အဂၤလိပ္၊ သခ်ၤာ၊ စီးပြားေရးနဲ႔ သိပၸံဘာသာရပ္ သင္ၾကားႏိုင္သူ အထက္တန္းျပ ရွားျပေန

အဂၤလိပ္၊ သခ်ၤာ၊ စီးပြားေရးနဲ႔ သိပၸံဘာသာရပ္ သင္ၾကားႏိုင္သူ အထက္တန္းျပ ရွားျပေန

ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ အရည္အေသြးျမင့္မားေရး၊ ဘာသာရပ္ကိုက္ညီေသာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ေက်ာင္းေတြမွာ အညီအမွ် အတတ္ႏိုင္ဆံုး မွ်တေအာင္ခြဲေဝေရး၊ အရည္အေသြး ျမင့္မားေရးကို စနစ္တက် နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနရပါတယ္။

ယခုျဖစ္ေနတဲ့ အခက္အခဲက အဂၤလိပ္၊ သခ်ၤာ၊ စီးပြားေရးဘာသာရပ္၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ ဘာသာရပ္ေတြမွာ ဆရာဆရာမရဲ႕ အထူးျပဳဘာသာရပ္နဲ႔ သင္ေနတဲ့ဘာသာရပ္ မကိုက္တာေတြလဲ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

အဲလုိ အခက္အခဲေတြကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မွသာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ခ်က္လည္း ျမင့္မားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

အထက္တန္းျပဆရာ ဆရာမေတြကိုလည္း ေသေသခ်ာခ်ာေလး အရည္အေသြးျပည့္မီဖို႔အတြက္ကို မြမ္းမံသင္တန္းေတြေပးၿပီး ဆက္လက္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။

လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ခန္႔အပ္လိုက္ၿပီး အရည္အေသြး ျပည့္မီမႈမရွိရင္ေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ သင္ၾကားမႈေတြရရွိဖို႔ ဆက္လက္ခက္ခဲေနဦးမွာပါ။

ေႏြရာသီကာလမွာ ဆရာဆရာမေတြကို ဘာသာရပ္အလိုက္ အရည္အေသြးျမင့္မားေရး သင္တန္းေတြေပးဖို႔ လိုပါတယ္။

ဘာသာရပ္ကိုက္ညီစြာနဲ႔ သင္ၾကားသင္ယူႏိုင္ဖို႔ကိုေတာ့ အေလးထားၿပီး အတတ္ႏိုင္ဆံုးစီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ ဝန္ထမ္းအင္အားကို ၇၉၀,ဝ၀ဝ (ခုနစ္သိန္းကိုးေသာင္း) ခန္႔ထားခြင့္ရွိပါတယ္။ ဆရာ ဆရာ မနဲ႔ စီမံအရာရွိ၊ အရာထမ္းေတြကို ၄၇၀,ဝ၀ဝ ခန္႔ထားေတာ့ လစ္လပ္သမွ်ကိုေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ခန္႔ထား လို႔မရဘဲ အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမွသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Credit: kumudra journal

News Read 2110 times