ယခုပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း ၆၃၀၀ ေက်ာ္ကို ေက်ာင္းအဆင့္မ်ား တုိးျမွင့္ခ်ထား ေပးမည္

ယခုပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း ၆၃၀၀ ေက်ာ္ကို ေက်ာင္းအဆင့္မ်ား တုိးျမွင့္ခ်ထား ေပးမည္

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အဆင္ေျပစြာ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ႏုိင္ေစရန္ ၿမိဳ႕နွင့္အလွမ္းေ၀းေသာ ေဒသမ်ားအစား မိမိတို႔ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ပင္ ေက်ာင္းတက္ႏုိင္ေစေရးတုိ႔အတြက္ ေက်ာင္းအဆင့္တိုး သတ္မွတ္ခ်က္မူမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး အဆင့္တိုးေပးလ်က္ရွိသည္။

လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အလုိက္ ေက်ာင္းအဆင့္တိုးေပါင္း ၆၃၀၀ ေက်ာ္ကို ခ်ထားေပးမည္ ျဖစ္သည္။

လာမည့္ႏွစ္အတြက္ အဆင့္တုိးျမွင့္ေပးခဲ့ေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွာ အထက အဆင့္ ၃၁၅ ေက်ာင္း၊ အလကအဆင့္ ၂၀၀၉ ေက်ာင္း၊ အမက အဆင့္ ၈၆၄ ေက်ာင္း၊ အထက (ခြဲ) ၅၈၆ ေက်ာင္း၊ အလက (ခြဲ) ၁၀၇၆ ေက်ာင္း၊ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ၁၀၀၈ ေက်ာင္း၊ အမက (ခြဲ) ၅၂၈ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၆၃၈၆ တုိ႔ ျဖစ္သည္။

အဆင့္တိုးခြင့္ရခဲ့သည့္အထဲတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေက်ာင္းမ်ားမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ၁၃၇၇ ေက်ာင္း အဆင့္တိုးခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေက်ာင္းအဆင့္တိုးျမွင့္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ မူမ်ားမွာ

- အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းခြဲအျဖစ္ အဆင့္တုိးျမွင့္လုိပါက မူလတန္းေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၂၀ ဦးမွ ၅၅ ဦးၾကား၊

- မူလတန္းေက်ာင္းအျဖစ္ အဆင့္တုိးျမွင့္လို႔ပါက မူလတန္းအဆင့္သင္ ေက်ာင္းသား/သူ ၅၅ ဦးႏွင့္အထက္၊

- မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းအျဖစ္ အဆင့္တုိးျမွင့္လိုပါက မူလတန္းေက်ာင္းသား/သူ ၂၅၀ႏွင့္အထက္ ရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး

- အလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲအျဖစ္ အဆင့္တုိးျမွင့္လုိပါက အလယ္တန္းေက်ာင္းသား/သူ ၂၀၀ ႏွင့္အထက္၊

- အလယ္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ အဆင့္တုိးျမွင့္လိုပါက အလယ္တန္းေက်ာင္းသား ၂၄၀ႏွင့္အထက္၊

- အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲအျဖစ္ အဆင့္တုိးျမွင့္လိုပါက အထက္တန္းေက်ာင္းသား ၃၀၀ ႏွင့္အထက္၊

- အထက္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ အဆင့္တုိးျမွင့္လုိပါက ေက်ာင္းသား ၂၀၀ ႏွင့္အထက္ရွိရန္ သတ္မွတ္ထား ေသာ္လည္း ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ကို နယ္ေျမလုိအပ္ခ်က္အရ သတ္မွတ္မူမ်ားအား ေျဖေလ်ွာ့အဆင့္တုိး ေပးခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ကလည္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း ၅၀၉၉ ေက်ာင္းကို အဆင့္တုိးခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ားScholarshipKnowledge မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

Source: democracy

News Read 1637 times