၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲအတြက္ သခ်ၤာဘာသာရပ္ ေျဖဆုိရမည့္ ရမွတ္ပုံစံ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲအတြက္ သခ်ၤာဘာသာရပ္ ေျဖဆုိရမည့္ ရမွတ္ပုံစံ

သခ်ၤာဘာသာရပ္ေမးခြန္းလႊာတြင္ အမွတ္ေပါင္း ၁၃၀ ဖိုးေမးထားၿပီး အမွတ္ ၁၀၀ ဖိုးသာ ေရြးခ်ယ္ေျဖဆုိရၿပီး အမွတ္ ၄၀ ရလွ်င္ အေအာင္ေပးထားပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားနဲ႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားဟာ အခန္းေပါင္း ၁၂ ခန္းရွိသည့္အနက္ 1 to 7 အခန္းမ်ားသာ သင္ၾကားေျဖဆိုေနၾကသူမ်ား ရွိလာၾကတယ္။

အခန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင္ၾကားထားသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ ေရြးခ်ယ္သင္ၾကားထားေသာ အခန္းက ပုစၦာမ်ားအားလုံး အလြန္ေက်ညက္ေနဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

Text Book ျပဌာန္းခ်က္စာအုပ္နဲ႔ ေမးခြန္းေဟာင္းေတြပါ သင္ခန္းစာအားလုံးသင္ၾကားတြက္ခ်က္ေလ့က်င့္ ေက်ညက္ထားသူမ်ား ျဖစ္ရပါမည္။

သခ်ၤာဘာသာရပ္တြင္ Idea, Concern သေဘာတရားမ်ား၊ Formula ပုံေသနည္းမ်ား၊ သခ်ၤာသေကၤတမ်ားမမွားရေအာင္ နားလည္ၿပီး အခါခါေလ့က်င့္ထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

ပထမပိုင္း

Section (A) တြင္ Answer All question (25) ပုဒ္ေမး၍ (25) မွတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

- No.1 မွာ Chapter-1 (Function) section (A) တြင္ ၁ မွတ္တန္ (၂) ပုဒ္- ၂ မွတ္

- Chapter-2 (Remainder Theorem & Factor theorem) Section (A) တြင္ ၁ မွတ္တန္ (၂) ပုဒ္ -၂ မွတ္

- Chapter-3 (Binomial Theorem) Section (A) တြင္ ၁ မွတ္တန္ (၂) ပုဒ္ - ၂ မွတ္

- Chapter-4 (Inequation) (Section) (A) တြင္ ၁ မွတ္တန္ (၂) ပုဒ္ - ၂ မွတ္

- Chapter-5 (Square and Series) (Section) (A) တြင္ ၁ မွတ္တန္ (၃) ပုဒ္ - ၃ မွတ္

- Chapter-6 (Matrices) (Section) (A) တြင္ ၁ မွတ္တန္ (၂) ပုဒ္ - ၂ မွတ္

- Chapter-7 (Probability) (Section) (A) တြင္ ၁ မွတ္တန္ (၂) ပုဒ္ - ၂ မွတ္

- Chapter-8 (Circles) (Section) (A) တြင္ ၁ မွတ္တန္ (၂) ပုဒ္ - ၂ မွတ္

- Chapter-9 (Areas of similar triangles) (Section) (A) တြင္ ၁ မွတ္တန္ (၂) ပုဒ္ - ၂ မွတ္

- Chapter-10 (Introduction to Vectors and Transformation Geometry) (Section) (A) တြင္ ၁ မွတ္တန္ (၂) ပုဒ္ - ၂ မွတ္

- Chapter-11 (Traingonometry) (Section) (A) တြင္ ၁ မွတ္တန္ (၂) ပုဒ္ - ၂ မွတ္

- Chapter-12 (Calculus) (Section) (A) တြင္ ၁ မွတ္တန္ (၂) ပုဒ္ - ၂ မွတ္

ဒုတိယပိုင္း

Section (B) တြင္ Answer All question ၃ မွတ္တန္ (၅) ပုဒ္ေပးထား၍ စုစုေပါင္း ၁၅ မွတ္ ရမည္။

