၂၀၁၈-ခုနွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပဲြဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရန္ သတင္းေၾကညာခ်က္

၂၀၁၈-ခုနွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပဲြဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရန္ သတင္းေၾကညာခ်က္

၂။ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပဲြဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန တြင္၂၀၁၇-ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ၂၀၀ိ/- နႈန္းထားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ စာေမးပဲြဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရာ၌ ဘာသာတဲြ အမွတ္စဉ္ (၁)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၇)၊ (၈) မ်ားျဖင့္ ‌ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားအတြက္ အစိမ္းေရာင္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ နွင့္ ကတ္ျပားပံုစံျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဘာသာတဲြ အမွတ္စဥ္ (၂)၊ (၃)၊ (၄) မ်ားျဖင့္ ‌ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားအတြက္ ပန္းေရာင္ ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ နွင့္ ကတ္ျပားပံုစံျဖင့္ တင္သြင္းရန္ အေရာင္နွစ္မို်း ခဲြျခားသတ္မွတ္ထားပါသည္။

၄။ ျပင္ပေျဖဆိုရန္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းသူမ်ား၏ စာေမးပဲြဝင္ေၾကးေငြကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးရံုးမ်ား တြင္ စာေမးပဲြဝင္ေၾကးအတြက္ ၇၀၀ိ/-က်ပ္တန္ ေငြသြင္းတံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ဝယ္ယူၿပီး ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ၏ လက္ဝဲဘက္ထိပ္ပိုင္းတြင္ ကပ္၍ ၊ မိမိတို႔ အမွန္တကယ္ ေနထိုင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးရံုးတြင္ ၂၀၁၇-ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔ မွ စက္တင္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔ အတြင္း တင္သြင္းၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

READ - ပညာေရးေကာလိပ္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ ၀င္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလွွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းမ်ား

၅။ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းခဲြမ်ား၊ တဲြဖက္ေက်ာင္းမ်ား နွင့္ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ား မွ ေျဖဆိုရန္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ၏ စာေမးပဲြဝင္ေၾကးအတြက္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည္ စာေမးပဲြဝင္ေၾကး ၇၀၀ိ/-က်ပ္တန္ ေငြသြင္းတံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ဝယ္ယူၿပီး၊ ေလွ်ာက္လႊာ တစ္ေစာင္ခ်င္းတြင္ ကပ္၍ ၊ စုေပါင္းၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနသို႔ ၂၀၁၇-ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ (၂၉)ရက္ေန႔ အတြင္း သတ္မွတ္ရက္အမီ တင္သြင္းၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၆။ သတ္မွတ္ထားေသာ ရက္မ်ားအတြင္း အခိ်န္မီ ေပးပို႔ျခင္း မရိွသူမ်ားသည္ စာေမးပဲြ ေျဖဆိုခြင့္ ရရိွၾကမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း နွင့္ စာေျဖသူ တင္သြင္းသည့္ စာေမးပဲြဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ နွင့္ ကတ္ျပားတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ဘာသာတဲြ မွအပ အျခားဘာသာတဲြသို႔ ေျပာင္းလဲ‌ေျဖဆိုခြင့္ ျပဳမည္ မဟုတ္သျဖင့္ မိမိေျဖဆိုမည့္ ဘာသာတဲြ အလိုက္ ပံုစံမ်ား မွန္ကန္မႈ ရိွ-မရိွ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးၿပီး မွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ေပးပို႔ၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳေစလိုပါသည္။

၇။ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ား နွင့္ ေငြသြင္းတံဆိပ္ေခါင္းမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္၊ ရံုးအမွတ္ (၅၂)၊ ျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန ( ရံုးခု်ပ္ ) ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ၊ ျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန ( ဇဲြကပင္ေဆာင္ ) နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန၊ အမွတ္ (၁၆၆) ၊ လသာလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တို႔ တြင္ လာေရာက္ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Source: ျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန

News Read 2251 times