အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာသင္ၾကားေနသူမ်ားကို ေန႔စားလေပး ဆရာ/ဆရာမ (Teaching Assistant) မ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာသင္ၾကားေနသူမ်ားကို ေန႔စားလေပး ဆရာ/ဆရာမ (Teaching Assistant) မ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

စကားသင္ၾကားေနသည့္ တိုင္းရင္းသားဘာသာသင္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေန႔စားလေပး ဆရာ/ဆရာမ (Teaching Assistant) မ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားမည္ဟု သိရပါတယ္။

 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္းခ်က္အရ တုိင္းရင္းသား စာေပဘာသာစကား သင္ၾကားေပးေနေသာ တိုင္းရင္းသားဘာသာသင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား (ေထာက္ပံ့ေၾကး တစ္လက်ပ္ ၃၀,၀၀၀/- ရရွိေနသူ)ကို ေန႔စားလေပး ဆရာ၊ ဆရာမ (Teaching Assistant) အျဖစ္ ခန္႔ထားႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသားစာေပဘာသာစကားသင္ၾကားေပးေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ကာ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေက်ာင္းစာသင္ခ်ိန္စည္းကမ္းမ်ား အတိုင္း လိုက္နာသင္ၾကားႏိုင္သူျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လိုပါက ဆႏၵျပဳလႊာႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္ မ်ားကို ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားမွတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားကို ေအာက္တို ဘာလ ၂၀ ရက္မတိုင္မီ ေလွ်ာက္ ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ပညာအရည္အခ်င္းအေထာက္အထားမိတၱဴ၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ အလုပ္သမား မွတ္ပံုတင္ ကတ္ျပားမိတၱဴ၊ တစ္လအတြင္း ရယူထားေသာ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ (သို႔) ရပ္ကြက္ (သို႔) ေက်းရြာ က်န္းမာေရးဌာနမွ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္မူရင္း၊ ပတ္စ္ပို႔ဓာတ္ပံုသံုးပံုတို႔ကို ပူးတြဲေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို Ministry of Ethnic Affairs Myanmar စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီး အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဦးစီးဌာန ဖုန္း ၀၆၇-၃၄၀၉၃၁၁၊ ၀၆၇-၃၄၀၉၃၁၅၊ ၀၆၇-၃၄၀၉၃၁၆၊ ၀၆၇-၃၄၀၉၃၁၇ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

Source: Internet Journal

News Read 2977 times