၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ ေျဖဆုိခဲ့ၾကတဲ့ ျမန္မာစာေမးခြန္းပုံစံ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ ေျဖဆုိခဲ့ၾကတဲ့ ျမန္မာစာေမးခြန္းပုံစံ

          ေက်ာက္စာ၊ သေျပာင္းလဲပုံ၊ လႈပ္ရွားႏိုင္ေသာ စကားသံျဖစ္အဂၤါ၊ ပယတ္ (၄) မ်ိဳး၊ သမၺႏၶ။

(ခ) ေအာက္ပါတုိ႔မွ ေလးခု ကို ေရြးခ်ယ္၍ အနက္အဓိပၸာယ္အရ မည့္သည့္ ႀကိယာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါ။ (၄ မွတ္)

          ျဖစ္၊ ေပ်ာ္၊ ရွိ၊ ေရး၊ နီ၊ ေျပာ။

(ဂ) ေအာက္ပါတို႔မွ သုံးခု ကို သခ်ၤာနာမ္စားအျဖစ္ ၀ါက်တြင္ သုံးျပပါ။ (၆ မွတ္)

          ငါးခု၊ အားလုံး၊ သုံးစင္း၊ အနည္းငယ္၊ အခ်ိဳ႕။

၂။ (က) ေအာက္ပါေ၀ါဟာရတို႔အနက္ ငါးခု ၏ အဓိပၸာယ္ကို တိက်စြာ ေဖာ္ျပပါ။ (၅ မွတ္)

          သီတင္းသုံး၊ လက္ေရး၊ ရယ္ခိုး၊ သြန္းသြန္း၊ သဘင္၊ ေထာင္းေထာင္း၊ က်တ္တြင္း၊ခန္း၀ါ။

(ခ) ေအာက္ပါေ၀ါဟာရတို႔အနက္ ငါးခု ကို ၀ါက်အသီးသီးတြင္ သုံးျပပါ။ (၅ မွတ္)

          လုံ႕လ၊ သတၱိ၊ ပလႊား၊ ပ်ာယီးပ်ာယာ၊ မာန္မာန၊ တစ္ခဲနက္၊ က်ိက်ိတက္၊ ခ်က္ေကာင္း။

(ဂ) ေအာက္ပါအလကၤာတုိ႔အနက္ ငါးခု ကို သက္ဆုိင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ မည္သုိ႔ သုံးထားေၾကာင္းႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ထုိအလကၤာေျမာက္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ (၁၀ မွတ္)

          ခံတြင္းမဲ့သို႔ (ဥပမာ)၊ ထီးလုိအုပ္ (ဥပမာ)၊ မ်က္ႏွာေငြလ (ရူပက)၊ တဏွာ၀န္ (ရူပက)၊ အုိးစားဖက္ (၀ကၤ၀ုတၱိ)၊ ခႏၶာစဲ (၀ကၤ၀ုတၱိ)၊ ေသြးေခ်ာင္းက် (အတိသယ၀ုတၱိ)၊ ၀ုန္းခနဲ (ျမည္သံစြဲ)။

၃။ (က) ေအာက္ပါတုိ႔မွ ငါးခု ကို ေျဖပါ။ (၅မွတ္)

          (၁) ပုပၸါးေတာင္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ေရႊေတာင္ႀကီးဟု ေခၚရသနည္း။

          (၂) ျမင္စိုင္းေရႊျပည္ကဗ်ာ၏ စာဆုိအမည္ကို ေဖာ္ျပပါ။

          (၃) အဲခ်င္းဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။

          (၄) ဦးတုိး၏ ဇာတိကို ေဖာ္ျပပါ။

          (၅) အခ်ဳပ္တန္းဆရာေဖႏွင့္ အမည္တူစာဆုိကုိ ေဖာ္ျပပါ။

          (၆) သင္ေသသြားေသာ္ကဗ်ာကို မည္သည့္ေခတ္က ေရးသားခဲ့သနည္း။

          (၇) ေတးထပ္တြင္ ပိုဒ္ေရမည္မွ်ပါသနည္း။

          (၈) ၀န္ႀကီးေဒသရာဇာေရးဖြဲ႕ခဲ့ေသာ တ်ာခ်င္းမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။

(ခ) “ႏွင္းကိုျမင္ခိုက္” ကဗ်ာမွ ရရွိသည့္ ေကာင္းျမတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ကို ေဖာ္ျပပါ။ (၁၀ မွတ္)

