တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး)(1)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး)(1)

 

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ

၁ (ဖမ) မေကြး ၂ (ဖမပ) ကန္ျပား(မေကြး) ၃ (ဖမက) မိေက်ာင္းရဲ(မေကြး) ၄ (ဖမမ) ျမင္ကြန္း(မေကြး) ၅ (ဖမသ) သစ္ရာေကာက္(မေကြး) ၆ (ဖခ) ​ေခ်ာက္ ၇ (ဖခဎ) စေလ(ေခ်ာက္) ၈ (ဖခဂ) ​ေဂြးခ်ိဳ(ေခ်ာက္) ၉ (ဖခပ) ​ေဂြးပင္(ေခ်ာက္) ၁၀ (ဖခန) ႀကီးနီ(ေခ်ာက္) ၁၁ (ဖခတ) ေၾကာင္လွ်ာေတာ(ေခ်ာက္) ၁၂ (ဖဆ) ၿမိဳ႕သစ္ ၁၃ (ဖဆအ) ဝါးႀကီးအိုင္(ၿမိဳ႕သစ္) ၁၄ (ဖတ) ​ေတာင္တြင္းႀကီး ၁၅ (ဖတခ) ကုကၠိဳခြ ၁၆ (ဖတဍ) ဆတ္သြား(ေတာင္တြင္းႀကီး) ၁၇ (ဖန) နတ္ေမာက္ ၁၈ (ဖနစ) စိုင္ေကာင္း(နတ္ေမာက္) ၁၉ (ဖနတ) ​ေ႐ႊပန္းေတာ(နတ္ေမာက္) ၂၀ (ဖနပ) ပင္း(နတ္ေမာက္) ၂၁ (ဖနသ) သမႈန္းကုန္း(နတ္ေမာက္) ၂၂ (ဖနအ) အင္းကန္(နတ္ေမာက္) ၂၃ (ဖနမ) ႐ြာမြန္(နတ္ေမာက္) ၂၄ (ဖရ) ​ေရနံေခ်ာင္း ၂၅ (ဖရန) လည္ေပၚ(ေရနံေခ်ာင္း) ၂၆ (ဖရလ) အလယ္ကုန္း(ေရနံေခ်ာင္း) ၂၇ (ဖဘ) မင္းဘူး ၂၈ (ဖဘမ) မုန္ေတာင္ (မင္းဘူး) ၂၉ (ဖဘရ) ႐ြာသာယာ(မင္းဘူး) ၃၀ (ဖဘဗ) စကု(မင္းဘူး) ၃၁ (ဖင) ပြင့္ျဖဴ ၃၂ (ဖငရ) ​ေက်ာင္းေတာ္ရာ(ပြင့္ျဖဴ) ၃၃ (ဖငက) ကံသာႀကီး(ပြင့္ျဖဴ) ၃၄ (ဖငလ) လယ္ကိုင္း(ပြင့္ျဖဴ) ၃၅ (ဖငဋ) ကုန္းေဇာင္း(ပြင့္ျဖဴ) ၃၆ (ဖငပ) ေရွာက္ေတာ(ပြင့္ျဖဴ) ၃၇ (ဖငဇ) မဲဇလီ(ပြင့္ျဖဴ) ၃၈ (ဖစ) စလင္း ၃၉ (ဖစလ) လင္းဇင္း(စလင္း) ၄၀ (ဖစတ) တပ္တြင္း(စလင္း) ၄၁ (ဖစစ်) ဆင္ျဖဴကြၽန္း(စလင္း) ၄၂ (ဖစဇ) ဇီးျဖဴပင္(စလင္း) ၄၃ (ဖစပ) ျပည္စိုးကုန္း(စလင္း) ၄၄ (ဖစည) တေညာင္(စလင္း) ၄၅ (ဖဏ) ေစတုတၱရာ ၄၆ (ဖဏတ) ​တန္႔လည္က်င္း(ေစတုတၱရာ) ၄၇ (ဖဏဘ) ဘူး(ေစတုတၱရာ) ၄၈ (ဖဥ) ငဖဲ ၄၉ (ဖဥပ) ပဒါန္း(ငဖဲ) ၅၀ (ဖသ) သရက္

စာစစစ္ဌာနမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းကုိ အပုိင္းမ်ား ခြဲ၍ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

 

 

၁ (ဖမ) မေကြး

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-001.pdf{/aridoc}


၂ (ဖမပ) ကန္ျပား(မေကြး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-002.pdf{/aridoc}


၃ (ဖမက) မိေက်ာင္းရဲ(မေကြး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-003.pdf{/aridoc}


၄ (ဖမမ) ျမင္ကြန္း(မေကြး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-004.pdf{/aridoc}


၅ (ဖမသ) သစ္ရာေကာက္(မေကြး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-005.pdf{/aridoc}


၆ (ဖခ) ​ေခ်ာက္

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-006.pdf{/aridoc}

 

၇(ဖခဎ) စေလ(ေခ်ာက္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-007.pdf{/aridoc}


၈ (ဖခဂ) ​ေဂြးခ်ိဳ(ေခ်ာက္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-008.pdf{/aridoc}


