စံျပအစိုးရမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ေပးမည္

စံျပအစိုးရမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ေပးမည္

ထုိမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀ ေက်ာင္းႏႈန္း တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွ စ၍ ကိုးႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

READ - အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားမည့္ အေမရိကန္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ၃၂ ဦး ထပ္မံေရာက္ရွိ

မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားမဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေသာ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားအတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းသို႔ မတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွစ၍ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၌ မိခင္၀ိုင္းအစီအစဥ္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားနည္းခဲ့သည့္အတြက္ လက္ရွိတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၇ ၿမိဳ႕နယ္၌ မိခင္၀ိုင္းေပါင္း ၂၇၀ ကိုသာ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၀-၁၁ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း ၆၅ ႏွစ္ေက်ာင္းရွိေနၿပီး ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၁၀ ေက်ာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ၂၉ ေက်ာင္း တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ကိုးႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ စံျပအစုိးရမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Source: ျမ၀တီ

Government School Read 647 times