တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ကခ်င္ျပည္နယ္)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ကခ်င္ျပည္နယ္)

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ

 ၁ (ကမ) ျမစ္ႀကီးနား ၂ (ကမခ) မန္ခိန္(ျမစ္ႀကီးနား) ၃ (ကမစ) စီတာပူ(ျမစ္ႀကီးနား) ၄ (ကမဇ) ဇီးလြန္(ျမစ္ႀကီးနား) ၅ (ကမတ) တာေလာႀကီး(ျမစ္ႀကီးနား) ၆ (ကမန) ပလန(ျမစ္ႀကီးနား) ၇ (ကမပ) နန္႔ေပါင္(ျမစ္ႀကီးနား) ၈ (ကမဘ) ဆင္ဘို(ျမစ္ႀကီးနား) ၉ (ကမယ) အင္ဂ်န္းယန္(ျမစ္ႀကီးနား) ၁၀ (ကမရ) ​ေ႐ႊစက္(ျမစ္ႀကီးနား) ၁၁ (ကန) တႏိုင္း ၁၂ (ကနယ) ရွင္ေဗြယန္(တႏိုင္း) ၁၃ (ကဇ) ခ်ီေဖြ ၁၄ (ကဝ) ဝိုင္းေမာ္ ၁၅ (ကဝခ) ခတ္ခ်ိဳ(ဝိုင္းေမာ္) ၁၆ (ကဝဒ) ဆဒုံး(ဝိုင္းေမာ္) ၁၇ (ကဝန) မိုင္းနား(ဝိုင္းေမာ္) ၁၈ (ကည) မိုးညႇင္း ၁၉ (ကညခ) ​ေခ်ာင္းဝ(မိုးညႇင္း) ၂၀ (ကညင) နန္႔မြန္း(မိုးညႇင္း) ၂၁ (ကညည) ​ေညာင္ပင္(မိုးညႇင္း) ၂၂ (ကညတ) လုံးတုံ(မိုးညႇင္း) ၂၃ (ကညပ) ဟိုပင္(မိုးညႇင္း) ၂၄ (ကညဘ) ဘီလူး(မိုးညႇင္း) ၂၅ (ကညမ) နန္းမား(မိုးညႇင္း) ၂၆ (ကညယ) ၿမိဳင္သာယာ(မိုးညႇင္း) ၂၇ (ကညသ) ျမသီတာ(မိုးညႇင္း) ၂၈ (ကညဟ) ​ေမာ္ဟန္(မိုးညႇင္း) ၂၉ (ကခ) မိုးေကာင္း ၃၀ (ကခခ) လမ္းခြ(နမၼတီး)(မိုးေကာင္း) ၃၁ (ကခတ) နမၼတီး(မိုးေကာင္း) ၃၂ (ကခန) ေနာင္ကိုင္ေတာ္(မိုးေကာင္း) ၃၃ (ကခဘ) ပင္းေဘာ(မိုးေကာင္း) ၃၄ (ကခမ) ဆားေမွာ္(မိုးေကာင္း) ၃၅ (ကဖ) ဖားကန္႔ ၃၆ (ကဖဃ) ကာမိုင္း(ဖားကန္႔) ၃၇ (ကဖဆ) ဆိပ္မူ(ဖားကန္႔) ၃၈ (ကဖတ) တာမခန္(ဖားကန္႔) ၃၉ (ကဖလ) လုံးခင္း(ဖားကန္႔) ၄၀ (ကဗ) ဗန္းေမာ္ ၄၁ (ကဗခ) စင္းခန္း(ဗန္းေမာ္) ၄၂ (ကဂ) မိုးေမာက္ ၄၃ (ကဂဒ) ေဒါ့ဖုန္းယန္(မိုးေမာက္) ၄၄ (ကဂလ) လြယ္ဂ်ယ္(မိုးေမာက္) ၄၅ (ကဂသ) ၿမိဳ႕သစ္(မိုးေမာက္) ၄၆ (ကစ) မန္စီ ၄၇ (ကက) ​ေ႐ႊကူ ၄၈ (ကကဘ) ဘိုကုန္း(ေ႐ႊကူ) ၄၉ (ကအ) ပူတာအို ၅၀ (ကအထ) ဒုတၱန္(ပူတာအို) ၅၁ (ကအလ) ​ေလယာဥ္ကြင္း(ပူတာအို) ၅၂ (ကဆ) ဆြမ္ပရာဘြမ္ ၅၃ (ကဘ) မခ်မ္းေဘာ ၅၄ (ကအမ) ​ေနာင္မြန္

စာစစ္ဌာနမ်ား၏ ေအာင္စာရင္း အသီးသီးတုိ႔ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

 

၁ (ကမ) ျမစ္ႀကီးနား

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-001.pdf{/aridoc}

 

၂ (ကမခ) မန္ခိန္(ျမစ္ႀကီးနား) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-002.pdf{/aridoc}

 

၃ (ကမစ) စီတာပူ(ျမစ္ႀကီးနား)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-003.pdf{/aridoc}

 

၄ (ကမဇ) ဇီးလြန္(ျမစ္ႀကီးနား) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-004.pdf{/aridoc}

 

၅ (ကမတ) တာေလာႀကီး(ျမစ္ႀကီးနား) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-005.pdf{/aridoc}

 

၆ (ကမန) ပလန(ျမစ္ႀကီးနား)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-006.pdf{/aridoc}

 

၇ (ကမပ) နန္႔ေပါင္(ျမစ္ႀကီးနား)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-007.pdf{/aridoc}

 

၈ (ကမဘ) ဆင္ဘို(ျမစ္ႀကီးနား)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-008.pdf{/aridoc}

 

