တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္း (မႏၲေလးတုိုင္းေဒသႀကီး) (4)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္း (မႏၲေလးတုိုင္းေဒသႀကီး) (4)

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ စာစစစ္ဌာနမ်ား  စုစုေပါင္း ၁၂၀ ခု  ရွိပါသည္။   ေအာင္စာရင္းကုိ ၾကည့္႐ႈရန္အတြက္ အကၡရာတြဲ ခုံနံပါတ္ႏွင့္ သက္ဆုုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။

အပုိင္း(၄)တြင္ ၄၉ (မခ) ျမင္းၿခံ ၅၀ (မခဆ) ဆီမီးခုံ( ျမင္းၿခံ) ၅၁ (မခထ) ထေနာင္းတိုင္( ျမင္းၿခံ) ၅၂ (မခန) နဘူးအိုင္( ျမင္းၿခံ) ၅၃ (မဌ) ငါန္းဇြန္ ၅၄ (မဌက) သားက်င္( ငါန္းဇြန္) ၅၅ (မဌမ) ငါန္းျမာႀကီး( ငါန္းဇြန္) ၅၆ (မဌသ) ၿမိဳ႕သာ( ငါန္းဇြန္) ၅၇ (မဏ) ႏြားထိုးႀကီး ၅၈ (မဏန) ကန္နား( ႏြားထိုးႀကီး) ၅၉ (မဏပ) ျပင္စည္( ႏြားထိုးႀကီး) ၆၀ (မဏလ) လက္ဝဲျမင္းနီ( ႏြားထိုးႀကီး) ၆၁ (မဏဝ) ဝက္လူး(ႏြားထိုးႀကီး) ၆၂ (မသ) ေတာင္သာ ၆၃ (မသက) ေက်ာဇီ(ေတာင္သာ) ၆၄ (မသဆ) ဆီမီးကန္(ေတာင္သာ) ၆၅ (မသဇ) ဇရပ္ႀကီး(ေတာင္သာ) ၆၆ (မသတ) ဇဂ်မ္း(ေတာင္သာ) ၆၇ (မသဘ) ဝဲေလာင္(ေတာင္သာ) ၆၈ (မသမ) တစ္မိုက္သာ(ေတာင္သာ) ၆၉ (မသရ) ႐ုံးစည္ႀကီး(ေတာင္သာ) ၇၀ (မသသ) တလိုင္းရပ္႐ြာသစ္(ေတာင္သာ) ၇၁ (မည) ​ေညာင္ဦး ၇၂ (မညဂ) ပုဂံ(ေညာင္ဦး) ၇၃ (မညစ) စဥ့္ကူ(ေညာင္ဦး) ၇၄ (မညဇ) ေတာင္ဇင္း(ေညာင္ဦး) ၇၅ (မညလ) လက္ပံေျခေပၚ(ေညာင္ဦး) ၇၆ (မညဥ) ငါ့သေရာက္(ေညာင္ဦး)

စာစစ္ဌာနမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

 

၄၉ (မခ) ျမင္းၿခံ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-049.pdf{/aridoc}


၅၀ (မခဆ) ဆီမီးခုံ( ျမင္းၿခံ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-050.pdf{/aridoc}


၅၁ (မခထ) ထေနာင္းတိုင္( ျမင္းၿခံ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-051.pdf{/aridoc}


၅၂ (မခန) နဘူးအိုင္( ျမင္းၿခံ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-052.pdf{/aridoc}


၅၃ (မဌ) ငါန္းဇြန္

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-053.pdf{/aridoc}


၅၄ (မဌက) သားက်င္( ငါန္းဇြန္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-054.pdf{/aridoc}


၅၅ (မဌမ) ငါန္းျမာႀကီး( ငါန္းဇြန္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-055.pdf{/aridoc}


၅၆ (မဌသ) ၿမိဳ႕သာ( ငါန္းဇြန္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-056.pdf{/aridoc}


၅၇ (မဏ) ႏြားထိုးႀကီး

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-057.pdf{/aridoc}


၅၈ (မဏန) ကန္နား( ႏြားထိုးႀကီး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-058.pdf{/aridoc}


၅၉ (မဏပ) ျပင္စည္( ႏြားထိုးႀကီး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-059.pdf{/aridoc}


