Sales Hotline : 09448001653   Find A Tutor     Download App


၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)(အပိုင်း-၁၉)

၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး) အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဥပမာ - မိမိ ကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၁၈၁။ (အဃက) လူကောင်းကျွန်း(အိမ်မဲ)


၁၈၂။ (အဃဆ) တကူဆိပ်(အိမ်မဲ)


၁၈၃။ (အဃန) ဝါးတလုပ်ကမ်းနီ(အိမ်မဲ)


၁၈၄။ (အဃဘ) ဘုရားကြီးကုန်း(အိမ်မဲ)


၁၈၅။ (အဃလ) ကျုံတလုတ်(အိမ်မဲ)


၁၈၆။ (အဃသ) ရွာသစ်(အိမ်မဲ)


၁၈၇။ (အဃအ) ကြို့ကုန်း(အိမ်မဲ)


၁၈၈။ (အဟ) ဟင်္သာတ


၁၈၉။ (အဟခ) ရှားခဲ(ဟင်္သာတ)


၁၉၀။ (အဟတ) တလုတ္ထော်(ဟင်္သာတ)

 

Latest Post News Tips Read 5764 times