Sales Hotline : 09448001653   Find A Tutor     Download App


၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)(အပိုင်း-၁၂)

၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး) အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဥပမာ - မိမိ ကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၁၁၁။ (အနသ) ပြင်ကသာ(ဓနုဖြူ)


၁၁၂။ (အဆ) လပွတ္တာ


၁၁၃။ (အဆက) ကန်ဘက်(လပွတ္တာ)


၁၁၄။ (အဆဆ) ကြာကန်(လပွတ္တာ)


၁၁၅။ (အဆတ) တူးမြောင်း(လပွတ္တာ)


၁၁၆။ (အဆပ) ပိုးလောင်း(လပွတ္တာ)


၁၁၇။ (အဆဘ) ဘီတွတ်(လပွတ္တာ)


၁၁၈။ (အဆမ) (၃)မိုင်မြို့သစ်(လပွတ္တာ)


၁၁၉။ (အဆလ) ပြင်စလူ(လပွတ္တာ)


၁၂၀။ (အဆအ) ဂန့်အိတ်(လပွတ္တာ)

 

Latest Post News Tips Read 5229 times