၉ (ကမယ) အင္ဂ်န္းယန္(ျမစ္ႀကီးနား)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-009.pdf{/aridoc}

 

၁၀ (ကမရ) ​ေ႐ႊစက္(ျမစ္ႀကီးနား)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-010.pdf{/aridoc}

 

၁၁ (ကန) တႏိုင္း 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-011.pdf{/aridoc}

 

၁၂ (ကနယ) ရွင္ေဗြယန္(တႏိုင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-012.pdf{/aridoc}

 

၁၃ (ကဇ) ခ်ီေဖြ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-013.pdf{/aridoc}

 

၁၄ (ကဝ) ဝိုင္းေမာ္

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-014.pdf{/aridoc}

 

၁၅ (ကဝခ) ခတ္ခ်ိဳ(ဝိုင္းေမာ္) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-015.pdf{/aridoc}

 

၁၆ (ကဝဒ) ဆဒုံး(ဝိုင္းေမာ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-016.pdf{/aridoc}

 

၁၇ (ကဝန) မိုင္းနား(ဝိုင္းေမာ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-017.pdf{/aridoc}

 

၁၈ (ကည) မိုးညႇင္း

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-018.pdf{/aridoc}

 

၁၉ (ကညခ) ​ေခ်ာင္းဝ(မိုးညႇင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-019.pdf{/aridoc}

 

၂၀ (ကညင) နန္႔မြန္း(မိုးညႇင္း) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-020.pdf{/aridoc}

 

၂၁ (ကညည) ​ေညာင္ပင္(မိုးညႇင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-021.pdf{/aridoc}

 

၂၂ (ကညတ) လုံးတုံ(မိုးညႇင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-022.pdf{/aridoc}

 

၂၃ (ကညပ) ဟိုပင္(မိုးညႇင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-023.pdf{/aridoc}

 

၂၄ (ကညဘ) ဘီလူး(မိုးညႇင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-024.pdf{/aridoc}

 

၂၅ (ကညမ) နန္းမား(မိုးညႇင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-025.pdf{/aridoc}

 

၂၆ (ကညယ) ၿမိဳင္သာယာ(မိုးညႇင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-026.pdf{/aridoc}

 

၂၇ (ကညသ) ျမသီတာ(မိုးညႇင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-027.pdf{/aridoc}

 

၂၈ (ကညဟ) ​ေမာ္ဟန္(မိုးညႇင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-028.pdf{/aridoc}

 

၂၉ (ကခ) မိုးေကာင္း

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-029.pdf{/aridoc}

 

၃၀ (ကခခ) လမ္းခြ(နမၼတီး)(မိုးေကာင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-030.pdf{/aridoc}

 

၃၁ (ကခတ) နမၼတီး(မိုးေကာင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-031.pdf{/aridoc}

 

၃၂ (ကခန) ေနာင္ကိုင္ေတာ္(မိုးေကာင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-032.pdf{/aridoc}

 

၃၃ (ကခဘ) ပင္းေဘာ(မိုးေကာင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-033.pdf{/aridoc}

 

၃၄ (ကခမ) ဆားေမွာ္(မိုးေကာင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-034.pdf{/aridoc}

 

၃၅ (ကဖ) ဖားကန္႔ 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-035.pdf{/aridoc}

 

၃၆ (ကဖဃ) ကာမိုင္း(ဖားကန္႔)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-036.pdf{/aridoc}

 

၃၇ (ကဖဆ) ဆိပ္မူ(ဖားကန္႔)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-037.pdf{/aridoc}

 

၃၈ (ကဖတ) တာမခန္(ဖားကန္႔) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-038.pdf{/aridoc}

 

၃၉ (ကဖလ) လုံးခင္း(ဖားကန္႔)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-039.pdf{/aridoc}

 

၄၀ (ကဗ) ဗန္းေမာ္

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-040.pdf{/aridoc}

 

၄၁ (ကဗခ) စင္းခန္း(ဗန္းေမာ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-041.pdf{/aridoc}

 

၄၂ (ကဂ) မိုးေမာက္

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-042.pdf{/aridoc}

 

၄၃ (ကဂဒ) ေဒါ့ဖုန္းယန္(မိုးေမာက္) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-043.pdf{/aridoc}

 

၄၄ (ကဂလ) လြယ္ဂ်ယ္(မိုးေမာက္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-044.pdf{/aridoc}

 

၄၅ (ကဂသ) ၿမိဳ႕သစ္(မိုးေမာက္) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-045.pdf{/aridoc}

 

၄၆ (ကစ) မန္စီ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-046.pdf{/aridoc}

 

၄၇ (ကက) ​ေ႐ႊကူ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-047.pdf{/aridoc}

 

၄၈ (ကကဘ) ဘိုကုန္း(ေ႐ႊကူ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-048.pdf{/aridoc}

 

၄၉ (ကအ) ပူတာအို

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-049.pdf{/aridoc}

 

၅၀ (ကအထ) ဒုတၱန္(ပူတာအို) 

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-050.pdf{/aridoc}

 

၅၁ (ကအလ) ​ေလယာဥ္ကြင္း(ပူတာအို)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-051.pdf{/aridoc}

 

၅၂ (ကဆ) ဆြမ္ပရာဘြမ္

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-052.pdf{/aridoc}

 

၅၃ (ကဘ) မခ်မ္းေဘာ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-053.pdf{/aridoc}

 

၅၄ (ကအမ) ​ေနာင္မြန္

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/exam10/Kachin/KC-054.pdf{/aridoc}

 

 ၁၀ တန္း ေအာင္စာရင္း သု႔ိ ျပန္သြားရန္ ႏွိပ္ပါ

 

 

 

News Read 898 times