တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေအာင္စာရင္း (ရွမ္းျပည္နယ္) မာတိကာ

တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေအာင္စာရင္း (ရွမ္းျပည္နယ္) မာတိကာ

ရွမ္းျပည္နယ္ တစ္ခုလုံးရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ

စာစစ္ဌာန စုစုေပါင္း ၁၁၁ ခု တုိ႔၏ ေအာင္စာရင္းမ်ားကုိ အပုိင္း (၃)ပုိင္း ခြဲၿပီး ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

 01 button

၁ (ရက) ​ေတာင္ႀကီး ၂ (ရကက) ​ေက်ာက္တလုံး(ေတာင္ႀကီး) ၃ (ရကခ) အထက(၇)ေတာင္ႀကီး ၄ (ရကတ) ေတာင္နီ(ေတာင္ႀကီး) ၅ (ရကဘ) ​ေ႐ႊေညာင္(ေတာင္ႀကီး) ၆ (ရကယ) ​ေအးသာယာ(ေတာင္ႀကီး) ၇ (ရကအ) ေအာင္သေျပ(ေတာင္ႀကီး) ၈ (ရည) ​ေညာင္ေ႐ႊ ၉ (ရညခ) ​ေခါင္တိုင္(ေညာင္ေ႐ႊ) ၁၀ (ရညစ) စံကား(ေညာင္ေ႐ႊ) ၁၁ (ရညတ) ဘုရားေတာင္ေရဆိပ္(စံကား)(ေညာင္ေ႐ႊ) ၁၂ (ရညပ) အင္းေပါခုံ(ေညာင္ေ႐ႊ) ၁၃ (ရညမ) မင္းေခ်ာင္း(ဟဲယာ႐ြာမ)(ေညာင္ေ႐ႊ) ၁၄ (ရညသ) မိုင္းေသာက္(ေညာင္ေ႐ႊ) ၁၅ (ရညဟ) ဟဲယာ႐ြာမ(အင္းေပါခုံ)(ေညာင္ေ႐ႊ) ၁၆ (ရညအ) အင္းယား(အင္းေပါခုံ)(ေညာင္ေ႐ႊ) ၁၇ (ရဋ) ဆီဆိုင္ ၁၈ (ရဋဆ) ဆိုက္ေခါင္(ဆီဆိုင္) ၁၉ (ရဋဘ) ဘန္းယဥ္(ဆီဆိုင္) ၂၀ (ရဎ) ဖယ္ခုံ ၂၁ (ရဎဆ) ဆီးဘူး(ဖယ္ခုံ) ၂၂ (ရဎဗ) မိုးၿဗဲ(ဖယ္ခုံ) ၂၃ (ရဎလ) လြယ္ယင္း(ဖယ္ခုံ) ၂၄ (ရထ) ဗထူး(ရပ္ေစာက္) ၂၅ (ရထစ) ရပ္ေစာက္ ၂၆ (ရထတ) အင္ေတာ(ရပ္ေစာက္) ၂၇ (ရထဖ) ပင္ျဖစ္(ရပ္ေစာက္) ၂၈ (ရထဘ) ​ေကာင္းဘို႔(ရပ္ေစာက္) ၂၉ (ရထသ) ဆပ္ေသ(ရပ္ေစာက္) ၃၀ (ရထအ) ​ေက်ာက္ဂူ(ရပ္ေစာက္)

 

 02 button

၃၁ (ရယ) ပင္းတယ ၃၂ (ရယက) က်ဳံး(ပင္းတယ) ၃၃ (ရယအ) မိုင္းအင္(ပင္းတယ) ၃၄ (ရသ) ကေလာ ၃၅ (ရသန) နန္းတိုင္း(ကေလာ) ၃၆ (ရသပ) ေအာင္ပန္း(ကေလာ) ၃၇ (ရသဘ) ေဘာ္ဆိုင္း(ကေလာ) ၃၈ (ရသဟ) ​ဟဲဟိုး(ကေလာ)

