ရုရွားႏုိင္ငံမွပို႕ခ်ေသာ သင္တန္း၀က္ဘ္ဆုိက္လိပ္စာမ်ား ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ထား

ရုရွားႏုိင္ငံမွပို႕ခ်ေသာ သင္တန္း၀က္ဘ္ဆုိက္လိပ္စာမ်ား ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ထား

ရုရွားႏုိင္ငံမွပို႕ခ်ေသာ ဘာသာရပ္အလုိက္ အြန္လုိင္း သင္တန္း၀က္ဘ္ဆုိက္လိပ္စာမ်ားကို တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ားမွ ေလ့လာႏိုင္ရန္  ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးထားသည္။

ရုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ သိပၸံ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသုိလ္မ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ဘာသာရပ္မ်ားအလုိက္ အြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ား ကို ၀က္ဘ္ဆုိက္လိပ္စာ http;//coursesinrussia.com တြင္ ရွာေဖြၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။

ယင္းအတြက္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားအေၾကာင္းကို လြတ္လပ္စြာ ရွာေဖြၾကည့္ရႈ ေလ့လာႏုိင္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

"ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနကေန ပညာေရး၀န္ႀကီးရုံးကို ေပးပို႕လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆရာတို႕ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနကို ဆက္ၿပီး အေၾကာင္းၾကားလာတဲ့အတြက္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္က ဆရာ/မမ်ား သိေအာင္ ထပ္ဆင့္ထုတ္ျပန္ေပးတာ။ အက်ိဳးရွိမယ္ထင္လို႕ ၀န္ႀကီးရုံးက လမ္းညႊန္ေပးတာပါ၊"ဟုေျပာသည္။

ထုိ website လိပ္စာမ်ားတြင္ ပို႕ခ်ေသာ ဘာသာရပ္အလိုက္ သင္ခန္းစာမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ သုေတသနျပဳလုပ္ပုံ မ်ားကို ၀င္ေရာက္ေလ့လာၿပီး မိမိတို႕ တကၠသုိလ္၊ ေကာ္လိပ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္အသုံးခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သလို သုေတသနာဂ်ာနယ္မ်ား ေရးသားရာတြင္လည္း သုေတသနျပဳလုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္တို႕ကို ေလ့လာၿပီး စာတမ္းမ်ား ေရးသားရာတြင္ အသုံးခ်ႏုိင္မည့္ သင္တန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႕ အျခားႏုိင္ငံမွ မိမိတို႕ ႏုိင္ငံအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ သင္တန္းမ်ားကို အြန္လိုင္းမွ ေလ့လာႏုိင္ရန္ အတြက္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ ပါ၀င္ေသာသင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ား၊ Scholarship၊ Knowledgeမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

source: democracy

International/Private Read 1332 times