တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ေနျပည္ေတာ္)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ေနျပည္ေတာ္)

ေနျပည္ေတာ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ

စာစစစ္ဌာနမ်ား စုစုေပါင္း (၄၂)ခုရွိပါသည္။ 

၁ (နဥတ) ​ေတာင္ညိဳ(ဥတၱရသီရိ) ၂ (နဥစ) ငန္းစပ္(ဥတၱရသီရိ) ၃ (နဥန) အထက(၁၂)ေနျပည္ေတာ္(ဥတၱရသီရိ) ၄ (နဥမ) မင္းကုန္း(ဥတၱရသီရိ) ၅ (နရ) ​ေဇယ်ာသီရိ ၆ (နရစ) အထက၊ျပည္စံေအာင္(​ေဇယ်ာသီရိ) ၇ (နရဆ) ​ေရဆင္း(ေဇယ်ာသီရိ) ၈ (နရန) အထက(၁၆)ေနျပည္ေတာ္(ေဇယ်ာသီရိ) ၉ (နက) ပုဗၺသီရိ ၁၀ (နကတ) က်ည္ေတာင္ကန္(ပုဗၺသီရိ) ၁၁ (နကန) အထက(၁၃)ေနျပည္ေတာ္(ပုဗၺသီရိ) ၁၂ (နကပ) အထက(၂၀)ေနျပည္ေတာ္(ပုဗၺသီရိ) ၁၃ (နကသ) ေအာင္သုခ(ပုဗၺသီရိ) ၁၄ (နတက) တပ္ကုန္း ၁၅ (နတည) ေညာင္လြန္႔(တပ္ကုန္း) ၁၆ (နတတ) ေတာင္ပို႔သာ(တပ္ကုန္း) ၁၇ (နတပ) က.ပ.စ(၁)(တပ္ကုန္း) ၁၈ (နတမ) MRTV( တပ္ကုန္း ) ၁၉ (နတရ) ေ႐ႊၿမိဳ႕ ( တပ္ကုန္း ) ၂၀ (နတအ) မက်ီးပင္ ၂၁ (နဒက) ဒကၡိဏသီရိ ၂၂ (နဒန) အထက(၁၉)ေနျပည္ေတာ္(ဒကၡိဏသီရိ) ၂၃ (နဇမ) ဇမၺဴသီရိ ၂၄ (နဇတ) အထက(၂၂)ေနျပည္ေတာ္(ဇမၺဴသီရိ) ၂၅ (နဇပ) အထက(၁၄)ေနျပည္ေတာ္(ဇမၺဴသီရိ) ၂၆ (နဇဖ) အထက(ခြဲ)အလက(၃)ေနျပည္ေတာ္ (ဇမၺဴသီရိ) ၂၇ (နပန) ပ်ဥ္းမနား ၂၈ (နပမ) အထက(၃)ပ်ဥ္းမနား ၂၉ (နပလ) သစ္ေလးလုံး(ပ်ဥ္းမနား) ၃၀ (နပသ) ေညာင္ပင္သာ(ပ်ဥ္းမနား) ၃၁ (နပဟ) သၾကားစက္(ပ်ဥ္းမနား) ၃၂ (နလဝ) လယ္ေဝး ၃၃ (နလက) သဲေကာႀကီး(လယ္ေဝး) ၃၄ (နလခ) ကံသာ(လယ္ေဝး) ၃၅ (နလစ) အထက(၁၇)ေနျပည္ေတာ္(လယ္ေဝး) ၃၆ (နလဆ) ကန္လွ(လယ္ေဝး) ၃၇ (နလထ) သာ၀တၳိ(လယ္ေဝး) ၃၈ (နလန) အထက(၄)ေနျပည္ေတာ္(လယ္ေဝး) ၃၉ (နလပ) သေျပပင္(လယ္ေဝး) ၄၀ (နလလ) ဥသွ်စ္လႈိင္း(လယ္ေဝး) ၄၁ (နလသ) သစ္ပုတ္ပင္(လယ္ေဝး) ၄၂ (နလအ) ​ေအလာ(လယ္ေဝး)

စာစစစ္ဌာနမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းကုိ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

 

(၁)နဥတ ေတာင္ညိဳ (ဥတၱရသီရိ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-001.pdf{/aridoc}

 

(၂)နဥစ ငန္းစပ္(ဥတၱရသီရိ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-002.pdf{/aridoc}

 

 (၃)နဥမ မင္းကုန္း (ဥတၱရသီရိ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-004.pdf{/aridoc}

 

 (၄)နဥန အထက(၁၂) ေနျပည္ေတာ္ (ဥတၱရသီရိ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-003.pdf{/aridoc}

 

(၅)နရ  ေဇယ်ာသီရိ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-005.pdf{/aridoc}

 

(၆)နရစ  ျပည္စံေအာင္ (ေဇယ်ာသီရိ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-006.pdf{/aridoc}