၆၀ (မဏလ) လက္ဝဲျမင္းနီ( ႏြားထိုးႀကီး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-060.pdf{/aridoc}


၆၁ (မဏဝ) ဝက္လူး(ႏြားထိုးႀကီး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-061.pdf{/aridoc}


၆၂ (မသ) ေတာင္သာ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-062.pdf{/aridoc}


၆၃ (မသက) ေက်ာဇီ(ေတာင္သာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-063.pdf{/aridoc}


၆၄ (မသဆ) ဆီမီးကန္(ေတာင္သာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-064.pdf{/aridoc}


၆၅ (မသဇ) ဇရပ္ႀကီး(ေတာင္သာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-065.pdf{/aridoc}


၆၆ (မသတ) ဇဂ်မ္း(ေတာင္သာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-066.pdf{/aridoc}


၆၇ (မသဘ) ဝဲေလာင္(ေတာင္သာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-067.pdf{/aridoc}


၆၈ (မသမ) တစ္မိုက္သာ(ေတာင္သာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-068.pdf{/aridoc}


၆၉ (မသရ) ႐ုံးစည္ႀကီး(ေတာင္သာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-069.pdf{/aridoc}


၇၀ (မသသ) တလိုင္းရပ္႐ြာသစ္(ေတာင္သာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-070.pdf{/aridoc}


၇၁ (မည) ​ေညာင္ဦး

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-071.pdf{/aridoc}


၇၂ (မညဂ) ပုဂံ(ေညာင္ဦး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-072.pdf{/aridoc}


၇၃ (မညစ) စဥ့္ကူ(ေညာင္ဦး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-073.pdf{/aridoc}


၇၄ (မညဇ) ေတာင္ဇင္း(ေညာင္ဦး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-074.pdf{/aridoc}


၇၅ (မညလ) လက္ပံေျခေပၚ(ေညာင္ဦး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-075.pdf{/aridoc}


၇၆ (မညဥ) ငါ့သေရာက္(ေညာင္ဦး)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="250"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/mdy/MDL-076.pdf{/aridoc}

 

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္း (ႏွိပ္ပါ)
(မႏၲေလးတုိုင္းေဒသင္းေဒသႀကီး) (1)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္း (ႏွိပ္ပါ)
(မႏၲေလးတုိုင္းေဒသႀကီး) (2)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္း (ႏွိပ္ပါ)
(မႏၲေလးတုိုင္းေဒသႀကီး) (3)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္း (ႏွိပ္ပါ)
(မႏၲေလးတုိုင္းေဒသႀကီး) (4)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္း (ႏွိပ္ပါ)
(မႏၲေလးတုိုင္းေဒသႀကီး) (5)

  ၁၀ တန္း ေအာင္စာရင္း သု႔ိ ျပန္သြားရန္ ႏွိပ္ပါ

 

 

