Sales Hotline : 09448001653   Find A Tutor     Download App


၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)(အပိုင်း-၂၂)

၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး) အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဥပမာ - မိမိ ကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၂၁၁။ (အဇသ) သပြုကွင်း(ဇလွန်)


၂၁၂။ (အထ) လေးမျက်နှာ


၂၁၃။ (အထက) ပန်းတောကြီး( လေးမျက်နှာ )


၂၁၄။ (အထစ) ခမောက်စု( လေးမျက်နှာ )


၂၁၅။ (အထထ) လှော်ကထား( လေးမျက်နှာ )


၂၁၆။ (အထဗ) အိုင်သပြု( လေးမျက်နှာ )


၂၁၇။ (အထမ) မဲဇလီ( လေးမျက်နှာ )


၂၁၈။ (အယ) အင်္ဂပူ


၂၁၉။ (အယက) ကွင်းကောက်( အင်္ဂပူ )


၂၂၀။ (အယဆ) သုံးကွင်းဆိုင်( အင်္ဂပူ )

 

Latest Post News Tips Read 4292 times