၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) (အပိုင်း-၄)


၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ 

ဥပမာ - မိမိ ကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၂၈။ (ရထဘ) ကောင်းဘို့(ရပ်စောက်)
၂၉။ (ရထသ) ဆပ်သေ(ရပ်စောက်)
၃၀။ (ရထအ) ကျောက်ဂူ(ရပ်စောက်)
၃၁။ (ရယ) ပင်းတယ
၃၂။ (ရယက) ကျုံး(ပင်းတယ)
၃၃။ (ရယအ) မိုင်းအင်(ပင်းတယ)
၃၄။ (ရသ) ကလော
၃၅။ (ရသန) နန်းတိုင်း(ကလော)
၃၆။ (ရသပ) အောင်ပန်း(ကလော)

Latest Post News Tips Read 117 times