၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) (အပိုင်း-၁၂)


၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ 

ဥပမာ - မိမိ ကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၁၀၉    (ရတ)    ကျိုင်းတုံ    


 

၁၁၀    (ရဝ)    မိုင်းပျဉ်း    


 

၁၁၁    (ရဝမ)    မက်မန်း(မိုင်းပျဉ်း)    


 

၁၁၂    (ရဥခ)    မိုင်းခတ်    


 

၁၁၃    (ရဥမ)    မိုင်းယန်း    


 

၁၁၄    (ရဇ)    မိုင်းဆတ်  

 
၁၁၅    (ရဗ)    မိုင်းတုံ    


 

၁၁၆    (ရဒ)    တာချီလိတ်    


 

၁၁၇    (ရဒလ)    တာလေ(တာချီလိတ်)    


 

၁၁၈    (ရဒဟ)    ဟောင်လိတ်(တာချီလိတ်)    


 

၁၁၉    (ရဧ)    မိုင်းယောင်း    


 

၁၂၀    (ရဧဖ)    မိုင်းဖြတ်

Latest Post News Tips Read 904 times