၃၉ (ရဟ) ႐ြာငံ ၄၀ (ရဟက) ၿမိဳ႕ႀကီး(႐ြာငံ) ၄၁ (ရဟဇ) ၿမိဳင္(႐ြာငံ) ၄၂ (ရဟဒ) ျမင္းက်ဒိုး(႐ြာငံ) ၄၃ (ရဟဥ) ​ေရဦး(႐ြာငံ) ၄၄ (ရဠ) ပင္ေလာင္း ၄၅ (ရဠက) တီက်စ္(ပင္ေလာင္း) ၄၆ (ရဠခ) ပင္ခြန္(ပင္ေလာင္း) ၄၇ (ရဠတ) တင္းတက္(ပင္ေလာင္း) ၄၈ (ရဠန) ​ေနာင္တရား(ပင္ေလာင္း) ၄၉ (ရဠပ) ​ေဆာင္းေျပာင္း(ပင္ေလာင္း) ၅၀ (ရဠမ) တလိုင္းမ႐ြာသစ္(ပင္ေလာင္း) ၅၁ (ရဘက) ဟိုပုံး ၅၂ (ရဘခ) ​ေက်ာကၠခ်ား(ဟိုပုံး) ၅၃ (ရဘတ) ​ေက်ာက္တန္း(ဟိုပုံး) ၅၄ (ရဘန) နမ့္ခုတ္(ဟိုပုံး) ၅၅ (ရလ) လြိဳင္လင္ ၅၆ (ရလပ) အထက(၁)ပင္လုံ(လြိဳင္လင္) ၅၇ (ရလဖ) အထက(၂)ပင္လုံ(လြိဳင္လင္) ၅၈ (ရလမ) မိုင္းပြန္(လြိဳင္လင္) ၅၉ (ရစ်) နမ့္စန္(တ) ၆၀ (ရစ်လ) ခိုလန္(နမ့္စန္-တ) 

 

 03 button

၆၁ (ရစ်ဟ) ကြန္ဟိန္း ၆၂ (ရဌ) မိုင္းကိုင္ ၆၃ (ရဌအ) ​ေက်းသီးမံစံ ၆၄ (ရဌဧ) မိုင္းေနာင္(ေက်းသီးမံစံ) ၆၅ (ရဍ) လဲခ်ား ၆၆ (ရဍရ) မိုင္းရွဴး ၆၇ (ရဍဝ) ဝမ္ကန္(မိုင္းရွဴး) ၆၈ (ရဃ) လင္းေခး ၆၉ (ရဃပ) မိုင္းပန္ ၇၀ (ရဏ) မိုးနဲ ၇၁ (ရဏဟ) တုန္ဟုန္း(မိုးနဲ) ၇၂ (ရဏဥ) ေမာက္မယ္ ၇၃ (ရရ) လားရႈိး ၇၄ (ရဓ) သိန္းနီ ၇၅ (ရဖ) ကြမ္းလုံ ၇၆ (ရအ) တန္႔ယန္း ၇၇ (ရအယ) မိုင္းရယ္ ၇၈ (ရဖပ) ဟိုပန္ ၇၉ (ရဖလ) ေလာက္ကိုင္ ၈၀ (ရစမ) အထက(၁)မူဆယ္ ၈၁ (ရစဆ) အထက(၂)မူဆယ္ ၈၂ (ရဂ) ကြတ္ခိုင္ ၈၃ (ရဂန) နမ့္ဖ​တ္ကာ(ကြတ္ခိုင္) ၈၄ (ရစ) နမ့္ခမ္း ၈၅ (ရမ) ​ေက်ာက္မဲ ၈၆ (ရမင) မိုင္းေငါ့(ေက်ာက္မဲ) ၈၇ (ရင) ေနာင္ခ်ိဳ ၈၈ (ရငက) ကံႀကီး(ေနာင္ခ်ိဳ) ၈၉ (ရငဘ) ဘန္႔ေဘြး(ေနာင္ခ်ိဳ) ၉၀ (ရဆ) နမ့္ဆန္(ေျမာက္) ၉၁ (ရန) နမၼတူ ၉၁ (ရနတ) ေဘာ္တြင္း(နမၼတူ) ၉၃ (ရပ) သီေပါ ၉၄ (ရပန) နမ့္လန္(သီေပါ) ၉၅ (ရနအ) မန္တုံ ၉၆ (ရခ) မိုးမိတ္ ၉၇ (ရခမ) မန္က်ည္းပင္(မိုးမိတ္) ၉၈ (ရခအ) မဘိမ္း ၉၉ (ရခဥ) ငါးအိုး(မဘိမ္း) ၁၀၀ (ရတ) က်ိဳင္းတုံ ၁၀၁ (ရဥခ) မိုင္းခတ္ ၁၀၂ (ရဥမ) မိုင္းယန္း ၁၀၃ (ရဧဖ) မိုင္းျဖတ္ ၁၀၄ (ရဧ) မိုင္းေယာင္း ၁၀၅ (ရဇ) မိုင္းဆတ္ ၁၀၆ (ရဗ) မိုင္းတုံ ၁၀၇ (ရဝ) မိုင္းပ်ဥ္း ၁၀၈ (ရဝမ) မက္မန္း(မိုင္းပ်ဥ္း) ၁၀၉ (ရဒ) တာခ်ီလိတ္ ၁၁၀ (ရဒလ) တာေလ(တာခ်ီလိတ္) ၁၁၁ (ရဒဟ) ေဟာင္လိတ္(တာခ်ီလိတ္)

 

 

၁၀ တန္း ေအာင္စာရင္း သုိ႔ ျပန္သြားရန္ (ႏွိပ္ပါ)

 

News Read 739 times