Sales Hotline : 09448001653   Find A Tutor     Download App


၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)(အပိုင်း-၈)

၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး) အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဥပမာ - မိမိ ကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၇၁။ (အင) မအူပင်


၇၂။ (အငက) ကျောင်းရွာ(မအူပင်)


၇၃။ (အငခ) ခုနစ်အိမ်တန်း(မအူပင်)


၇၄။ (အငစ) လေးအိမ်စု(မအူပင်)


၇၅။ (အငတ) ရွှေတောင်မှော်(မအူပင်)


၇၆။ (အငထ) ထနီး(မအူပင်)


၇၇။ (အငဒ) ကျွဲဒုံး(မအူပင်)


၇၈။ (အငန) ကျုံနတ္တော်(မအူပင်)


၇၉။ (အငပ) လက်ပံကုန်း(မအူပင်)


၈၀။ (အငမ) မလက်တို(မအူပင်)

 

Latest Post News Tips Read 5556 times