၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်အမှတ်စာရင်းများကို ကြည့်ရှုနည်း လမ်းညွှန်


၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲတွင် ရရှိသော အမှတ်စာရင်းကို မိမိ၏ ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Software ထည့်သွင်းရန်မလိုဘဲ၊ ဖုန်း/ကွန်ပျူတာ၏ Web Browser ဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ဆက်စပ်ဖတ်ရှရန် >>> ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်အမှတ်စာရင်းများကို ဇန်နဝါရီလ(၁၄)ရက်မှ စ၍ကြည့်နိုင်ပြီ

ကြည့်ရှုနည်းကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

By Myanmar Education Guide (EDGE) 

Latest Post Read 1868 times