တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(1)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(1)

 

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ

၁ (အသ) ပုသိမ္ ၂ (အသက) အထက(ခြဲ)ျမင္းကကြင္း(ပုသိမ္) ၃ (အသခ) သလပ္ခြာ(ပုသိမ္) ၄ (အသစ) ေခ်ာင္းသာ(ပုသိမ္) ၅ (အသဆ) ေငြေဆာင္(ပုသိမ္) ၆ (အသတ) အထက(၇)ပုသိမ္ ၇ (အသမ) ေ႐ႊျမင္တင္(ပုသိမ္) ၈ (အသယ) ေ႐ႊေသာင္ယံ(ပုသိမ္) ၉ (အသရ) အထက(ခြဲ)ေရွာျပာ(ပုသိမ္) ၁၀ (အသသ) အထက(၈)ပုသိမ္ ၁၁ (အသအ) အုန္းေခ်ာင္း(ပုသိမ္) ၁၂ (အစ) အထက(၁)ေက်ာင္းကုန္း ၁၃ (အစခ) ေခ်ာင္ႀကီး(ေက်ာင္းကုန္း) ၁၄ (အစဂ) ဂုန္မင္း(ေက်ာင္းကုန္း) ၁၅ (အစစ) အစုႀကီး(ေက်ာင္းကုန္း) ၁၆ (အစဆ) အထက(၂)ေက်ာင္းကုန္း ၁၇ (အစတ) တံခြန္တိုင္(ေက်ာင္းကုန္း) ၁၈ (အစဒ) ေဒါင့္ႀကီး(ေက်ာင္းကုန္း) ၁၉ (အစပ) ေပါက္ဆိန္ပဲ့(ေက်ာင္းကုန္း) ၂၀ (အစရ) ဝက္ၿခံဂရက္(ေက်ာင္းကုန္း) ၂၁ (အစလ) လွည္းဆိပ္(ေက်ာင္းကုန္း) ၂၂ (အစ်) ငပုေတာ ၂၃ (အစ်က) ကမ္းနီ(ငပုေတာ) ၂၄ (အစ်ခ) ေက်ာက္ေခ်ာင္း(ငပုေတာ) ၂၅ (အစ်ဂ) က်ဳံကူး(ငပုေတာ) ၂၆ (အစ်င) င႐ုတ္ေကာင္း(ငပုေတာ) ၂၇ (အစ်ဋ) ျပင္ခ႐ိုင္(ငပုေတာ) ၂၈ (အစ်တ) ေတာင္ကေလး(ငပုေတာ) ၂၉ (အစ်ပ) မန္က်ည္းပင္(ငပုေတာ) ၃၀ (အစ်လ) ေက်ာက္ကလပ္(ငပုေတာ)

စာစစစ္ဌာနမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းကုိ ၾကည့္႐ႈရန္အတြက္  ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

 

 

၁ (အသ) ပုသိမ္

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-001.pdf{/aridoc}


၂ (အသက) အထက(ခြဲ)ျမင္းကကြင္း(ပုသိမ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-002.pdf{/aridoc}


၃ (အသခ) သလပ္ခြာ(ပုသိမ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-003.pdf{/aridoc}


၄ (အသစ) ေခ်ာင္းသာ(ပုသိမ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-004.pdf{/aridoc}


၅ (အသဆ) ေငြေဆာင္(ပုသိမ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-005.pdf{/aridoc}

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(1)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(2) 

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(3)

 (ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(4)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(5)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(6)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(7)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(8)

 


၆ (အသတ) အထက(၇)ပုသိမ္

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-006.pdf{/aridoc}


၇ (အသမ) ေ႐ႊျမင္တင္(ပုသိမ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-007.pdf{/aridoc}


၈ (အသယ) ေ႐ႊေသာင္ယံ(ပုသိမ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-008.pdf{/aridoc}


၉ (အသရ) အထက(ခြဲ)ေရွာျပာ(ပုသိမ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-009.pdf{/aridoc}


၁၀ (အသသ) အထက(၈)ပုသိမ္

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-010.pdf{/aridoc}


၁၁ (အသအ) အုန္းေခ်ာင္း(ပုသိမ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-011.pdf{/aridoc}

 


၁၂ (အစ) အထက(၁)ေက်ာင္းကုန္း

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-012.pdf{/aridoc}


၁၃ (အစခ) ေခ်ာင္ႀကီး(ေက်ာင္းကုန္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-013.pdf{/aridoc}


၁၄ (အစဂ) ဂုန္မင္း(ေက်ာင္းကုန္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-014.pdf{/aridoc}


၁၅ (အစစ) အစုႀကီး(ေက်ာင္းကုန္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-015.pdf{/aridoc}


၁၆ (အစဆ) အထက(၂)ေက်ာင္းကုန္း

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-016.pdf{/aridoc}


၁၇ (အစတ) တံခြန္တိုင္(ေက်ာင္းကုန္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-017.pdf{/aridoc}


၁၈ (အစဒ) ေဒါင့္ႀကီး(ေက်ာင္းကုန္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-018.pdf{/aridoc}


၁၉ (အစပ) ေပါက္ဆိန္ပဲ့(ေက်ာင္းကုန္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-019.pdf{/aridoc}


၂၀ (အစရ) ဝက္ၿခံဂရက္(ေက်ာင္းကုန္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-020.pdf{/aridoc}


၂၁ (အစလ) လွည္းဆိပ္(ေက်ာင္းကုန္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-021.pdf{/aridoc}


၂၂ (အစ်) ငပုေတာ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-022.pdf{/aridoc}

၂၃ (အစ်က) ကမ္းနီ(ငပုေတာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-023.pdf{/aridoc}


၂၄ (အစ်ခ) ေက်ာက္ေခ်ာင္း(ငပုေတာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-024.pdf{/aridoc}


၂၅ (အစ်ဂ) က်ဳံကူး(ငပုေတာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-025.pdf{/aridoc}


၂၆ (အစ်င) င႐ုတ္ေကာင္း(ငပုေတာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-026.pdf{/aridoc}


၂၇ (အစ်ဋ) ျပင္ခ႐ိုင္(ငပုေတာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-027.pdf{/aridoc}


၂၈ (အစ်တ) ေတာင္ကေလး(ငပုေတာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-028.pdf{/aridoc}


၂၉ (အစ်ပ) မန္က်ည္းပင္(ငပုေတာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-029.pdf{/aridoc}


၃၀ (အစ်လ) ေက်ာက္ကလပ္(ငပုေတာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-030.pdf{/aridoc}

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(1)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(2) 

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(3)

 (ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(4)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(5)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(6)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(7)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(8)

 

 ၁၀ တန္း ေအာင္စာရင္း သု႔ိ ျပန္သြားရန္ ႏွိပ္ပါ

 

News Read 639 times