တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(8)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(8)

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ

၁၉၇ (အဂ) ႀကံခင္း ၁၉၈ (အဂတ) ေရနံေတာင္(ႀကံခင္း) ၁၉၉ (အဂမ) ေမ်ာက္ေခ်ာကုန္း(ႀကံခင္း) ၂၀၀ (အဂရ) ဘက္ရဲ(ႀကံခင္း) ၂၀၁ (အဂသ) ဆိပ္သာ(ႀကံခင္း) ၂၀၂ (အဇ) အထက(၁)ဇလြန္ ၂၀၃ (အဇက) ေကာ့ကပ္ႀကီး(ဇလြန္) ၂၀၄ (အဇဇ) ေရလဲ(ဇလြန္) ၂၀၅ (အဇည) ဂုံညင္းတန္း(ဇလြန္) ၂၀၆ (အဇဒ) အထက(ခြဲ)ေဒါင့္ႀကီး(ဇလြန္) ၂၀၇ (အဇပ) ပ်ဥ္းမကုန္း(ဇလြန္) ၂၀၈ (အဇရ) ေ႐ႊေက်ာင္း(ဇလြန္) ၂၀၉ (အဇလ) ေမရီလန္း(ဇလြန္) ၂၁၀ (အဇဝ) ျမစ္ဝ(ဇလြန္) ၂၁၁ (အဇသ) သျပဳကြင္း(ဇလြန္) ၂၁၂ (အထ) ​ေလးမ်က္ႏွာ ၂၁၃ (အထက) ပန္းေတာႀကီး( ေလးမ်က္ႏွာ ) ၂၁၄ (အထစ) ခေမာက္စု( ေလးမ်က္ႏွာ ) ၂၁၅ (အထထ) ေလွာ္ကထား( ေလးမ်က္ႏွာ ) ၂၁၆ (အထဗ) အိုင္သျပဳ( ေလးမ်က္ႏွာ ) ၂၁၇ (အထမ) မဲဇလီ( ေလးမ်က္ႏွာ ) ၂၁၈ (အယ) အဂၤပူ ၂၁၉ (အယက) ကြင္းေကာက္( အဂၤပူ ) ၂၂၀ (အယဆ) သုံးကြင္းဆိုင္( အဂၤပူ ) ၂၂၁ (အယဇ) မဲဇလီကုန္း( အဂၤပူ ) ၂၂၂ (အယည) ေညာင္က်ိဳး( အဂၤပူ ) ၂၂၃ (အယဎ) ထူးႀကီး( အဂၤပူ ) ၂၂၄ (အယထ) ထန္းပင္ကုန္း( အဂၤပူ ) ၂၂၅ (အအ) အထက(၁)ျမန္ေအာင္ ၂၂၆ (အအက) သေျပကုန္း( ျမန္ေအာင္ ) ၂၂၇ (အအခ) အထက(၂)ေနျခည္( ျမန္ေအာင္ ) ၂၂၈ (အအတ) တာခြ( ျမန္ေအာင္ ) ၂၂၉ (အအန) ကေနာင္( ျမန္ေအာင္ ) ၂၃၀ (အအပ) အင္ပင္( ျမန္ေအာင္ ) ၂၃၁ (အအလ) ဇလုပ္မ( ျမန္ေအာင္ ) ၂၃၂ (အအအ) လက္ပံကြင္း( ျမန္ေအာင္ ) ၂၃၃ (အအဥ) ေ႐ႊက်င္( ျမန္ေအာင္ )

စာစစစ္ဌာနမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းကုိ ၾကည့္႐ႈရန္အတြက္  ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

 

၁၉၇ (အဂ) ႀကံခင္း

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-197.pdf{/aridoc}


၁၉၈ (အဂတ) ေရနံေတာင္(ႀကံခင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-198.pdf{/aridoc}


၁၉၉ (အဂမ) ေမ်ာက္ေခ်ာကုန္း(ႀကံခင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-199.pdf{/aridoc}


၂၀၀ (အဂရ) ဘက္ရဲ(ႀကံခင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-200.pdf{/aridoc}


၂၀၁ (အဂသ) ဆိပ္သာ(ႀကံခင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-201.pdf{/aridoc}


၂၀၂ (အဇ) အထက(၁)ဇလြန္

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-202.pdf{/aridoc}


၂၀၃ (အဇက) ေကာ့ကပ္ႀကီး(ဇလြန္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-203.pdf{/aridoc}


