၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ အေထာက္အကူျပဳ သခ်ၤာဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ေမးခြန္းပုံစံ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ အေထာက္အကူျပဳ သခ်ၤာဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ေမးခြန္းပုံစံ

အယူအဆမ်ားကို အေျခခံ၍ စနစ္တက် တြက္ခ်က္ ေရးသားေျဖဆိုတတ္ေစရန္၊ မွားတတ္ေသာအမွားမ်ားကို သတိျပဳေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ၾကေစရန္ႏွင့္ စာေမးပြဲေျဖဆုိရာတြင္ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိၾကေစရန္ ရည္ရြယ္ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ သခ်ၤာဘာသာရပ္ကို ဂုဏ္ထူးမွတ္လြန္အမွတ္ေကာင္းေကာင္းရရွိရန္ ျပဌာန္းစာအုပ္ပါ သင္ခန္းစာ အားလုံးအျပင္ သင္ခန္းစာတစ္ခုခ်င္း ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ဥာဏ္စမ္းပုစၦာမ်ားကိုလည္း တြက္ခ်က္ေလ့က်င့္ထားရန္ အႀကံျပဳလုိပါသည္။

သခ်ၤာေမးခြန္းလႊာမွာ Section A, B and C ဆုိၿပီး အပိုင္း (၃) ပိုင္းကို (၃) နာရီ ေျဖဆိုရမွာပါ။

Section A

(၁) မွတ္တန္ multiple choice (၂၅) ပုဒ္ေမးထားၿပီး ေမးခြန္းအားလုံးေျဖဆိုရမည္။

Section B

(၃) မွတ္တန္ (၅) ပုဒ္ေမးထားၿပီး ေမးခြန္းအားလုံးေျဖရမည္။ ေမးခြန္း No.2 ၌ (၃) (OR) ခံ၍ choice ေပးထားၿပီး အလားတူ ေမးခြန္း No.3 ၌ (OR) ခံ၍ choice ေပးထားသည္။ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ (၁) ပုဒ္ကိုသာ ေမးခြန္းတပ္၍ ေျဖဆိုရမည္။

Section C  

(၁၀) မွတ္တန္ ေမးခြန္း (၉) ပုဒ္ေမးထားၿပီး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေမးခြန္း (၆) ပုဒ္ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေျဖဆုိရမည္။ ေမးခြန္း (၁) ပုဒ္စီမွာ အပုဒ္ခြဲ (a) ႏွင့္ (b) ခြဲ၍ (၅) မွတ္တန္ ေမးခြန္း (၂) ပုဒ္ေမးမည္။

ေမးခြန္းလႊာ၏ Section တစ္ခုခ်င္းစီ၌ မွားတတ္ေသာ အခ်က္မ်ား

Section (A) ေမးခြန္း No.1 မွာ Multiple Choice Question (၂၅) ပုဒ္ေမးထားၿပီး ေမးခြန္း (၁) ပုဒ္စီမွာ A,B,C,D,E အေျဖ (၅) ခု ေပးထားပါတယ္။ အေျဖ(၅) ခုအနက္ အေျဖမွန္ (၁) ခုကိုသာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေမးခြန္းနံပါတ္ႏွင့္တြဲ၍ A သုိ႔မဟုတ္ B သုိ႔မဟုတ္ C သုိ႔မဟုတ္ D သုိ႔မဟုတ္ E ဟု ထင္းရွားပီသစြာ ေရးသားေဖာ္ျပရပါမည္။ ထိုသုိ႔ေရးသားရာတြင္ capital letter A,B,C,D,E ျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပရမွာျဖစ္ၿပီး စာလုံးတစ္လုံးေပၚမွာ ေနာက္ထပ္တစ္လုံးထပ္ေရးသားျခင္း၊ small letter a,b,c,d,e ျဖင့္ ေရးျခင္း၊ ေမးခြန္းနံပါတ္ႏွင့္ အေျဖခ်ည္းသက္သက္ တြဲေရးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ပါ။

Section (B) မွာ ေမးခြန္း No.2 မွ No.6 အထိ ေမးခြန္း (၉) ပုဒ္ပါ၀င္သည္။

Section (C) မွာ ေမးခြန္း No.7 မွ No.15 အထိ ေမးခြန္း (၉) ပုဒ္ပါ၀င္ၿပီး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေမးခြန္း (၆) ပုဒ္ကို ေရြးခ်ယ္ေျဖဆိုရမည္။ ေမးခြန္း (၁) ပုဒ္စီမွာပါ၀င္ေသာ အပုဒ္ခြဲ (a) ႏွင့္ (b) ကို ဆက္တုိ္က္ေျဖဆိုရန္မလုိပါ။ ဥပမာ- No.7 (a) ေျဖၿပီး N.7(b) ကို မေျဖဆုိႏုိင္ေသးပါက ဆက္တုိက္ေျဖဆိုရန္ မလုိ္အပ္ပါ။ ထုိပုစၦာကို ခ်န္ထား၍ ရႏိုင္သည့္ ပုစၦာမ်ားကိုသာ အရင္ေျဖဆုိသင့္သည္။ သို႔ေသာ ္အပုဒ္ခြဲ (b) ေျဖဆုိတုိင္း (b) တစ္ခုတည္း မေရးသင့္ပါ။ ေမးခြန္းနံပါတ္ႏွင့္ (b) ကို တြဲေရးရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ေျဖဆုိသူအားလုံးအတြက္ မွာၾကားလုိသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ

- ေျဖဆိုထားေသာ အေျဖမ်ားကို ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္

- ျပန္လည္စစ္ေဆးခ်ိန္ ပိုမုိရရွိေအာင္ ေမးခြန္းလႊာမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ေလ့က်င့္ေျဖဆုိရန္

- သခ်ၤာသေကၤတမ်ားကို မွန္ကန္စြာ အသုံးျပဳရန္

- ပုစၦာမ်ားကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ လုိအပ္ေသာ အဆင့္ အေရးႀကီးေသာ အဆင့္မ်ား မက်န္ေစရန္

- ေမးခြန္းတြင္ အသုံးျပဳရမည့္တြက္နည္း သတ္မွတ္ေပးထားလွ်င္ သတ္မွတ္ထားေသာ တြက္နည္းကိုသာ အသုံးျပဳရန္

- ခန္႔မွန္းေမးခြန္းမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ျခင္းကို ေရွာင္ရန္

- သတ္မွတ္ထားေသာ ပုဒ္ေရထက္ ပို၍ မေျဖဆိုမိေစရန္

- အခန္းတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ပါ၀င္ေသာ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ မွန္ကန္ခ်က္မ်ား၊ ပုံေသနည္းမ်ားႏွင့္ သခ်ၤာသေဘာတရားမ်ားကို က်ိဳးေၾကာင္း ဆက္စပ္ေတြးေခၚတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားရန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

 မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ားScholarshipKnowledge မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

source: ministry of education

News Read 8647 times