ပထမဆုံး ေက်ာင္းစတက္မယ့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ဘာေတြျပင္ဆင္ေပးရမလဲ

ပထမဆုံး ေက်ာင္းစတက္မယ့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ဘာေတြျပင္ဆင္ေပးရမလဲ

ေက်ာင္းစေနမယ့္ ကေလးတို႕ ေက်ာင္းဖြင့္ကာလကို အသား က်က်ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ဖို႕ ေက်ာင္း မေနခင္ မိဘတို႕အေနနဲ႕ ျပင္ဆင္ထားႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕ ကုိ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါတယ္။

Tips Read 810 times