- Chapter-1 (Function) Section (B) တြင္ ၃ မွတ္တန္ (၁) ပုဒ္ - ၃ မွတ္

- Chapter-2 (Remainder Theorem & Factor theorem) Section (B) တြင္ ၃ မွတ္တန္ (၁) ပုဒ္ - ၃ မွတ္

- Chapter-5 (Square and Series) (Section) (B) တြင္ ၃ မွတ္တန္ (၁) ပုဒ္ - ၃ မွတ္

- Chapter-8 (Circles) (Section) (B) တြင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စာသင္ႏွစ္မွာ ေမးပါတယ္။

- Chapter-10 (Introduction to Vectors and Transformation Geometry) (Section) (B) တြင္ ၃ မွတ္တန္ (၁) ပုဒ္ - ၃ မွတ္

- Chapter-11 (Traingonometry) (Section) (B) တြင္ ၃ မွတ္တန္ (၁) ပုဒ္ - ၃ မွတ္

- Chapter-12 (Calculus) (Section) (B) တြင္ ၃ မွတ္တန္ (၁) ပုဒ္ - ၃ မွတ္

တတိယပိုင္း

Section (C) Answer and SIX Questions တြင္ ၁ပုဒ္ ၁၀ မွတ္ ၆ ပုဒ္ အမွတ္ ၆၀ ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

Section (C) တြင္ N0.7 မွ No.15 အထိ ၉ ပုဒ္ေမး၍ ၆ ပုဒ္ ေျဖရမည္။ နံပါတ္တုိင္း a ႏွင့္ b ႏွစ္ပုဒ္ခြဲထားသည္။

၅ မွတ္တန္ ၁၈ ပုဒ္တြင္ ၁၂ ပုဒ္ ေရြးခ်ယ္ေျဖဆိုခြင့္ ရွိပါသည္။

- Chapter-1 (Function) section (C) တြင္ ၅ မွတ္တန္ (၂) ပုဒ္- ၁၀ မွတ္

- Chapter-2 (Remainder Theorem & Factor theorem) Section (C) တြင္ ၅ မွတ္တန္ (၁) ပုဒ္ -၅ မွတ္

- Chapter-3 (Binomial Theorem) Section (C) တြင္ ၅ မွတ္တန္ (၁) ပုဒ္ -၅ မွတ္

- Chapter-4 (Inequation) (Section) (C) တြင္ ၅ မွတ္တန္ (၁) ပုဒ္ -၅ မွတ္

- Chapter-5 (Square and Series) (Section) (C) တြင္ ၅ မွတ္တန္ (၂) ပုဒ္- ၁၀ မွတ္

- Chapter-6 (Matrices) (Section) (C) တြင္ ၅ မွတ္တန္ (၂) ပုဒ္- ၁၀ မွတ္

- Chapter-7 (Probability) (Section) (C) တြင္ ၅ မွတ္တန္ (၂) ပုဒ္- ၁၀ မွတ္

- Chapter-8 (Circles) (Section) (C) တြင္ ၅ မွတ္တန္ (၂) ပုဒ္- ၁၀ မွတ္

- Chapter-9 (Areas of similar triangles) (Section) (C) တြင္ ၅ မွတ္တန္ (၁) ပုဒ္ -၅ မွတ္

- Chapter-10 (Introduction to Vectors and Transformation Geometry) (Section) (C) တြင္ ၅ မွတ္တန္ (၂) ပုဒ္- ၁၀ မွတ္

- Chapter-11 (Traingonometry) (Section) (C) တြင္ ၅ မွတ္တန္ (၂) ပုဒ္- ၁၀ မွတ္

- Chapter-12 (Calculus) (Section) (C) တြင္ ၅ မွတ္တန္ (၂) ပုဒ္- ၁၀ မွတ္

Source: democracy today

News Read 5986 times