တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး)(2)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး)(2)

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ

၃၃ (စဓ) တမူး ၃၄ (စဓပ) ခမ္းပတ္(တမူး) ၃၅ (စဓသ) ၿမိဳ႕သစ္(တမူး) ၃၆ (စဝ) ကေလးဝ ၃၇ (စဝစ) မစိန္(ကေလးဝ) ၃၈ (စဘ) ေ႐ႊဘို ၃၉ (စဘက) ေက်ာက္ေျမာင္း(ေ႐ႊဘို) ၄၀ (စဘဆ) ဆိပ္ခြန္(ေ႐ႊဘို) ၄၁ (စဘည) ေညာင္ပင္သာ(ေ႐ႊဘို) ၄၂ (စဘအ) ဆင္အင္း(ေ႐ႊဘို) ၄၃ (စဃ) ကန္႔ဘလူ ၄၄ (စဃက) ကိုးေတာင္ဘို႔(ကန္႔ဘလူ) ၄၅ (စဃထ) ထန္းကုန္း(ကန္႔ဘလူ) ၄၆ (စဃဘ) ကာဘိုး(ကန္႔ဘလူ) ၄၇ (စဃမ) မလယ္(ကန္႔ဘလူ) ၄၈ (စဃသ) ခ်ပ္သင္း(ကန္႔ဘလူ) ၄၉ (စဃဧ) ဇီးကုန္း(ကန္႔ဘလူ) ၅၀ (စဇ) ေရဦး ၅၁ (စဇမ) မုံတိုင္ပင္(ေရဦး) ၅၂ (စဇရ) ႐ြာဗုႀကီး(ေရဦး) ၅၃ (စဇဗ) ထန္းေတာေဗာဓိ(ေရဦး) ၅၄ (စစ်) ကြၽန္းလွ ၅၅ (စစ်ည) ေညာင္ကိုင္း(ကြၽန္းလွ) ၅၆ (စစ်ရ) ႐ြာကုန္းႀကီး(ကြၽန္းလွ) ၅၇ (စစ်သ) သစ္ရာၿမိဳင္(ကြၽန္းလွ) ၅၈ (စဋ) ဒီပဲယင္း ၅၉ (စဋပ) စိုင္ျပင္(ဒီပဲယင္း) ၆၀ (စဋမ) မူးကမ္းႀကီး(ဒီပဲယင္း)

စာစစစ္ဌာနမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းကုိ 

ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

 

 

 

၃၃ (စဓ) တမူး

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-033.pdf{/aridoc}

 
၃၄ (စဓပ) ခမ္းပတ္(တမူး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-034.pdf{/aridoc}

 
၃၅ (စဓသ) ၿမိဳ႕သစ္(တမူး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-035.pdf{/aridoc}

 
၃၆ (စဝ) ကေလးဝ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-036.pdf{/aridoc}

 
၃၇ (စဝစ) မစိန္(ကေလးဝ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-037.pdf{/aridoc}

 
၃၈ (စဘ) ေ႐ႊဘို

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-038.pdf{/aridoc}

 
၃၉ (စဘက) ေက်ာက္ေျမာင္း(ေ႐ႊဘို)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-039.pdf{/aridoc}

 
၄၀ (စဘဆ) ဆိပ္ခြန္(ေ႐ႊဘို)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-040.pdf{/aridoc}

 
၄၁ (စဘည) ေညာင္ပင္သာ(ေ႐ႊဘို)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-041.pdf{/aridoc}

 
၄၂ (စဘအ) ဆင္အင္း(ေ႐ႊဘို)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-042.pdf{/aridoc}

 
၄၃ (စဃ) ကန္႔ဘလူ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-043.pdf{/aridoc}

 
၄၄ (စဃက) ကိုးေတာင္ဘို႔(ကန္႔ဘလူ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-044.pdf{/aridoc}

 
၄၅ (စဃထ) ထန္းကုန္း(ကန္႔ဘလူ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-045.pdf{/aridoc}

 
၄၆ (စဃဘ) ကာဘိုး(ကန္႔ဘလူ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-046.pdf{/aridoc}

 
၄၇ (စဃမ) မလယ္(ကန္႔ဘလူ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-047.pdf{/aridoc}

 
၄၈ (စဃသ) ခ်ပ္သင္း(ကန္႔ဘလူ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-048.pdf{/aridoc}

 
၄၉ (စဃဧ) ဇီးကုန္း(ကန္႔ဘလူ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-049.pdf{/aridoc}

 

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း

(စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး)(1)

(စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး)(2)

(စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး)(3) 

(စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး)(4) 

(စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး)(5)

(စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး)(6)


၅၀ (စဇ) ေရဦး

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-050.pdf{/aridoc}

 
၅၁ (စဇမ) မုံတိုင္ပင္(ေရဦး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-051.pdf{/aridoc}

 
၅၂ (စဇရ) ႐ြာဗုႀကီး(ေရဦး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-052.pdf{/aridoc}

 
၅၃ (စဇဗ) ထန္းေတာေဗာဓိ(ေရဦး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-053.pdf{/aridoc}

 
၅၄ (စစ်) ကြၽန္းလွ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-054.pdf{/aridoc}

 
၅၅ (စစ်ည) ေညာင္ကိုင္း(ကြၽန္းလွ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-055.pdf{/aridoc}

 
၅၆ (စစ်ရ) ႐ြာကုန္းႀကီး(ကြၽန္းလွ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-056.pdf{/aridoc}

 
၅၇ (စစ်သ) သစ္ရာၿမိဳင္(ကြၽန္းလွ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-057.pdf{/aridoc}

 
၅၈ (စဋ) ဒီပဲယင္း

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-058.pdf{/aridoc}

 
၅၉ (စဋပ) စိုင္ျပင္(ဒီပဲယင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-059.pdf{/aridoc}

 
၆၀ (စဋမ) မူးကမ္းႀကီး(ဒီပဲယင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/sagaing/SG-060.pdf{/aridoc}

 

 

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း

(စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး)(1)

(စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး)(2)

(စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး)(3) 

(စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး)(4) 

(စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး)(5)

(စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး)(6)

၁၀ တန္း ေအာင္စာရင္း သု႔ိ ျပန္သြားရန္ (ႏွိပ္ပါ)

News Read 903 times