တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (မြန္ျပည္နယ္)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (မြန္ျပည္နယ္)

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ

 ၁ (ညလ) ​ေမာ္လၿမိဳင္ ၂ (ညလသ) အထက(၁၁)ေမာ္လၿမိဳင္ ၃ (ညလမ) အထက(၁၂)ေမာ္လၿမိဳင္ ၄ (ညလရ) ေ႐ႊနတ္ေတာင္(ေမာ္လၿမိဳင္) ၅ (ညလည) ​ေညာင္ပင္ဆိပ္(ေမာ္လၿမိဳင္) ၆ (ညခ) ​​ေခ်ာင္းဆုံ ၇ (ညခဂ) ႐ြာလြတ္(ေခ်ာင္းဆုံ) ၈ (ညခမ) မုဒြန္း(ေခ်ာင္းဆုံ) ၉ (ညခဆ) မုရစ္ကေလး(ေခ်ာင္းဆုံ) ၁၀ (ညဒ) မုဒုံ ၁၁ (ညဒဓ) ကမာဝက္(မုဒုံ) ၁၂ (ညဖ) သံျဖဴဇရပ္ ၁၃ (ညဖဝ) ဝဲခမိ( သံျဖဴဇရပ္ ) ၁၄ (ညဖဃ) က်ဳံကဒတ္(သံျဖဴဇရပ္) ၁၅ (ညဖင) က်ိဳကၡမီ(သံျဖဴဇရပ္) ၁၆ (ညဖဇ) က႐ုပၸိ(သံျဖဴဇရပ္) ၁၇ (ညမ) က်ိဳက္မေရာ ၁၈ (ညမဒ) ကဒါ(က်ိဳက္မေရာ) ၁၉ (ညမတ) တရနာ(က်ိဳက္မေရာ) ၂၀ (ညရ) ​ေရး ၂၁ (ညရအ) အစင္(ေရး) ၂၂ (ညရဝ) လမိုင္း(ေရး) ၂၃ (ညသ) သထုံ ၂၄ (ညသအ) က်ိဳေကၠာ္(သထုံ) ၂၅ (ညသမ) မရမ္းကုန္း(သထုံ) ၂၆ (ညသပ) ပုတိန္း႐ိုးေဖာ္ဖ(သထုံ) ၂၇ (ညသသ) သိမ္ဆိပ္(က်ိဳေကၠာ္)(သထုံ) ၂၈ (ညသက) ၾကာပန္း(သထုံ) ၂၉ (ညသန) ​ေနာင္ကုလားရွမ္း႐ြာ(သထုံ) ၃၀ (ညက) က်ိဳက္ထို ၃၁ (ညကန) အထက(၂)က်ိဳက္ထို ၃၂ (ညကရ) အထက(ခြဲ)ေ႐ႊဥၾသ(က်ိဳက္ထို) ၃၃ (ညကက) က်ဴေခ်ာင္(က်ိဳက္ထို) ၃၄ (ညကထ) စစ္ေတာင္း(က်ိဳက္ထို) ၃၅ (ညကဟ) သိမ္ဇရပ္(က်ိဳက္ထို) ၃၆ (ညပ) ​ေပါင္ ၃၇ (ညပန) နတ္ႀကီးေခ်ာင္(ေပါင္) ၃၈ (ညပတ) မုတၱမ(ေပါင္) ၃၉ (ညပက) ဇင္းက်ိဳက္(ေပါင္) ၄၀ (ညပဗ) ရင္းၿငိမ္(ေပါင္) ၄၁ (ညပသ) သဲကုန္း(ေပါင္) ၄၂ (ညပအ) အလွပ္(ေပါင္) ၄၃ (ညဘ) ဘီးလင္း ၄၄ (ညဘက) ကန္သာယာ(ဘီးလင္း) ၄၅ (ညဘစ) ​ေတာင္စြန္း(ဘီးလင္း) ၄၆ (ညဘသ) ဇုတ္သုတ္(ဘီးလင္း) ၄၇ (ညဘရ) ကင္း႐ြာ(ဘီးလင္း) ၄၈ (ညဘလ) ေ႐ႊေလွ(ဘီးလင္း)

စာစစ္ဌာနမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းကုိ ၾကည့္႐ႈရန္အတြက္သက္ဆုုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ကုိ ေေရြးခ်ယ္ပါ။ 

 

၁ (ညလ) ​ေမာ္လၿမိဳင္

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-001.pdf{/aridoc}

 

၂ (ညလသ) အထက(၁၁)ေမာ္လၿမိဳင္

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-002.pdf{/aridoc}

 

၃ (ညလမ) အထက(၁၂)ေမာ္လၿမိဳင္ {aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-003.pdf{/aridoc}

 

၄ (ညလရ) ေ႐ႊနတ္ေတာင္(ေမာ္လၿမိဳင္) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-004.pdf{/aridoc}

 

၅ (ညလည) ​ေညာင္ပင္ဆိပ္(ေမာ္လၿမိဳင္) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-005.pdf{/aridoc}

 

၆ (ညခ) ​​ေခ်ာင္းဆုံ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-006.pdf{/aridoc}

 

၇ (ညခဂ) ႐ြာလြတ္(ေခ်ာင္းဆုံ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-007.pdf{/aridoc}