                               (သို႔မဟုတ္)

“ေတာင္သူႀကီး” ကဗ်ာမွ ေတာင္သူႀကီး၏ အားမာန္ကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ သရုပ္ေဖာ္ျပပါ။

၄။ (က) ေအာက္ပါတို႔မွ ငါးခု ကို ေျဖပါ။ (၅မွတ္)

          (၁) မဟာရာဇ၀င္ႀကီးကို မည္သည့္မင္းလက္ထက္က ေရးသားခဲ့သနည္း။

          (၂) ဦးၾသဘာသငယ္စဥ္က မည္သည့္ ဆရာေတာ္ထံပညာဆည္းပူးခဲ့သနည္း။

          (၃) ဦးပုည၏ ငယ္အမည္ကို ေဖာ္ျပပါ။

          (၄) ပါေမာကၡဦးဧေမာင္သည္ မည္သည့္စာေပလႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့သနည္း။

          (၅) တုိက္စိုး၏ စာမ်ားမွ (၃) မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပပါ။

          (၆) စီးခ်င္းတုိက္ပြဲစကားေျပကို မည္သူေရးသားခဲ့သနည္း။

          (၇) အိမ္ေရွ႕ကိုယ္ေတာ္ႀကီးမွာမည္သူျဖစ္သနည္း။

          (၈) ၀ါက်လက္သမား၏ အလုပ္မွာ အဘယ္နည္း။

(ခ) “မိဖုရားဖြားေစာ” ေက်ာက္စာမွ အလွဴရွင္၏ ေကာင္းမႈႏွင့္ စိတ္ေနသေဘာထားကို ေလ့လာတင္ျပပါ။ (၁၀မွတ္)

(သို႔မဟုတ္)

“မိတဆုိးရွင္ျပဳ” စကားေျပမွ ခံစားရေသာ ရသမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။

၅။ (က) စကားစပ္ႏွင့္ တကြရွင္းျပပါ။ (၇ မွတ္)

“ပဲစိတစ္၀က္၊ ေျပာင္းတစ္၀က္ႏွင့္၊ ဆန္ျပက္သိကာ၊ ပါေကာင္းလိို႔ ပါေတာ့တယ္။ ဟင္းလ်ာကပီေလာ၊ လည္ေခ်ာင္းကိုေျမလွန္၊ ဂလုံဆန္ေအာင္၊ စုံကန္လို႔ ေမွ်ာရတယ္”

(ခ) ေရသည္ေယာက်္ား၏ စိတ္ထား (သို႔မဟုတ္) ေရသည္မိန္းမေရေရာင္းထြက္လာပုံကို သင့္စကားျဖင့္ေရးပါ။ (၈ မွတ္)

၆။ ေအာက္ပါတုိ႔အနက္ တစ္ခုကို ေပးထားေသာ ပုံၾကမ္းႏွင့္ အညီ စာစီကုံးပါ။ (၂၀ မွတ္)

(က) ေငြႏွင္းမႈန္မႈန္

မုိးကုန္၍ ေဆာင္း၀င္လာပုံ၊ ေငြႏွင္းမ်ားက်ဆင္းေနပုံ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ရႈခင္း၊ ငွက္မ်ား၊ ပန္းမ်ား၊ လူသားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ၊ အေတြးအျမင္ႏွင့္ ခံစားခ်က္။

(ခ) ၀ါသနာ

၀ါသနာဟူသည္ လူတို႔တြင္ ၀ါသနာအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပံု၊ ၀ါသနာေၾကာင့္ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကရပုံ၊ ေကာင္းက်ိဳးေပးေသာ ၀ါသနာႏွင့္ ဆုိးက်ိဳးေပးေသာ ၀ါသနာ၊ ၀ါသနာေကာင္းေမြးရန္ အားထုတ္သင့္ပုံ။

(ဂ) လူမႈဆက္ဆံေရး

လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ ကိုယ္ႏႈတ္အမႈအရာအေရးႀကီးပုံ၊ လူႀကီးမိဘ ဆရာသမားမ်ားႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံရာတြင္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ရန္ လိုအပ္ပုံ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ စကားပုံဆုိရိုးမ်ား၊ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးသာဓကမ်ားႏွင့္ မိမိအျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား။

**********************************

ma1

ma2

News Read 3397 times