 

 (၇)နရဆ ေရဆင္း (ေဇယ်ာသီရိ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-007.pdf{/aridoc}

 

(၈)နရန အထက (၁၆)ေနျပည္ေတာ္ (ေဇယ်ာသီရိ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-008.pdf{/aridoc}

 

 

 (၉)နက ပုဗၺသီရိ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-009.pdf{/aridoc}

 

(၁၀)နကတ က်ည္ေတာင္ကန္ (ပုဗၺသီရိ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-010.pdf{/aridoc}

 

(၁၁)နကန အထက (၁၃) ေနျပည္ေတာ္ (ပုဗၺသီရိ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-011.pdf{/aridoc}

 

(၁၂)နကပ အထက (၂၀) ေနျပည္ေတာ္ (ပုဗၺသီရိ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-012.pdf{/aridoc}

 

(၁၃)နကသ ေအာင္သုခ (ပုဗၺသီရိ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-013.pdf{/aridoc}

 

(၁၄)နတက တပ္ကုန္း

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-014.pdf{/aridoc}

 

(၁၅)နတည ေညာင္လြန္႔ (တပ္ကုန္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-015.pdf{/aridoc}

 (၁၆)နတတ ေတာင္ပို႔သာ(တပ္ကုန္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-016.pdf{/aridoc}

(၁၇)နတပ က.ပ.စ (၁) (တပ္ကုန္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-017.pdf{/aridoc}

 

(၁၈)နတမ M.R.T.V (တပ္ကုန္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-018.pdf{/aridoc}

 

 (၁၉) နတရ ေရႊၿမိဳ႕ (တပ္ကုန္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-019.pdf{/aridoc}

 

 (၂၀)နတအ မက်ီးပင္ (တပ္ကုန္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-020.pdf{/aridoc}

 

 (၂၁) နဒက ဒကၡိဏသီရိ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-021.pdf{/aridoc}

 

(၂၂) နဒန အထက (၁၉) ေနျပည္ေတာ္ (ဒကိၡဏသီရိ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-022.pdf{/aridoc}

 

(၂၃)နဇမ       ဇမၺဴသီရိ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-023.pdf{/aridoc}

 

(၂၄)နဇတ အထက (၂၂) ေနျပည္ေတာ္

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-024.pdf{/aridoc}

(၂၅) နဇပ       အထက (၁၄) ေနျပည္ေတာ္ (ဇမၺဴသီရိ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-025.pdf{/aridoc}

 

 (၂၆) (နဇဖ) အထက(ခြဲ)အလက(၃)ေနျပည္ေတာ္ (ဇမၺဴသီရိ)

 {aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-026.pdf{/aridoc}

 (၂၇) နပန ပ်ဥ္းမနား

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-027.pdf{/aridoc}

 

 (၂၈)နပမ အထက (၃) ပ်ဥ္းမနား

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-028.pdf{/aridoc}

 

 (၂၉) နပလ သစ္ေလးလံုး (ပ်ဥ္းမနား)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-029.pdf{/aridoc}

 

 (၃၀) နပသ ေညာင္ပင္သာ (ပ်ဥ္းမနား)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-030.pdf{/aridoc}

 

 (၃၁) နပဟ သၾကားစက္(ပ်ဥ္းမနား)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-031.pdf{/aridoc}

 (၃၂) နလဝ လယ္ေဝး

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-032.pdf{/aridoc}

 

 (၃၃) နလက သဲေကာႀကီး (လယ္ေဝး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-033.pdf{/aridoc}

 

 (၃၄) နလခ ကံသာ (လယ္ေဝး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-034.pdf{/aridoc}

 

 (၃၅) နလစ အထက(၁၇)ေနျပည္ေတာ္(လယ္ေဝး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-035.pdf{/aridoc}

 

 (၃၆) နလဆ ကန္လွ(လယ္ေဝး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-036.pdf{/aridoc}

 

(၃၇) နလထ သာဝတၳိ (လယ္ေဝး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-037.pdf{/aridoc}

 

 (၃၈) နလန အထက (၄) ေနျပည္ေတာ္ (လယ္ေဝး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-038.pdf{/aridoc}

 

 (၃၉) နလပ သေျပပင္ (လယ္ေဝး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-039.pdf{/aridoc}

 

(၄၀) နလလ ဥသွ်စ္လႈိင္း(လယ္ေဝး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-040.pdf{/aridoc}

 

(၄၁) နလသ သစ္ပုတ္ပင္ (လယ္ေဝး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-041.pdf{/aridoc}

 

(၄၂) နအလ ေအလာ (လယ္ေဝး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/naypyitaw/NPT-042.pdf{/aridoc}

  

၁၀ တန္း ေအာင္စာရင္းသုိ႔ ျပန္သြားရန္ ႏွိပ္ပါ

News Read 864 times