 

၈ (ညခမ) မုဒြန္း(ေခ်ာင္းဆုံ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-008.pdf{/aridoc}

 

၉ (ညခဆ) မုရစ္ကေလး(ေခ်ာင္းဆုံ) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-009.pdf{/aridoc}

 

၁၀ (ညဒ) မုဒုံ 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-010.pdf{/aridoc}

 

၁၁ (ညဒဓ) ကမာဝက္(မုဒုံ) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-011.pdf{/aridoc}

 

၁၂ (ညဖ) သံျဖဴဇရပ္

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-012.pdf{/aridoc}

 

၁၃ (ညဖဝ) ဝဲခမိ( သံျဖဴဇရပ္ )

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-013.pdf{/aridoc}

 

၁၄ (ညဖဃ) က်ဳံကဒတ္(သံျဖဴဇရပ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-014.pdf{/aridoc}

 

၁၅ (ညဖင) က်ိဳကၡမီ(သံျဖဴဇရပ္) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-015.pdf{/aridoc}

 

၁၆ (ညဖဇ) က႐ုပၸိ(သံျဖဴဇရပ္) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-016.pdf{/aridoc}

 

၁၇ (ညမ) က်ိဳက္မေရာ 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-017.pdf{/aridoc}

 

၁၈ (ညမဒ) ကဒါ(က်ိဳက္မေရာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-018.pdf{/aridoc}

 

၁၉ (ညမတ) တရနာ(က်ိဳက္မေရာ) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-019.pdf{/aridoc}

 

၂၀ (ညရ) ​ေရး

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-020.pdf{/aridoc}

 

၂၁ (ညရအ) အစင္(ေရး) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-021.pdf{/aridoc}

 

၂၂ (ညရဝ) လမိုင္း(ေရး) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-022.pdf{/aridoc}

 

၂၃ (ညသ) သထုံ 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-023.pdf{/aridoc}

 

၂၄ (ညသအ) က်ိဳေကၠာ္(သထုံ) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-024.pdf{/aridoc}

 

၂၅ (ညသမ) မရမ္းကုန္း(သထုံ) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-025.pdf{/aridoc}

 

၂၆ (ညသပ) ပုတိန္း႐ိုးေဖာ္ဖ(သထုံ) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-026.pdf{/aridoc}

 

၂၇ (ညသသ) သိမ္ဆိပ္(က်ိဳေကၠာ္)(သထုံ) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-027.pdf{/aridoc}

 

၂၈ (ညသက) ၾကာပန္း(သထုံ) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-028.pdf{/aridoc}

 

၂၉ (ညသန) ​ေနာင္ကုလားရွမ္း႐ြာ(သထုံ) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-029.pdf{/aridoc}

 

၃၀ (ညက) က်ိဳက္ထို

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-030.pdf{/aridoc}

 

၃၁ (ညကန) အထက(၂)က်ိဳက္ထို

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-031.pdf{/aridoc}

 

၃၂ (ညကရ) အထက(ခြဲ)ေ႐ႊဥၾသ(က်ိဳက္ထို) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-032.pdf{/aridoc}

 

၃၃ (ညကက) က်ဴေခ်ာင္(က်ိဳက္ထို)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-033.pdf{/aridoc}

 

၃၄ (ညကထ) စစ္ေတာင္း(က်ိဳက္ထို)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-034.pdf{/aridoc}

 

၃၅ (ညကဟ) သိမ္ဇရပ္(က်ိဳက္ထို) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-035.pdf{/aridoc}

 

၃၆ (ညပ) ​ေပါင္

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-036.pdf{/aridoc}

 

၃၇ (ညပန) နတ္ႀကီးေခ်ာင္(ေပါင္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-037.pdf{/aridoc}

 

၃၈ (ညပတ) မုတၱမ(ေပါင္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-038.pdf{/aridoc}

 

၃၉ (ညပက) ဇင္းက်ိဳက္(ေပါင္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-039.pdf{/aridoc}

 

၄၀ (ညပဗ) ရင္းၿငိမ္(ေပါင္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-040.pdf{/aridoc}

 

၄၁ (ညပသ) သဲကုန္း(ေပါင္) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-041.pdf{/aridoc}

 

၄၂ (ညပအ) အလွပ္(ေပါင္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-042.pdf{/aridoc}

 

၄၃ (ညဘ) ဘီးလင္း

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-043.pdf{/aridoc}

 

၄၄ (ညဘက) ကန္သာယာ(ဘီးလင္း) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-044.pdf{/aridoc}

 

၄၅ (ညဘစ) ​ေတာင္စြန္း(ဘီးလင္း) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-045.pdf{/aridoc}

 

၄၆ (ညဘသ) ဇုတ္သုတ္(ဘီးလင္း) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-046.pdf{/aridoc}

 

၄၇ (ညဘရ) ကင္း႐ြာ(ဘီးလင္း) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-047.pdf{/aridoc}

 

၄၈ (ညဘလ) ေ႐ႊေလွ(ဘီးလင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Mon/M-048.pdf{/aridoc}

 

 ၁၀ တန္း ေအာင္စာရင္း သု႔ိ ျပန္သြားရန္ ႏွိပ္ပါ

 

 

 

 

News Read 1046 times