ဆယ္တန္းေျဖဆိုသူတိုင္းကို ေအာင္ေအာင္က်က် ဆယ္တန္းၿပီးဆံုးေၾကာင္းလက္မွတ္ေပးမည္

ဆယ္တန္းေျဖဆိုသူတိုင္းကို ေအာင္ေအာင္က်က် ဆယ္တန္းၿပီးဆံုးေၾကာင္းလက္မွတ္ေပးမည္

ဆယ္တန္းေျဖဆိုသူတိုင္းကို ေအာင္ေအာင္က်က် ဆယ္တန္းၿပီးဆံုးေၾကာင္းလက္မွတ္ေပးမည္ဟုသိရပါသည္။

 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္မွ စ၍ (၁၀) တန္းေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို High School Complete Certificate အထက္တန္း အဆင့္ၿပီးဆံုးေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးမည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

 

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္သည္ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ ေအာင္ျခင္း၊ က်ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္မည္ မဟုတ္ပဲ (၁၀) တန္းကို ၿပီးဆံုးေအာင္တက္ေရာက္ျခင္း အသိအမွတ္ျပဳသည့္ လက္မွတ္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါသည္။

 

Read More>>>>> "ယူေက-ၾသစေၾတးလ်မွ အိုင္တီ-စီးပြားေရး-အင္ဂ်င္နီယာ ဘြဲ႔ဒီဂရီမ်ားကုိ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္သင္ယူျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ"

 

အေၾကာင္းအရင္းမွာ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မရွိသည့္အတြက္ အလယ္တန္းေအာင္အျဖစ္ပဲ သတ္မွတ္ခံရသည့္အခါ နစ္နာမႈေတြ ရွိေစႏိုင္ပါတယ္ဟု သိရပါသည္။ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲကို ပံုစံ၊ စနစ္သစ္ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး အခ်ိ်န္အတိုင္းအတာ တခုအထိေတာ့ ေစာင့္ေပးရမည္ဟု သိရပါသည္။

 

Source: Tips Myanmar News

 

News Read 1713 times