၁၀ တန္းေမးခြန္းပုံစံသစ္တြင္ အလြတ္က်က္မွတ္ျခင္းထက္ ကိုယ္ပိုင္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းကို ဦးစားေပးပါ၀င္မည္

၁၀ တန္းေမးခြန္းပုံစံသစ္တြင္ အလြတ္က်က္မွတ္ျခင္းထက္ ကိုယ္ပိုင္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းကို ဦးစားေပးပါ၀င္မည္

ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ မုိင္းတုံမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးေမးျမန္းေသာ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ေမးခြန္းမ်ား

ပုံစံေျပာင္းေမးျမန္းရန္ စီစဥ္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႕ ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ထားသည္ကို သိလုိျခင္းႏွင့္ အေလ့အက်င့္ရရွိေစရန္ ယခုႏွစ္တြင္ န၀မတန္းမွသာ စတင္ေျပာင္းလဲေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိ ေမးခြန္းမ်ားကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက အထက္ပါအတုိင္း ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ေမးခြန္းပုံစံ ေျပာင္းလဲရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပညာေရးအာမခံခ်က္ရရွိေစရန္၊ ေက်ာင္းသင္ပညာေရးစနစ္ တုိးတက္ေစရန္၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူမႈရလဒ္ မ်ာ တုိးတက္လာေစရန္၊ တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အလြတ္က်က္မွတ္ေျဖဆုိမႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ႏွင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ အားေပးျမွင့္တင္ရန္ တို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ ေမးခြန္းပုံစံအသစ္တြင္ အလြတ္က်က္မွတ္မႈထက္ ကိုယ္ပိုင္စဥ္းစား ေတြးေခၚမႈကို ဦးစားေပးေသာ ေမးခြန္းမ်ား ပိုမိုပါ၀င္လာပါတယ္" ဟု ေျပာသည္။

ေမးခြန္းပုံစံတစ္ခုလုံးကို အသစ္ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေမးခြန္းပုံစံအမ်ားစုကိုမူ ယခင္သမားရိုးက်ေမးရိုးေမးစဥ္အတုိင္း ဆက္လက္ေမးျမန္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

သင္ရိုးအားလုံးကို ေလ့လာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး သင္ခန္းစာမ်ားအားလုံးကို လႊမ္းၿခံဳသည့္ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

ေမးခြန္းပုံစံတြင္ လြယ္သည့္ေမးခြန္းႏွင့္ ခက္သည့္ေမးခြန္း မွ်တစြာ ပါ၀င္ၿပီး သင္ရိုးအားလုံး ၿခံဳငုံေလ့လာထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အခက္အခဲမရွိ ေျဖဆုိႏိုင္မည့္ ေမးခြန္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ားScholarshipKnowledge မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

source: democracy

News Read 1809 times