Sales Hotline : 09448001653   Find A Tutor     Download App


၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)(အပိုင်း-၄)

၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး) အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဥပမာ - မိမိ ကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၃၁။ (အဈသ) သင်္ကန်းကုန်း(ငပုတော)


၃၂။ (အဈဟ) ဟိုင်းကြီး(ငပုတော)


၃၃။ (အဈအ) အုန်းချောင်း(ငပုတော)


၃၄။ (အပ) ကျုံပျော်


၃၅။ (အပက) သောင်ကြီး(ကျုံပျော်)


၃၆။ (အပစ) ရေစခန်း(ကျုံပျော်)


၃၇။ (အပဆ) လှည်းဆိပ်(ကျုံပျော်)


၃၈။ (အပဇ) ကွင်းဘောဇရပ်ဆိပ်(ကျုံပျော်)


၃၉။ (အပည) ကညင်ဆိုင်(ကျုံပျော်)


၄၀။ (အပတ) တောက်တဲ့ရိုး(ကျုံပျော်)

Latest Post News Tips Read 3450 times