၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) (အပိုင်း-၇)


၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ 

ဥပမာ - မိမိ ကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၆၃    (ရလ)    လွိုင်လင်    


၆၄    (ရလပ)    အထက(၁)ပင်လုံ(လွိုင်လင်)    


၆၅    (ရလဖ)    အထက(၂)ပင်လုံ(လွိုင်လင်)    


၆၆    (ရလမ)    မိုင်းပွန်(လွိုင်လင်)    

 


၆၇    (ရစျ)    နမ့်စန်(တ)    


၆၈    (ရစျလ)    ခိုလမ်(နမ့်စန်-တ)    


၆၉    (ရစျဟ)    ကွန်ဟိန်း    


၇၀    (ရဌ)    မိုင်းကိုင်    


၇၁    (ရဌအ)    ​ကျေးသီးမံစံ

 

Latest Post News Tips Read 586 times