသဟ) ကၿမိဳင္(သရက္ေခ်ာင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-014.pdf{/aridoc}


၁၅ (တသက) ကနက္သီရိ(သရက္ေခ်ာင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-015.pdf{/aridoc}


၁၆ (တမ) ၿမိတ္

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-016.pdf{/aridoc}


၁၇ (တမက) ကြၽဲကူး(ၿမိတ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-017.pdf{/aridoc}


၁၈ (တမမ) အဂၤေမာ္(ၿမိတ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-018.pdf{/aridoc}


၁၉ (တန) တနသၤာရီ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-019.pdf{/aridoc}


၂၀ (တနမ) ​ေမာ္တုန္း (တနသၤာရီ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-020.pdf{/aridoc}


၂၁ (တနည) ေညာင္ပင္ကြင္း(တနသၤာရီ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-021.pdf{/aridoc}


၂၂ (တနတ) တကူ (တနသၤာရီ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-022.pdf{/aridoc}


၂၃ (တစ) ကြၽန္းစု

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-023.pdf{/aridoc}


၂၄ (တစလ) ကတၱလူ(ကြၽန္းစု)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-024.pdf{/aridoc}


၂၅ (တစဆ) စခန္းသစ္(ကြၽန္းစု)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-025.pdf{/aridoc}


၂၆ (တစမ) ကံေမာ္(ကြၽန္းစု)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-026.pdf{/aridoc}


၂၇ (တစသ) သဇင္(ကြၽန္းစု)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-027.pdf{/aridoc}


၂၈ (တပ) ပုေလာ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-028.pdf{/aridoc}


၂၉ (တပရ) ရွပ္ပုံ(ပုေလာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-029.pdf{/aridoc}


၃၀ (တပခ) ပေလာက္(ပုေလာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-030.pdf{/aridoc}


၃၁ (တပဗ) ပလ(ပုေလာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-031.pdf{/aridoc}


၃၂ (တပတ) တို(ပုေလာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-032.pdf{/aridoc}


၃၃ (တက) ​ေကာ့ေသာင္း

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-033.pdf{/aridoc}


၃၄ (တကခ) ခေမာက္ႀကီး(ေကာ့ေသာင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-034.pdf{/aridoc}


၃၅ (တဘ) ဘုတ္ျပင္း

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-035.pdf{/aridoc}


၃၆ (တဘပ) ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္(ဘုတ္ျပင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/tanintharyee/TTY-036.pdf{/aridoc}

 

 ၁၀ တန္း ေအာင္စာရင္း သု႔ိ ျပန္သြားရန္ (ႏွိပ္ပါ)

 

News Read 833 times