၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) (အပိုင်း-၃)


၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ 

ဥပမာ - မိမိ ကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၁၉။ (ရဋဘ) ဘန်းယဉ်(ဆီဆိုင်)
၂၀။ (ရဎ) ဖယ်ခုံ
၂၁။ (ရဎဆ) ဆီးဘူး(ဖယ်ခုံ)
၂၂။ (ရဎဗ) မိုးဗြဲ(ဖယ်ခုံ)
၂၃။ (ရဎလ) လွယ်ယင်း(ဖယ်ခုံ)
၂၄။ (ရထ) ဗထူး(ရပ်စောက်)
၂၅။ (ရထစ) ရပ်စောက်
၂၆။ (ရထတ) အင်တော(ရပ်စောက်)
၂၇။ (ရထဖ) ပင်ဖြစ်(ရပ်စောက်)

Latest Post News Tips Read 94 times