၉ တန္းေအာင္သူမ်ား ေလွ်ာက္ႏုိင္သည့္ တုိင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားေရး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား လာမည့္ ပညာေရးႏွစ္တြင္ ခန္႔မည္

၉ တန္းေအာင္သူမ်ား ေလွ်ာက္ႏုိင္သည့္ တုိင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားေရး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား လာမည့္ ပညာေရးႏွစ္တြင္ ခန္႔မည္

မႏၱေလးတုိင္းအတြင္းရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားစာေပမ်ားသင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ကာ ခန္႔အပ္မည္ ျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသား စာေပမ်ားကို အလြယ္တကူသင္ၾကား တတ္ေျမာက္ေစရန္အတြက္ ထုိသို႔ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားစာေပ မ်ားကို ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ တတ္ေျမာက္ထားသည့္ အေျခခံပညာ နဝမတန္း ေအာင္ ထားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ ျဖစ္ကာ လတ္တေလာ လူဦးေရ ၁၃၁ ဦး ေလွ်ာက္ထားသည္။

လတ္တေလာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားတြင္ ရွမ္း၊ လီဆူႏွင့္ တေအာင္း တုိင္းရင္းသား မ်ားပါ၀င္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာကို ေကာင္းမြန္စြာ တတ္ေျမာက္ထားသူျဖစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ျပဌာန္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္း အတုိင္း တိုင္းရင္းသားဘာသာကို သင္ၾကားေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၱေလးတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳး ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျပဌာန္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္း ဘာသာရပ္မ်ားအျပင္ တုိင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းကို ႀကိဳဆုိသည္။

ယင္းသုိ႔ ခန္႔အပ္သင္ၾကားျခင္းျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ စာေပယဥ္ေက်းမႈကိုလည္း ေလးစားတန္ဖိုးထားရာ ေရာက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

source: thevoice

News Read 4439 times