စာစစ္ဌာနမ်ား

၁ (မနခ) ျပည္ႀကီးတံခြန္ ၂ (မနတ) ခ်မ္းေအးသာစံ ၃ (မနမ) ​ေအာင္ေျမသာစံ ၄ (မနယ) အထက(၂၁)မႏၲေလး(ေအာင္ေျမသာစံ) ၅ (မနရ) ​ေအာင္ေျမသာစံ(နန္းေရွ႕) ၆ (မနသ) ခ်မ္းျမသာစည္ ၇ (မနအ) မဟာေအာင္ေျမ ၈ (မဓ) ပုသိမ္ႀကီး ၉ (မဓက) ​ေက်ာက္မီး(ပုသိမ္ႀကီး) ၁၀ (မဓအ) အုန္းေခ်ာ(ပုသိမ္ႀကီး) ၁၁ (မအ) အမရပူရ ၁၂ (မအပ) ပ.လ.စ(၂)(အမရပူရ) ၁၃ (မအဗ) ျမစ္ငယ္(အမရပူရ) ၁၄ (မမ) ျပင္ဦးလြင္ ၁၅ (မမန) အနီးစခန္း(ျပင္ဦးလြင္) ၁၆ (မဂ) မိုးကုတ္ ၁၇ (မဂပ) က်ပ္ျပင္(မိုးကုတ္) ၁၈ (မဂရ) ​ေရဦးႀကီး(မိုးကုတ္) ၁၉ (မစ်) သပိတ္က်င္း ၂၀ (မစ်က) တေကာင္း(သပိတ္က်င္း) ၂၁ (မစ်ည)) ၾကာညႇပ္(သပိတ္က်င္း) ၂၂ (မစ်တ) တြင္းငယ္(သပိတ္က်င္း) ၂၃ (မစ်ရ) ဇရပ္ကြင္း(သပိတ္က်င္း) ၂၄ (မစ်ဝ) ဝါးျဖဴေတာင္(သပိတ္က်င္း) ၂၅ (မယ) မတၱရာ ၂၆ (မယက) ​ေက်ာက္တံတား(မတၱရာ) ၂၇ (မယဇ) စလြန္ျဖဴ(မတၱရာ) ၂၈ (မယဖ) ၿမိဳ႕သစ္(မတၱရာ) ၂၉ (မယရ) ​ေရနံ႔သာ(မတၱရာ) ၃၀ (မယသ) သုံးဆယ္ေပး(မတၱရာ) ၃၁ (မဟ) စဥ့္ကူး ၃၂ (မဟက) က်ည္ေတာက္ေပါက္(စဥ့္ကူး) ၃၃ (မဟထ) ထုံးႀကီး(စဥ့္ကူး) ၃၄ (မဟရ) ေ႐ႊျပည္(စဥ့္ကူး) ၃၅ (မဟလ) လက္ပန္လွ(စဥ့္ကူး) ၃၆ (မဆ) ​ေက်ာက္ဆည္ ၃၇ (မဆမ) မင္းစု(ေက်ာက္ဆည္) ၃၈ (မဆသ) သံ႐ြာ(ေက်ာက္ဆည္) ၃၉ (မဃ) ျမစ္သား ၄၀ (မဃဒ) ဒါးရဲေကာင္း( ျမစ္သား ) ၄၁ (မဃမ) ကူမဲ( ျမစ္သား ) ၄၂ (မဃရ) ႐ြာခိုင္ႀကီး( ျမစ္သား ) ၄၃ (မဇ) တံတားဦး ၄၄ (မဇခ) ေခ်ာင္းခြ( တံတားဦး) ၄၅ (မဇင) ေျမငူ( တံတားဦး) ၄၆ (မဖ) စဥ့္ကိုင္ ၄၇ (မဖဘ) ဘယ္လင္း( စဥ့္ကိုင္) ၄၈ (မဖလ) ပလိပ္( စဥ့္ကိုင္) ၄၉ (မခ) ျမင္းၿခံ ၅၀ (မခဆ) ဆီမီးခုံ( ျမင္းၿခံ) ၅၁ (မခထ) ထေနာင္းတိုင္( ျမင္းၿခံ) ၅၂ (မခန) နဘူးအိုင္( ျမင္းၿခံ) ၅၃ (မဌ) ငါန္းဇြန္ ၅၄ (မဌက) သားက်င္( ငါန္းဇြန္) ၅၅ (မဌမ) ငါန္းျမာႀကီး( ငါန္းဇြန္) ၅၆ (မဌသ) ၿမိဳ႕သာ( ငါန္းဇြန္) ၅၇ (မဏ) ႏြားထိုးႀကီး ၅၈ (မဏန) ကန္နား( ႏြားထိုးႀကီး) ၅၉ (မဏပ) ျပင္စည္( ႏြားထိုးႀကီး) ၆၀ (မဏလ) လက္ဝဲျမင္းနီ( ႏြားထိုးႀကီး) ၆၁ (မဏဝ) ဝက္လူး(ႏြားထိုးႀကီး) ၆၂ (မသ) ေတာင္သာ ၆၃ (မသက) ေက်ာဇီ(ေတာင္သာ) ၆၄ (မသဆ) ဆီမီးကန္(ေတာင္သာ) ၆၅ (မသဇ) ဇရပ္ႀကီး(ေတာင္သာ) ၆၆ (မသတ) ဇဂ်မ္း(ေတာင္သာ) ၆၇ (မသဘ) ဝဲေလာင္(ေတာင္သာ) ၆၈ (မသမ) တစ္မိုက္သာ(ေတာင္သာ) ၆၉ (မသရ) ႐ုံးစည္ႀကီး(ေတာင္သာ) ၇၀ (မသသ) တလိုင္းရပ္႐ြာသစ္(ေတာင္သာ) ၇၁ (မည) ​ေညာင္ဦး ၇၂ (မညဂ) ပုဂံ(ေညာင္ဦး) ၇၃ (မညစ) စဥ့္ကူ(ေညာင္ဦး) ၇၄ (မညဇ) ေတာင္ဇင္း(ေညာင္ဦး) ၇၅ (မညလ) လက္ပံေျခေပၚ(ေညာင္ဦး) ၇၆ (မညဥ) ငါ့သေရာက္(ေညာင္ဦး) ၇၇ (မက) ​ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ၇၈ (မကက) ကျဗဴ(​ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) ၇၉ (မကဂ) ပုပၸါး(​ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) ၈၀ (မကလ) လက္ပံပ်ား(​ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) ၈၁ (မကဥ) ေတာင္ဦး(​ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) ၈၂ (မရ) ရမည္းသင္း ၈၃ (မရက) သိမ္ကုန္း(ရမည္းသင္း) ၈၄ (မရရ) ႐ြာတန္း(​ရမည္းသင္း) ၈၅ (မရလ) ၿမိဳ႕လွ(​ရမည္းသင္း) ၈၆ (မပ) ​ေပ်ာ္ဘြယ္ ၈၇ (မပက) တြင္း႐ြာ(​ေပ်ာ္ဘြယ္) ၈၈ (မပည) ေ႐ႊေညာင္ဖူး(​ေပ်ာ္ဘြယ္) ၈၉ (မပတ) ေတာင္ေညာင္ကုန္း(​ေပ်ာ္ဘြယ္) ၉၀ (မပဖ) ေရွ႕ေလွ်ာ္ျဖဴကုန္း(​ေပ်ာ္ဘြယ္) ၉၁ (မပမ) ေျမာက္ေညာင္ကုန္း(​ေပ်ာ္ဘြယ္) ၉၁ (မပယ) ယင္းေတာ္(​ေပ်ာ္ဘြယ္) ၉၃ (မပရ) ရန္ေအာင္(​ေပ်ာ္ဘြယ္) ၉၄ (မထ) မိတၳီလာ ၉၅ (မထက) အထက(​၃)မိတၳီလာ ၉၆ (မထခ) အထက(​၄)မိတၳီလာ ၉၇ (မထည) ေညာင္ကိုင္း(​မိတၳီလာ) ၉၈ (မထတ) ရွမ္းတဲ(​မိတၳီလာ) ၉၉ (မထရ) ေရခ်ိဳ(​မိတၳီလာ) ၁၀၀ (မထလ) အထက(၆)​မိတၳီလာ ၁၀၁ (မထဝ) ေရေဝ(​မိတၳီလာ) ၁၀၂ (မထအ) အလည္႐ြာ(​မိတၳီလာ) ၁၀၃ (မင) ဝမ္းတြင္း ၁၀၄ (မငဆ) ဆပ္ခင္း(​ ဝမ္းတြင္း ) ၁၀၅ (မငတ) တမာကုန္း(​ ဝမ္းတြင္း ) ၁၀၆ (မငဒ) ဒိုင္ေကာင္းကုန္း(​ ဝမ္းတြင္း ) ၁၀၇ (မငဘ) သဘြတ္ကုန္း(​ ဝမ္းတြင္း ) ၁၀၈ (မငရ) ႐ြာသစ္(​ ဝမ္းတြင္း ) ၁၀၉ (မငလ) ပင္းတလဲ(​ ဝမ္းတြင္း ) ၁၁၀ (မငသ) သဲေတာ(​ ဝမ္းတြင္း ) ၁၁၁ (မစ) သာစည္ ၁၁၂ (မစဇ) ဟံဇား(​ သာစည္) ၁၁၃ (မစမ) မယ္ဇလီကန္(​ သာစည္) ၁၁၄ (မစယ) ယင္းမာပင္(​ သာစည္) ၁၁၅ (မစရ) ေညာင္ရမ္း(​ သာစည္) ၁၁၆ (မလ) မလႈိင္ ၁၁၇ (မလက) ေႏွာကန္(​ မလႈိင္) ၁၁၈ (မလတ) ဆည္တို(​ မလႈိင္) ၁၁၉ (မလပ) ပန္းအိုင္(​ မလႈိင္) ၁၂၀ (မလမ) မုံပင္(​ မလႈိင္)

 

News Read 614 times