၂၀၄ (အဇဇ) ေရလဲ(ဇလြန္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-204.pdf{/aridoc}


၂၀၅ (အဇည) ဂုံညင္းတန္း(ဇလြန္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-205.pdf{/aridoc}


၂၀၆ (အဇဒ) အထက(ခြဲ)ေဒါင့္ႀကီး(ဇလြန္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-206.pdf{/aridoc}

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(1)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(2) 

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(3)

 (ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(4)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(5)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(6)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(7)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(8)


၂၀၇ (အဇပ) ပ်ဥ္းမကုန္း(ဇလြန္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-207.pdf{/aridoc}


၂၀၈ (အဇရ) ေ႐ႊေက်ာင္း(ဇလြန္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-208.pdf{/aridoc}


၂၀၉ (အဇလ) ေမရီလန္း(ဇလြန္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-209.pdf{/aridoc}


၂၁၀ (အဇဝ) ျမစ္ဝ(ဇလြန္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-210.pdf{/aridoc}


၂၁၁ (အဇသ) သျပဳကြင္း(ဇလြန္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-211.pdf{/aridoc}


၂၁၂ (အထ) ​ေလးမ်က္ႏွာ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-212.pdf{/aridoc}


၂၁၃ (အထက) ပန္းေတာႀကီး( ေလးမ်က္ႏွာ )

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-213.pdf{/aridoc}


၂၁၄ (အထစ) ခေမာက္စု( ေလးမ်က္ႏွာ )

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-214.pdf{/aridoc}


၂၁၅ (အထထ) ေလွာ္ကထား( ေလးမ်က္ႏွာ )

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-215.pdf{/aridoc}


၂၁၆ (အထဗ) အိုင္သျပဳ( ေလးမ်က္ႏွာ )

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-216.pdf{/aridoc}


၂၁၇ (အထမ) မဲဇလီ( ေလးမ်က္ႏွာ )

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-217.pdf{/aridoc}


၂၁၈ (အယ) အဂၤပူ

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-218.pdf{/aridoc}


၂၁၉ (အယက) ကြင္းေကာက္( အဂၤပူ )

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-219.pdf{/aridoc}


၂၂၀ (အယဆ) သုံးကြင္းဆိုင္( အဂၤပူ )

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-220.pdf{/aridoc}


၂၂၁ (အယဇ) မဲဇလီကုန္း( အဂၤပူ )

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-221.pdf{/aridoc}


၂၂၂ (အယည) ေညာင္က်ိဳး( အဂၤပူ )

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-222.pdf{/aridoc}


၂၂၃ (အယဎ) ထူးႀကီး( အဂၤပူ )

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-223.pdf{/aridoc}


၂၂၄ (အယထ) ထန္းပင္ကုန္း( အဂၤပူ )

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-224.pdf{/aridoc}


၂၂၅ (အအ) အထက(၁)ျမန္ေအာင္

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-225.pdf{/aridoc}


၂၂၆ (အအက) သေျပကုန္း( ျမန္ေအာင္ )

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-226.pdf{/aridoc}


၂၂၇ (အအခ) အထက(၂)ေနျခည္( ျမန္ေအာင္ )

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-227.pdf{/aridoc}


၂၂၈ (အအတ) တာခြ( ျမန္ေအာင္ )

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-228.pdf{/aridoc}


၂၂၉ (အအန) ကေနာင္( ျမန္ေအာင္ )

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-229.pdf{/aridoc}


၂၃၀ (အအပ) အင္ပင္( ျမန္ေအာင္ )

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-230.pdf{/aridoc}


၂၃၁ (အအလ) ဇလုပ္မ( ျမန္ေအာင္ )

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-231.pdf{/aridoc}


၂၃၂ (အအအ) လက္ပံကြင္း( ျမန္ေအာင္ )

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-232.pdf{/aridoc}


၂၃၃ (အအဥ) ေ႐ႊက်င္( ျမန္ေအာင္ )

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-233.pdf{/aridoc}


Copyright © Ministry of Education 2019

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(1)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(2) 

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(3)

 (ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(4)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(5)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(6)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(7)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(8)

 

 ၁၀ တန္း ေအာင္စာရင္း သု႔ိ ျပန္သြားရန္ ႏွိပ္ပါ

News Read 482 times