တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(2)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(2)

 

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ

၃၁ (အစ်သ) သကၤန္းကုန္း(ငပုေတာ) ၃၂ (အစ်ဟ) ဟိုင္းႀကီး(ငပုေတာ) ၃၃ (အစ်အ) အုန္းေခ်ာင္း(ငပုေတာ) ၃၄ (အပ) က်ဳံေပ်ာ္ ၃၅ (အပက) ေသာင္ႀကီး(က်ဳံေပ်ာ္) ၃၆ (အပစ) ေရစခန္း(က်ဳံေပ်ာ္) ၃၇ (အပဆ) လွည္းဆိပ္(က်ဳံေပ်ာ္) ၃၈ (အပဇ) ကြင္းေဘာဇရပ္ဆိပ္(က်ဳံေပ်ာ္) ၃၉ (အပည) ကညင္ဆိုင္(က်ဳံေပ်ာ္) ၄၀ (အပတ) ေတာက္တဲ့႐ိုး(က်ဳံေပ်ာ္) ၄၁ (အပထ) အေထာင္(က်ဳံေပ်ာ္) ၄၂ (အပဒ) ဒိုက္ပ်က္(က်ဳံေပ်ာ္) ၄၃ (အပပ) မိုးႀကိဳးပစ္(က်ဳံေပ်ာ္) ၄၄ (အပရ) ေရတြင္း႐ိုး(က်ဳံေပ်ာ္) ၄၅ (အပလ) ကမ္းနားမဲဇလီ(က်ဳံေပ်ာ္) ၄၆ (အပသ) အထက(ခြဲ)သာယာကုန္း(၂)(က်ဳံေပ်ာ္) ၄၇ (အပအ) အင္းရဲ(က်ဳံေပ်ာ္) ၄၈ (အရ) ​ေရၾကည္ ၄၉ (အရဆ) ကြင္းသုံးဆင့္(​ေရၾကည္) ၅၀ (အရဇ) ဇရပ္လွ(​ေရၾကည္) ၅၁ (အရဏ) ငါးသိုင္းေခ်ာင္း(​ေရၾကည္) ၅၂ (အရန) ကမ္းနီ(​ေရၾကည္) ၅၃ (အရပ) ငပိဆိပ္(​ေရၾကည္) ၅၄ (အရဖ) ကုန္းျပင္(​ေရၾကည္) ၅၅ (အရယ) ယိုးဒယားတက္(​ေရၾကည္) ၅၆ (အရဠ) အသုတ္(​ေရၾကည္) ၅၇ (အဝ) သာေပါင္း ၅၈ (အဝက) ဘုရားကုန္း(​သာေပါင္း) ၅၉ (အဝဒ) စက္ေဒါင့္ႀကီး(​သာေပါင္း) ၆၀ (အဝဖ) ဇီးျဖဴကြင္း(​သာေပါင္း) ၆၁ (အဝလ) အထက(ခြဲ)ေလွႀကီးတက္(သာေပါင္း)

စာစစစ္ဌာနမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းကုိ ၾကည့္႐ႈရန္အတြက္  ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

 

 

၃၁ (အစ်သ) သကၤန္းကုန္း(ငပုေတာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-031.pdf{/aridoc}


၃၂ (အစ်ဟ) ဟိုင္းႀကီး(ငပုေတာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-032.pdf{/aridoc}


၃၃ (အစ်အ) အုန္းေခ်ာင္း(ငပုေတာ)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-033.pdf{/aridoc}


၃၄ (အပ) က်ဳံေပ်ာ္

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-034.pdf{/aridoc}

၃၅ (အပက) ေသာင္ႀကီး(က်ဳံေပ်ာ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-035.pdf{/aridoc}


၃၆ (အပစ) ေရစခန္း(က်ဳံေပ်ာ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-036.pdf{/aridoc}


၃၇ (အပဆ) လွည္းဆိပ္(က်ဳံေပ်ာ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-037.pdf{/aridoc}


၃၈ (အပဇ) ကြင္းေဘာဇရပ္ဆိပ္(က်ဳံေပ်ာ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-038.pdf{/aridoc}


၃၉ (အပည) ကညင္ဆိုင္(က်ဳံေပ်ာ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-039.pdf{/aridoc}


၄၀ (အပတ) ေတာက္တဲ့႐ိုး(က်ဳံေပ်ာ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-040.pdf{/aridoc}


၄၁ (အပထ) အေထာင္(က်ဳံေပ်ာ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-041.pdf{/aridoc}


၄၂ (အပဒ) ဒိုက္ပ်က္(က်ဳံေပ်ာ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-042.pdf{/aridoc}


၄၃ (အပပ) မိုးႀကိဳးပစ္(က်ဳံေပ်ာ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-043.pdf{/aridoc}


၄၄ (အပရ) ေရတြင္း႐ိုး(က်ဳံေပ်ာ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-044.pdf{/aridoc}

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-045.pdf{/aridoc}


၄၅ (အပလ) ကမ္းနားမဲဇလီ(က်ဳံေပ်ာ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-046.pdf{/aridoc}


၄၆ (အပသ) အထက(ခြဲ)သာယာကုန္း(၂)(က်ဳံေပ်ာ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-047.pdf{/aridoc}


၄၇ (အပအ) အင္းရဲ(က်ဳံေပ်ာ္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-048.pdf{/aridoc}


၄၈ (အရ) ​ေရၾကည္

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-048.pdf{/aridoc}

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(1)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(2) 

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(3)

 (ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(4)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(5)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(6)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(7)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(8)


၄၉ (အရဆ) ကြင္းသုံးဆင့္(​ေရၾကည္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-049.pdf{/aridoc}


၅၀ (အရဇ) ဇရပ္လွ(​ေရၾကည္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-050.pdf{/aridoc}


၅၁ (အရဏ) ငါးသိုင္းေခ်ာင္း(​ေရၾကည္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-051.pdf{/aridoc}


၅၂ (အရန) ကမ္းနီ(​ေရၾကည္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-052.pdf{/aridoc}


၅၃ (အရပ) ငပိဆိပ္(​ေရၾကည္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-053.pdf{/aridoc}


၅၄ (အရဖ) ကုန္းျပင္(​ေရၾကည္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-054.pdf{/aridoc}


၅၅ (အရယ) ယိုးဒယားတက္(​ေရၾကည္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-055.pdf{/aridoc}


၅၆ (အရဠ) အသုတ္(​ေရၾကည္)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-056.pdf{/aridoc}


၅၇ (အဝ) သာေပါင္း

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-057.pdf{/aridoc}


၅၈ (အဝက) ဘုရားကုန္း(​သာေပါင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-058.pdf{/aridoc}


၅၉ (အဝဒ) စက္ေဒါင့္ႀကီး(​သာေပါင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-059.pdf{/aridoc}


၆၀ (အဝဖ) ဇီးျဖဴကြင္း(​သာေပါင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-060.pdf{/aridoc}


၆၁ (အဝလ) အထက(ခြဲ)ေလွႀကီးတက္(သာေပါင္း)

{aridoc engine="pdfjs" width="600" height="300"}https://www.edge.com.mm/images/10exam/ira/AYA-061.pdf{/aridoc}

 

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(1)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(2) 

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(3)

 (ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(4)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(5)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(6)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(7)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(8)

 

 ၁၀ တန္း ေအာင္စာရင္း သု႔ိ ျပန္သြားရန္ ႏွိပ္ပါ

News Read 509 times