၉ (ဖခပ) ​ေဂြးပင္(ေခ်ာက္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-009.pdf{/aridoc}


၁၀ (ဖခန) ႀကီးနီ(ေခ်ာက္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-010.pdf{/aridoc}


၁၁ (ဖခတ) ေၾကာင္လွ်ာေတာ(ေခ်ာက္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-011.pdf{/aridoc}


၁၂ (ဖဆ) ၿမိဳ႕သစ္

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-012.pdf{/aridoc}


၁၃ (ဖဆအ) ဝါးႀကီးအိုင္(ၿမိဳ႕သစ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-013.pdf{/aridoc}


၁၄ (ဖတ) ​ေတာင္တြင္းႀကီး

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-014.pdf{/aridoc}


၁၅ (ဖတခ) ကုကၠိဳခြ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-015.pdf{/aridoc}


၁၆ (ဖတဍ) ဆတ္သြား(ေတာင္တြင္းႀကီး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-016.pdf{/aridoc}


၁၇ (ဖန) နတ္ေမာက္

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-017.pdf{/aridoc}


၁၈ (ဖနစ) စိုင္ေကာင္း(နတ္ေမာက္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-018.pdf{/aridoc}


၁၉ (ဖနတ) ​ေ႐ႊပန္းေတာ(နတ္ေမာက္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-019.pdf{/aridoc}


၂၀ (ဖနပ) ပင္း(နတ္ေမာက္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-020.pdf{/aridoc}


၂၁ (ဖနသ) သမႈန္းကုန္း(နတ္ေမာက္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-021.pdf{/aridoc}


၂၂ (ဖနအ) အင္းကန္(နတ္ေမာက္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-022.pdf{/aridoc}


၂၃ (ဖနမ) ႐ြာမြန္(နတ္ေမာက္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-023.pdf{/aridoc}


၂၄ (ဖရ) ​ေရနံေခ်ာင္း

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-024.pdf{/aridoc}


၂၅ (ဖရန) လည္ေပၚ(ေရနံေခ်ာင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-025.pdf{/aridoc}


၂၆ (ဖရလ) အလယ္ကုန္း(ေရနံေခ်ာင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-026.pdf{/aridoc}


၂၇ (ဖဘ) မင္းဘူး

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-027.pdf{/aridoc}


၂၈ (ဖဘမ) မုန္ေတာင္ (မင္းဘူး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-028.pdf{/aridoc}


၂၉ (ဖဘရ) ႐ြာသာယာ(မင္းဘူး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-029.pdf{/aridoc}


၃၀ (ဖဘဗ) စကု(မင္းဘူး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-030.pdf{/aridoc}


၃၁ (ဖင) ပြင့္ျဖဴ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-031.pdf{/aridoc}


၃၂ (ဖငရ) ​ေက်ာင္းေတာ္ရာ(ပြင့္ျဖဴ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-032.pdf{/aridoc}


၃၃ (ဖငက) ကံသာႀကီး(ပြင့္ျဖဴ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-033.pdf{/aridoc}


၃၄ (ဖငလ) လယ္ကိုင္း(ပြင့္ျဖဴ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-034.pdf{/aridoc}


၃၅ (ဖငဋ) ကုန္းေဇာင္း(ပြင့္ျဖဴ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-035.pdf{/aridoc}


၃၆ (ဖငပ) ေရွာက္ေတာ(ပြင့္ျဖဴ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-036.pdf{/aridoc}


၃၇ (ဖငဇ) မဲဇလီ(ပြင့္ျဖဴ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-037.pdf{/aridoc}


၃၈ (ဖစ) စလင္း

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-038.pdf{/aridoc}


၃၉ (ဖစလ) လင္းဇင္း(စလင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-039.pdf{/aridoc}


၄၀ (ဖစတ) တပ္တြင္း(စလင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-040.pdf{/aridoc}


၄၁ (ဖစစ်) ဆင္ျဖဴကြၽန္း(စလင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-041.pdf{/aridoc}


၄၂ (ဖစဇ) ဇီးျဖဴပင္(စလင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-042.pdf{/aridoc}


၄၃ (ဖစပ) ျပည္စိုးကုန္း(စလင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-043.pdf{/aridoc}


၄၄ (ဖစည) တေညာင္(စလင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-044.pdf{/aridoc}


၄၅ (ဖဏ) ေစတုတၱရာ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-045.pdf{/aridoc}


၄၆ (ဖဏတ) ​တန္႔လည္က်င္း(ေစတုတၱရာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-046.pdf{/aridoc}


၄၇ (ဖဏဘ) ဘူး(ေစတုတၱရာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-047.pdf{/aridoc}


၄၈ (ဖဥ) ငဖဲ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-048.pdf{/aridoc}


၄၉ (ဖဥပ) ပဒါန္း(ငဖဲ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-049.pdf{/aridoc}


၅၀ (ဖသ) သရက္

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/MG/MG-050.pdf{/aridoc}

 

အပုိင္းခြဲမ်ား

 တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး)(1)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး)(2)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး)(3)

 

 

  ၁၀ တန္း ေအာင္စာရင္း သု႔ိ ျပန္သြားရန္ (ႏွိပ္ပါ)

News Read 901 times