တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ရခိုင္ျပည္နယ္)(1)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ရခိုင္ျပည္နယ္)(1)

 

ရခိုျပည္နယ္အတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ

၁ (ဒစ) စစ္ေတြ ၂ (ဒစရ) စက္႐ုံစု(စစ္ေတြ) ၃ (ဒစမ) ​ေမာလိပ္(စစ္ေတြ) ၄ (ဒစသ) သေကၠျပင္ကုန္း(စစ္ေတြ) ၅ (ဒစဂ) အထက(၉)မင္းဂံ(စစ္ေတြ) ၆ (ဒစလ) အထက(၇)စစ္ေတြ ၇ (ဒဃ) ပုဏၰားကြၽန္း ၈ (ဒဃခ) အလယ္ေခ်ာင္း(ပုဏၰားကြၽန္း) ၉ (ဒဃပ) ပိုး႐ီႊျပင္(ပုဏၰားကြၽန္း) ၁၀ (ဒဃတ) ယိုးတ႐ုပ္(ပုဏၰားကြၽန္း) ၁၁ (ဒဃက) ကြၽဲထိုး(ပုဏၰားကြၽန္း) ၁၂ (ဒင) ​ေပါက္ေတာ ၁၃ (ဒငခ) သဝင္ေခ်ာင္း( ေပါက္ေတာ ) ၁၄ (ဒငလ) လက္ပံျပား(ေပါက္ေတာ) ၁၅ (ဒငဆ) ဆင္တက္ေမာ္(ေပါက္ေတာ) ၁၆ (ဒငက) ​ေက်ာက္ေတာင္( ေပါက္ေတာ ) ၁၇ (ဒငဂ) ျမင့္ဂါ ( ေပါက္ေတာ ) 

စာစစ္ဌာနမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းကုိ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ က်န္ရွိသည့္ စာစစ္ဌာနမ်ားကုိ အပုိင္း(၂)မွာ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

 

၁ (ဒစ) စစ္ေတြ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/rakhine/YK-001.pdf{/aridoc}


၂ (ဒစရ) စက္႐ုံစု(စစ္ေတြ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/rakhine/YK-002.pdf{/aridoc}


၃ (ဒစမ) ​ေမာလိပ္(စစ္ေတြ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/rakhine/YK-003.pdf{/aridoc}


၄ (ဒစသ) သေကၠျပင္ကုန္း(စစ္ေတြ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/rakhine/YK-004.pdf{/aridoc}


၅ (ဒစဂ) အထက(၉)မင္းဂံ(စစ္ေတြ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/rakhine/YK-005.pdf{/aridoc}


၆ (ဒစလ) အထက(၇)စစ္ေတြ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/rakhine/YK-006.pdf{/aridoc}


၇ (ဒဃ) ပုဏၰားကြၽန္း

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/rakhine/YK-007.pdf{/aridoc}


၈ (ဒဃခ) အလယ္ေခ်ာင္း(ပုဏၰားကြၽန္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/rakhine/YK-008.pdf{/aridoc}


၉ (ဒဃပ) ပိုး႐ီႊျပင္(ပုဏၰားကြၽန္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/rakhine/YK-009.pdf{/aridoc}


၁၀ (ဒဃတ) ယိုးတ႐ုပ္(ပုဏၰားကြၽန္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/rakhine/YK-010.pdf{/aridoc}


၁၁ (ဒဃက) ကြၽဲထိုး(ပုဏၰားကြၽန္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/rakhine/YK-011.pdf{/aridoc}


၁၂ (ဒင) ​ေပါက္ေတာ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/rakhine/YK-012.pdf{/aridoc}


၁၃ (ဒငခ) သဝင္ေခ်ာင္း( ေပါက္ေတာ )

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/rakhine/YK-013.pdf{/aridoc}


၁၄ (ဒငလ) လက္ပံျပား(ေပါက္ေတာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/rakhine/YK-014.pdf{/aridoc}


၁၅ (ဒငဆ) ဆင္တက္ေမာ္(ေပါက္ေတာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/rakhine/YK-015.pdf{/aridoc}


၁၆ (ဒငက) ​ေက်ာက္ေတာင္( ေပါက္ေတာ )

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/rakhine/YK-016.pdf{/aridoc}


၁၇ (ဒငဂ) ျမင့္ဂါ ( ေပါက္ေတာ )

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/rakhine/YK-017.pdf{/aridoc}

 

 

ၾကည့္လုိေသာ အပုိင္းခြဲကိ ႏွိပ္ပါ

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ရခိုင္ျပည္နယ္)(1) (ႏွိပ္ပါ)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ရခိုင္ျပည္နယ္)(2) (ႏွိပ္ပါ)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ရခိုင္ျပည္နယ္)(3) (ႏွိပ္ပါ)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ရခိုင္ျပည္နယ္)(4) (ႏွိပ္ပါ)

၁၀ တန္း ေအာင္စာရင္းသုိ႔ ျပန္သြားရန္ (ႏွိပ္ပါ)

News Read 773 times